“ซีพี ออลล์” ขยายผลโครงการซีพี ออลล์ เปิดพื้นสร้างโอกาส แห่งที่ 10

2454

บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) โดยสำนักกิจการเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม และสำนักปฏิบัติการ 2 (BN) เดินหน้าขยายผลโครงการซีพี ออลล์ เปิดพื้นที่สร้างโอกาส : Giving Space แห่งที่ 10 โดยมอบพื้นที่หน้าร้านเซเว่นอีเลฟเว่น สาขาวิลเลจ ไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี แก่ชมรมเพื่อคนพิการทางสติปัญญา จังหวัดนนทบุรี

สำหรับพิธีเปิดโครงการจัดขึ้นเมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2566 โดยได้รับเกียรติจากคุณประสิทธิ์ ฉกาจธรรม รองกรรมการผู้จัดการ สายงานพัฒนาความยั่งยืน บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) เป็นประธานเปิดงาน พร้อมทั้งมีผู้บริหารจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมงาน อาทิ คุณนพรัตน์ น้ำผุด ผู้จัดการฝ่ายบริหารทั่วไปปฏิบัติการ บมจ.ซีพี ออลล์, คุณยงชยุต ภิญโญ ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการ สำนักปฏิบัติการ 2 (BN) บมจ.ซีพี ออลล์, คุณสุรีรัตน์ ก้านบัวแก้ว ผู้อำนวยการศูนย์บริการคนพิการจังหวัดนนทบุรี เป็นต้น ทั้งนี้ สำนักกิจการเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ได้เริ่มดำเนินโครงการซีพี ออลล์ เปิดพื้นที่สร้างโอกาสฯ เมื่อปี 2563 โดยประสานความร่วมมือกับสำนักปฏิบัติการ จัดสรรพื้นที่หน้าร้านแก่องค์กรคนพิการที่มีศักยภาพ มีความพร้อม และมีผลิตภัณฑ์โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย เพื่อเป็นช่องทางการจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ จากกลุ่มคนพิการและผู้ดูแลคนพิการ นำมาสู่การสร้างรายได้และการพัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืนแก่กลุ่มคนพิการสืบไป ตามปณิธานองค์กรที่ว่า “ร่วมสร้างสรรค์และแบ่งปันโอกาสต่อกัน”