“ซีพีออลล์” ประสานภาคีเครือข่ายจัดประกวดสุนทรพจน์ภาษาเขมรสำหรับเยาวชนไทย

0
12400

บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) โดยสำนักกิจการเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ประสานความร่วมมือกับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร์ และโรงเรียนศรีไผทสมันต์ จังหวัดสุรินทร์ จัดการแข่งขันการกล่าวสุนทรพจน์ภาษาเขมร สำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาครั้งแรกในประเทศไทย โดยมีนักเรียนเข้าร่วมแข่งขัน 8 ทีม จาก 8 โรงเรียน

เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2566 นายประสิทธิ์ ฉกาจธรรม รองกรรมการผู้จัดการ สายงานพัฒนาความยั่งยืน บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ให้เกียรติเป็นประธานเปิดพิธีเปิดการแข่งขันการกล่าวสุนทรพจน์ภาษาเขมรสำหรับนักเรียนระดับระดับมัธยมศึกษา หัวข้อ “สานสัมพันธ์สองแผ่นดินไทย-กัมพูชา” โครงการส่งเสริมศักยภาพพัฒนาทักษะทางด้านภาษาเขมร ณ โรงเรียนศรีไผทสมันต์ จังหวัดสุรินทร์ การประกวดสุนทรพจน์ครั้งนี้ จัดการแข่งขันในรูปแบบทีม ๆ ละ 2 คน โดยกล่าวสุนทรพจน์เป็นภาษาเขมรก่อน จากนั้นจึงกล่าวแปลเป็นภาษาไทย ให้เวลาทีมละ 10 นาที มีหัวข้อให้เลือกประกวด 3 หัวข้อ ดังนี้ ความผูกพันสองแผ่นดิน สิ่งดี ๆ ในเมืองไทย และเชิญมาเที่ยวชมเมืองไทย ทั้งนี้ ได้รับความสนใจจากนักเรียนในเขตจังหวัดสุรินทร์ และจังหวัดร้อยเอ็ดเข้าร่วมการแข่งขันทั้งสิ้น 8 ทีม จาก 8 โรงเรียน

นายประสิทธิ์ ฉกาจธรรม กล่าวว่าบริษัทซีพีออลล์ฯ ได้ดำเนินโครงการซีพี ออลล์ สานสัมพันธ์สองแผ่นดิน ทั้งในฝั่งประเทศไทยและประเทศกัมพูชา เพื่อจัดการแข่งขันการกล่าวสุนทรพจน์ภาษาเขมรสำหรับเยาวชนไทยระดับมัธยมศึกษา และจัดการแข่งขันการกล่าวสุนทรพจน์ภาษาไทยสำหรับประชาชนกัมพูชาอายุไม่เกิน 30 ปี เพื่อร่วมเสริมสร้างสัมพันธภาพอันดีระหว่างสองประเทศ โดยใช้ภาษาเป็นสื่อกลาง พร้อมกันนี้ ยังเป็นการส่งเสริมให้ประชาชนทั้งสองประเทศตื่นตัว และตระหนักถึงความสำคัญในการเรียนรู้ภาษาประเทศเพื่อนบ้าน เพื่อประโยชน์ในการติดต่อสื่อสาร นำมาสู่ความรู้ความเข้าใจในประเพณีวัฒนธรรมระหว่างกันและกัน อีกทั้งเป็นประโยชน์และเป็นทางเลือกในการประกอบอาชีพในประชาคมอาเซียนต่อไปในอนาคต สำหรับผลการแข่งขันการกล่าวสุนทรพจน์ภาษาเขมร มีดังนี้

รางวัลชนะเลิศ ทุนการศึกษา 5,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร

โรงเรียนสิรินธร จังหวัดสุรินทร์ (นายปภพ ทองประโคน , นางสาววรดา เซียรัมย์)

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ทุนการศึกษา 3,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร

โรงเรียนศรีไผทสมันต์ จังหวัดสุรินทร์ (นางสาวกันติชา ประกอบดี, นายเจตนิพัทธ์ สมใจหวัง)

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ทุนการศึกษา 2,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร

โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน จังหวัดสุรินทร์ (เด็กหญิงวรปภัสร์ จันทนุภา, เด็กหญิงอภิสรา สุไตทอน)