โครงการโรงเรียนร่วมพัฒนา (Partnership School) เป็นแนวคิดการสร้างนวัตกรรมการบริหารจัดการสถานศึกษา

4400

วันที่ 17 ธ.ค. 2563 ส่วนงานยุทธศาสตร์สิ่งแวดล้อม และ CONNEXT ED สำนักกิจการเพื่อสังคม และสิ่งแวดล้อม โดยคุณตรีเทพ ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา ผู้ช่วยผู้จัดการทั่วไป ในนามประธานคณะกรรมการสถานศึกษาโครงการ “โรงเรียนร่วมพัฒนา (Partnership School)” ประชุมร่วมกับคณะผู้บริหาร รร.วัดนาคู พร้อมกับผู้แทนจากหลายภาคส่วน อาทิ นายฉลอง คงสัมฤทธิ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาคู พร้อมด้วยผู้นำชุมชน ศิษย์เก่า-ผู้ปกครองฯลฯ ณ รร.วัดนาคู (จันทศึกษาคาร) จ.พระนครศรีอยุธยา

โครงการโรงเรียนร่วมพัฒนา (Partnership School) เป็นแนวคิดการสร้างนวัตกรรมการบริหารจัดการสถานศึกษา ภายใต้บทบาทความร่วมมือระหว่างกระทรวงศึกษาธิการ ซีพี ออลล์ และองค์กรท้องถิ่น สนับสนุนและมีส่วนร่วมในการบริหารให้กับสถานศึกษาซึ่งเป็นส่วนขยายจาก รร. CONNEXT ED โดยมีวัตถุประสงค์หลัก คือ เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ให้สถานศึกษาเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ชุมชน พร้อมกับยกระดับความร่วมมือของภาคส่วนต่างๆ ในท้องถิ่น และขยายโอกาสในการพัฒนาอย่างทั่วถึง นำไปสู่การลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา ต่อไป