ซีพี ออลล์” ขยายผลโครงการซีพี ออลล์ เปิดพื้นสร้างโอกาส แห่งที่ 13

68

บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) โดยสำนักกิจการเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม และสำนักปฏิบัติการ 3 (BG) เดินหน้าขยายผลโครงการซีพี ออลล์ เปิดพื้นที่สร้างโอกาส : Giving Space แห่งที่ 13 โดยมอบพื้นที่หน้าร้านเซเว่นอีเลฟเว่น สาขาม.พฤกษา 30 จังหวัดนนทบุรี แก่ชมรมสตรีพิการจังหวัดนนทบุรี

สำหรับพิธีเปิดโครงการจัดขึ้นเมื่อวันที่ 29 มกราคม 2567 โดยมีคุณณัฐธยาน์ ให้ศิริกุล ผู้ช่วยผู้จัดการทั่วไป ส่วนงานส่งเสริมกิจกรรมสังคม สำนักกิจการเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) และคุณเพ็ญศรี น้อมกล่อม ผู้จัดการฝ่าย สำนักปฏิบัติการ 3 (BG) บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ร่วมกันเป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมทั้งมีผู้บริหารจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชนเข้าร่วมแสดงความยินดีเป็นจำนวนมาก อาทิ คุณสุรีรัตน์ ก้านบัวแก้ว ผู้อำนวยการศูนย์บริการคนพิการจังหวัดนนทบุรี, คุณนรินทร์ จันทิม ที่ปรึกษาชมรมสตรีพิการจังหวัดนนทบุรี เป็นต้น ทั้งนี้ สำนักกิจการเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ได้เริ่มดำเนินโครงการซีพี ออลล์ เปิดพื้นที่สร้างโอกาส เมื่อปี 2563 โดยประสานความร่วมมือกับสำนักปฏิบัติการ จัดสรรพื้นที่หน้าร้านแก่องค์กรคนพิการที่มีศักยภาพ มีความพร้อม และมีผลิตภัณฑ์โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย เพื่อเป็นช่องทางการจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ จากกลุ่มคนพิการและผู้ดูแลคนพิการ นำมาสู่การสร้างรายได้และการพัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืนแก่กลุ่มคนพิการสืบไป ตามปณิธานองค์กรที่ว่า “Giving and Sharing”