ซีพี ออลล์ และสำนักงานการท่องเที่ยวไต้หวันฯ แถลงข่าวโครงการประกวดเรียงความ ชิงไปไต้หวันฟรี

4685

สำนักงานการท่องเที่ยวไต้หวัน ประจำกรุงเทพฯ บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ร่วมด้วยผู้สนับสนุนหลัก จัดแถลงข่าวเปิดตัว “โครงการความร่วมมือไทย-ไต้หวัน ร่วมสร้างสรรค์การเรียนรู้” เพื่อจัดการประกวดการเขียนเรียงความหรือสารคดีพร้อมภาพประกอบ สำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า ชิงรางวัลทัศนศึกษาที่ไต้หวัน 6 วัน 5 คืน ฟรี รวม 18 รางวัล

งานแถลงข่าวดังกล่าวจัดขึ้นเมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2562 ณ ที่ทำการสำนักงานการท่องเที่ยวไต้หวัน ประจำกรุงเทพฯ อาคารจามจุรี สแควร์ โดยได้รับเกียรติจากดร.ถง เจิ้นหยวน ผู้แทนรัฐบาลไต้หวัน ประจำกรุงเทพฯ นายโทนี่ อู ผู้อำนวยการสำนักงานการท่องเที่ยวไต้หวัน ประจำกรุงเทพฯ นางวันทนีย์ นามะสนธิ ที่ปรึกษา บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ร่วมด้วยผู้แทนหน่วยงานรถไฟฟ้าความเร็วสูงไต้หวัน ผู้แทนบริษัท ควอลิตี้ เอ็กเพรส จำกัด และผู้แทนมหาวิทยาลัยอี้โส่ว ให้เกียรติเป็นผู้แถลงถึงความร่วมมือดังกล่าว

นางวันทนีย์ นามะสนธิ ที่ปรึกษา บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) กล่าวว่าในฐานะผู้แทนของงบริษัท ซีพี ออลล์ฯ และคณะศิลปศาสตร์ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ ตนรู้สึกยินดีเป็นอย่างมากที่ได้ประสานความร่วมมือกับสำนักงานการท่องเที่ยวไต้หวัน ประจำกรุงเทพฯ ในการดำเนินโครงการความร่วมมือไทย-ไต้หวัน ร่วมสร้างสรรค์การเรียนรู้ โดยจัดการประกวดการเขียนเรียงความหรือสารคดีพร้อมภาพประกอบ อันมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนไทยระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลายหรือเทียบเท่าทั้งในระบบและนอกระบบโรงเรียนได้ศึกษาค้นคว้าและศึกษาเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี วิถีชีวิตและความเป็นอยู่ของไต้หวัน โดยนำมาถ่ายทอดผ่านงานเขียนและงานศิลปะ แบ่งหัวข้อการประกวดสำหรับระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 3 หัวข้อ คือ วรรณกรรมไต้หวันที่ฉันชื่นชอบ การท่องเที่ยวเชิงเกษตร ระบบนิเวศน์และสิ่งแวดล้อม และหัวข้อการประกวดสำหรับระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า 3 หัวข้อ คือ วรรณกรรมไต้หวันที่ฉันชื่นชอบ ศิลปวัฒนธรรม และเรียนต่อต่างประเทศ

“ในโอกาสนี้ ขอเชิญชวนเยาวชนส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดเป็นทีม ๆ ละ 2 คน โดยแบ่งหน้าที่ตามความถนัด คือ ผู้เขียน ผู้วาดภาพประกอบ หรือช่วยกัน ทั้ง 2 หน้าที่ ทั้งนี้ ทีมที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ พร้อมครูที่ปรึกษาจะได้รับรางวัลไปทัศนศึกษาที่ไต้หวันยังแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ เป็นเวลา 6 วัน 5 คืน โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ใด ๆ ทั้งสิ้น” นางวันทนีย์กล่าว

ด้านนายโทนี่ อู ผู้อำนวยการสำนักงานการท่องเที่ยวไต้หวัน ประจำกรุงเทพฯ กล่าวว่าทางสำนักงานการท่องเที่ยวไต้หวันฯ ก็รู้สึกมีความยินดีเช่นกันที่ได้มีส่วนร่วมในการดำเนินโครงการอันเป็นประโยชน์เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้สำหรับเยาวชนไทย และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าโครงการนี้จะช่วยส่งเสริมให้เยาวชนและครูอาจารย์มีความรู้ความเข้าใจด้านประวัติศาสตร์ ภูมิศาสตร์ ตลอดจนศิลปวัฒนธรรม ประเพณี วิถีชีวิตและความเป็นอยู่ของชาวไต้หวันได้ดียิ่งขึ้น นำมาสู่การสร้างแรงบันดาลใจในการเดินทางท่องเที่ยวไต้หวันเพื่อเปิดโลกการเรียนรู้ในที่สุด

“นอกจากนี้ เมืองผิงตง หน่วยงานรถไฟฟ้าความเร็วสูงไต้หวัน และบริษัท ควอลิตี้ เอ็กเพรส จำกัด ยังร่วมให้การสนับสนุนงบประมาณในการจัดกิจกรรมทัศนศึกษาสำหรับกลุ่มเยาวชนที่ได้รับรางวัลชนะเลิศอีกด้วย” นายโทนี่กล่าว

สำหรับผู้สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการ ดาวน์โหลดเอกสารได้ที่ https://www.csrcpall.com สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 02 071 2903, 02 071 2905 โดยส่งผลงานพร้อมใบสมัครมายัง สำนักกิจการเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) เลขที่ 127 อาคารปัญจภูมิ 1 ชั้น 6 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120 หรือกรอกใบสมัครออนไลน์พร้อมแนบผลงานทาง https://www.csrcpall.com (เลือกเพียง 1 ช่องทาง) ปิดรับผลงานพร้อมใบสมัครในวันที่ 27 ธันวาคม ศกนี้ ทั้งนี้ ทีมที่ได้รับรางวัลชนะเลิศพร้อมครูที่ปรึกษาทั้ง 6 ทีม (18 รางวัล) จะได้เข้าร่วมกิจกรรมทัศนศึกษายังแหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรม และสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญ ณ ไต้หวัน ช่วงเดือนเมษายน 2563 เป็นเวลา 6 วัน 5 คืน (ยังไม่กำหนดวัน) โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น โดยประกาศผลการตัดสินภายในวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563 ทาง https://www.csrcpall.com และ Facebook : CSR บมจ.ซีพี ออลล์