ซีพี ออลล์ ร่วมกับ ซีพี รีเทลลิงค์ จัดโครงการ ห้องเรียนกาแฟ ฝึกอาชีพนอกห้องเรียน

3511

เมื่อวันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๒ บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) โดยสำนักกิจการเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ร่วมกับหน่วยงานการตลาด บริษัท ซีพี รีเทลลิงค์ จำกัด จัดกิจกรรมส่งเสริมอาชีพการชงกาแฟให้แก่กลุ่มเยาวชนที่มีความบกพร่องทางการได้ยินและเด็กพิเศษอื่น ๆ ภายใต้โครงการห้องเรียนกาแฟ ณ โรงเรียนโสตศึกษาทุ่งมหาเมฆ กรุงเทพมหานคร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เยาวชนในกลุ่มดังกล่าวได้เรียนรู้นอกเหนือจากตำราเรียน สามารถนำความรู้จากการได้ฝึกปฏิบัติวิชาชีพการชงกาแฟไปประกอบอาชีพในอนาคตได้อย่างมีคุณภาพ อีกทั้งเป็นการเปิดประสบการณ์เพื่อเป็นแรงจูงใจและทางเลือกให้เยาวชนเกิดความสนใจในอาชีพบาริสต้า ซึ่งโครงการห้องเรียนกาแฟที่จัดขึ้นในครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งสิ้น ๖๐ คน แบ่งเป็นนักเรียน ๔๐ คนและคุณครู ๒๐ คน

พิธีเปิดโครงการได้รับเกียรติจาก คุณวิรัช ภู่เล็ก รองผู้อำนวยการโรงเรียนโสตศึกษา ทุ่งมหาเมฆ กรุงเทพมหานคร เป็นผู้กล่าวเปิดงานและกล่าวต้อนรับ อีกทั้งยังได้รับเกียรติจากคุณณัฐธยาน์ ให้ศิริกุล ผู้เชี่ยวชาญฝ่ายส่งเสริมกิจกรรมสังคม สำนักกิจการเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) เป็นผู้กล่าวถึงวัตถุประสงค์โครงการ

ภายในกิจกรรมแบ่งการฝึกอบรมออกเป็น ๒ ช่วง ช่วงแรกเป็นการบรรยายเกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของกาแฟ สายพันธุ์ และอุปกรณ์ต่างๆของเครื่องชงกาแฟ โดยมี คุณอุทิศ ศรีสุข รองผู้จัดการแผนกวิทยากร บริษัท ซีพี รีเทลลิงค์ จำกัด เป็นวิทยากร และในช่วงที่สองคือ ภาคปฏิบัติ โดยมีวิทยากรประจำฐานเครื่องชงกาแฟทั้งหมด ๗ เครื่อง ซึ่งนักเรียนทุกคนที่เข้ารับการอบรมจะได้รับการฝึกปฏิบัติจริงทั้งการชงเครื่องดื่มร้อน – เย็น ตลอดจนการแต่งฟองนม โดยในแต่ละฐานจะมีคุณครูประจำฐานทำหน้าที่เป็นล่ามภาษามือเพื่อสื่อสารระหว่างวิทยากรประจำฐานและนักเรียนอย่างใกล้ชิด ทำให้นักเรียนทุกคนสามารถเข้าใจและฝึกปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ทั้งนี้ โครงการห้องเรียนกาแฟ มีกำหนดจัดฝึกอบรมครั้งต่อไปในวันพฤหัสบดีที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๒ ณ โรงเรียนโสตศึกษา จังหวัดนครปฐม และวันพุธที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๖๒ ณ โรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ์