ผู้บริหารซีพี ออลล์ และ พม. หารือแนวทางความร่วมมือประชาสัมพันธ์ระบบแจ้งเหตุฉุกเฉินฯ

0
1550

เมื่อเร็ว ๆ นี้ นายประสิทธิ์ ฉกาจธรรม รองกรรมการผู้จัดการ สายงานพัฒนาความยั่งยืน บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ร่วมหารือกับคณะผู้บริหารของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ นำโดยนายธนสุนทร สว่างสาลี รองปลัดกระทรวงฯ และนางวรรณภา สุขคง ผู้อำนวยการกองตรวจราชการ ถึงแนวทางความร่วมมือในการประชาสัมพันธ์ระบบแจ้งเหตุฉุกเฉินทางสังคม (Emergency Social Service : ESS Help Me) โดยมีนายอติพันธ์ สุวัฒน์เมฆินทร์ นักวิจัยจากมูลนิธิวิจัยและติดตามความเป็นธรรมทางสุขภาพ กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา   และผศ.ดร. วินัย  วงษ์ไทย อาจารย์ ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร  ผู้พัฒนาระบบ ESS เป็นผู้นำเสนอความเป็นมาและกระบวนการแจ้งเหตุผ่านระบบ ESS ณ ห้องประชุม กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์