ซีพี ออลล์ ประชุมกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนอนุบาลดงมหาวัน จ.เชียงราย 1ใน 9 กลุ่มโรงเรียนร่วมพัฒนาภายใต้การดูแลสนับสนุน พร้อมตรวจเยี่ยมความคืบหน้าการดำเนินโครงการต่างๆ

531

คุณตรีเทพ ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา ผู้ช่วยผู้จัดการทั่วไป ส่วนงานยุทธศาสตร์สิ่งแวดล้อม และ CONNEXT ED บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) พร้อมด้วย อ.ดร.หม่อมหลวงสรสิริ วรวรรณ คณบดีคณะการจัดการการศึกษาเชิงสร้างสรรค์ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ นำคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานเข้าร่วมประชุมและตรวจเยี่ยมโรงเรียนอนุบาลดงมหาวัน เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2565 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อติดตามการดำเนินโครงการต่างๆที่ได้รับงบประมาณสนับสนุนในปีการศึกษา 2565 รับทราบการรายงานการพัฒนาโรงเรียนจากผู้บริหาร คณะครูบุคลากร และให้คำแนะนำแผนพัฒนาโรงเรียนในปีการศึกษา 2566 พร้อมการจัดทำหลักสูตรสถานศึกษาที่จะส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิต Life Long Learning ให้กับทั้งผู้เรียนในระบบ และผู้เรียนนอกระบบ โดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม Active Learning แบบใช้ปัญหาเป็นฐาน PBL (Problem Based Learning) และนำโครงการต้นแบบ “อุทยานการเรียนรู้แห่งยุวเกษตรกรรม และต้นกล้าไร้ถัง” ซึ่งเป็นที่รู้จักได้รับการยอมรับจนได้รับรางวัลต่างๆมากมาย มาเป็นฐานเพื่อนำไปสู่การจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการ โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นวลนภา จุลสุทธิ ผู้ช่วยอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ผู้อำนวยการสถาบันการจัดการเรียนรู้ตลอดชีวิต (Life Long Learning) มรภ.เชียงราย มาให้ข้อมูล ข้อชี้แนะและการสนับสนุนเพิ่มเติม พร้อมตัวแทนจากองค์กรการปกครองท้องถิ่น องค์กรชุมชน องค์กรศาสนา ตัวแทนผู้ปกครอง และศิษย์เก่า เข้าร่วมแสดงความคิดเห็น และรับทราบข้อตกลงร่วมกัน

ในการนี้ นายประหยัด ทัพธานี ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลดงมหาวัน ได้นำเสนอความคืบหน้าแผนการพัฒนาโรงเรียนรวมถึงการดำเนินโครงการต่าง ๆ การนำ Business Model Canvas เข้ามาเป็นเครื่องมือในการปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ในการบริหารงานโรงเรียน และการนำระบบ E-library ด้วยงบฯสนับสนุนจากซีพีออลล์เข้ามาใช้เพื่อลดปัญหาการเข้าถึงการอ่านของนักเรียน ประชาชน โดยนายประหยัด ได้กล่าวขอบคุณทางบริษัทฯ และคณะกรรมการทุกท่าน รวมถึงนายวินัย สมเด็จ (School Partner) ที่ให้การสนับสนุนและส่งเสริมจนโรงเรียนสามารถดำเนินโครงการให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ และได้รับรางวัลแห่งเกียรติยศมากมายเช่น รางวัลยุวกาชาดต้นแบบ, รางวัลโรงเรียนพระราชทานฯ และ รางวัล 1 โรงเรียน 1 นวัตกรรม เหรียญเงินระดับประเทศ อีกทั้งมีการนำหลักสูตรวิถีเกษตรพอเพียงมาใช้ในการจัดการเรียนการสอน นักเรียนสามารถนำความรู้ และทักษะการทำเกษตรวิถีพอเพียงไปปฏิบัติใช้ในชีวิตประจำวันได้ ก่อให้เกิดการสืบสานภูมิปัญญา วัฒนธรรมการเกษตรอย่างยั่งยืน และยังได้ขยายผลโครงการอุทยานการเรียนรู้ฯ เพื่อเป็นต้นแบบให้โรงเรียนในกลุ่มร่วมพัฒนาอื่นๆนำไปปรับใช้เป็นแนวทางพัฒนาโรงเรียนเพื่อคุณภาพ มาตรฐานที่ดีขึ้น ตามปณิธานโรงเรียนร่วมพัฒนาต่อไป

อนึ่ง โรงเรียนอนุบาลดงมหาวัน อ.เวียงเชียงรุ้ง จ.เชียงราย เป็น 1 ใน 2 โรงเรียนร่วมพัฒนารุ่นแรกที่ซีพีออลล์ให้การสนับสนุน และเป็น 1 ใน 50 โรงเรียนร่วมพัฒนารุ่นแรกจากทั่วประเทศที่นำร่องดำเนินโครงการนับแต่ปีการศึกษา 2561 จนถึงปัจจุบัน โรงเรียนมีพัฒนาการมากขึ้นอย่างก้าวกระโดดได้รับรางวัลต่างๆในการบริหารจัดการการเรียนการสอนมากกมาย เป็นที่สนใจและจับตามองของโรงเรียนอื่นๆในภูมิภาคเดียวกัน และเป็นต้นแบบให้กับกลุ่มโรงเรียนร่วมพัฒนาน้องใหม่รุ่นที่ 3 อีกจำนวน 8 โรงเรียนได้ศึกษาหาแนวทาง เรียนรู้แนวคิดการบริหารจัดการต่างๆเพื่อนำมาพัฒนาโรงเรียนตนเองต่อไป