ระบบแจ้งเหตุฉุกเฉินทางสังคม (Emergency Social Service : ESS Help Me)

108

ระบบแจ้งเหตุฉุกเฉินทางสังคม (Emergency Social Service : ESS Help Me) จัดทำและพัฒนาขึ้นเพื่อให้ประชาชนเข้าถึงช่องทางการรับแจ้งและระงับเหตุด่วนจากสาเหตุ 5 ประการ ได้แก่

1. ข่มขู่ว่าจะทำร้ายหรือทำร้าย 2. กักขังหน่วงเหนี่ยว3. เสี่ยงถูกละเมิดทางเพศ 4. ผู้คลุ้มคลั่งก่อให้เกิดเหตุร้าย 5. มั่วสุมก่อให้เกิดเหตุร้าย โดยแอดไลน์เพิ่มเพื่อน @ESSHELPME