“ซีพี ออลล์” “พม.” และ “กสศ.” ลงนาม MOU เพื่อประชาสัมพันธ์ระบบแจ้งเหตุฉุกเฉินฯ

18
วันที่ 16 พฤศจิกายน  2566  บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)  กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) “เพื่อการประชาสัมพันธ์ระบบแจ้งเหตุฉุกเฉินทางสังคม (Emergency  Social Service : ESS Help Me)” ณ บริเวณโถงชั้น 1 อาคารกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ  โดยมีคุณก่อศักดิ์  ไชยรัศมีศักดิ์  ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)  คุณอนุกูล ปีดแก้ว  ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และดร.ไกรยศ ภัทราวาท ผู้จัดการกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา ร่วมลงนามฯ ซึ่งบันทึกข้อตกลงความร่วมดังกล่าวมีขึ้นเพื่อส่งเสริมการประชาสัมพันธ์ระบบ : ESS Help Me  และได้รับเกียรติจากคุณวราวุธ  ศิลปอาชา  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์  เป็นประธานในพิธีลงนาม   พร้อมทั้งมีผู้บริหารจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมงาน อาทิ  คุณประสิทธิ์ ฉกาจธรรม  รองกรรมการผู้จัดการ สายงานพัฒนาความยั่งยืน บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)  ดร.ธนสุนทร สว่างสาลี รองปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์   คุณกันตพงศ์ รังษีสว่าง รองปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์  คุณสุชาดา จัตุรภุชพิทักษ์  ผู้ช่วยผู้จัดการ กสศ. เป็นต้น

ทั้งนี้ บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) จะดำเนินการประชาสัมพันธ์ระบบ : ESS Help Me ผ่านสื่อประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ  เพื่อรณรงค์ให้ผู้บริหารตลอดจนพนักงานบริษัทฯ  นักเรียนนักศึกษาสังกัดสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ และโรงเรียนสาธิตสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ ตลอดจนลูกค้าร้านเซเว่นอีเลฟเว่น  เข้าถึงช่องทางการรับแจ้งและระงับเหตุด่วน  เช่น  Application CP ALL Connect,  Desktop (All Users), Line Group (for commu)  สำหรับกลุ่มพนักงาน  และหน้าจอ POS, หน้าจอ Plan B  สำหรับกลุ่มลูกค้าร้านเซเว่นอีเลฟเว่น  ฯลฯ  นอกจากนี้ จะประชาสัมพันธ์ผ่านวงประชุมต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนการจัดกิจกรรม Roadshow ที่สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์  วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ และโรงเรียนสาธิตสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ อีกด้วย
สำหรับระบบแจ้งเหตุฉุกเฉินทางสังคม (Emergency Social Service : ESS Help Me) จัดทำและพัฒนาขึ้นเพื่อให้ประชาชนเข้าถึงช่องทางการรับแจ้งและระงับเหตุด่วนจากสาเหตุ 5 ประการ ได้แก่  1. ข่มขู่ว่าจะทำร้ายหรือทำร้าย  2. กักขังหน่วงเหนี่ยว3. เสี่ยงถูกละเมิดทางเพศ  4. ผู้คลุ้มคลั่งก่อให้เกิดเหตุร้าย  5. มั่วสุมก่อให้เกิดเหตุร้าย