ขับเคลื่อนโครงการห้องเรียนกาแฟ ซีซัน2 เพื่อสร้างสรรค์การเรียนรู้การฝึกอบรม ฝึกอาชีพแก่เยาวชนที่มีความบกพร่องทางการได้ยินอย่างต่อเนื่อง

670

เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2566 บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) โดยความร่วมมือระหว่างสำนักกิจการเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม หน่วยงานคัดสรร และเบลลินี่ พรีเมี่ยม คาเฟ่ และบริษัท ซีพี รีเทลลิงค์ จำกัด จัดฝึกอบรมวิชาชีพการชงกาแฟแก่กลุ่มเยาวชนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ภายใต้โครงการห้องเรียนกาแฟเป็นปีที่ 2 ณ โรงเรียนโสตปานเลิศจังหวัดลพบุรี โดยมีวัตถุประสงค์ให้เยาวชน สามารถนำความรู้จากการฝึกปฏิบัติวิชาชีพการชงกาแฟไปประกอบอาชีพในอนาคต อีกทั้งเป็นการเปิดประสบการณ์เพื่อเป็นแรงจูงใจและทางเลือกให้เยาวชนเกิดความสนใจในอาชีพบาริสต้า ซึ่งโครงการห้องเรียนกาแฟที่จัดขึ้นในครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งสิ้น  57 คน แบ่งเป็นนักเรียนจำนวน 47 คน และคุณครูจำนวน 10 คน

พิธีเปิดโครงการได้รับเกียรติจาก ดร.สุวรรณทนา ชื่นอยู่ ผู้อำนวยโรงเรียนโสตศึกษาปานเลิศจังหวัดลพบุรี เป็นผู้กล่าวเปิดงานและกล่าวต้อนรับ  และมี คุณณัฐธยาน์  ให้ศิริกุล ผู้เชี่ยวชาญฝ่ายส่งเสริมกิจกรรมสังคม สำนักกิจการเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) เป็น ผู้กล่าวถึงวัตถุประสงค์โครงการ 

ทั้งนี้แบ่งการฝึกอบรมเป็น 2 ช่วง ช่วงแรกเป็นการบรรยายเกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของกาแฟ สายพันธุ์ และอุปกรณ์ต่าง ๆของเครื่องชงกาแฟ โดยมีบาริสต้ามืออาชีพจากหน่วยงานคัดสรร และเบลลินี่ พรีเมี่ยม คาเฟ่ บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) เป็นวิทยากร และในช่วงที่สองคือ ภาคปฏิบัติ โดยมีวิทยากรประจำฐานเครื่องชงกาแฟทั้งหมด 5 เครื่อง ซึ่งนักเรียนทุกคนที่เข้ารับการอบรมจะได้รับการฝึกปฏิบัติจริงทั้งการชงเครื่องดื่มร้อน – เย็น ตลอดจนการแต่งฟองนม โดยในแต่ละฐานจะมีคุณครูประจำฐานทำหน้าที่เป็นล่ามภาษามือเพื่อสื่อสารระหว่างวิทยากรประจำฐานและนักเรียนอย่างใกล้ชิด ทำให้นักเรียนทุกคนสามารถเข้าใจและฝึกปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

สำหรับปี 2566 มีเป้าหมายที่จะดำเนินโครงการดังกล่าว ในโรงเรียนสังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษรวม 4 แห่ง โดยจะขยายผลสู่โครงการ Young Barista Camp 2023 ต่อไป และมีกำหนดจัดฝึกอบรมครั้งต่อไปในวันศุกร์ที่ 3 มีนาคม 2566 ณ โรงเรียนโสตศึกษาเทพรัตน์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์