ซีพี ออลล์ ขับเคลื่อนโครงการห้องเรียนกาแฟ ซีซัน 2 แก่ผู้บกพร่องทางการได้ยินในเขตพื้นที่ภาคใต้

0
392

เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2566 บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) โดยความร่วมมือระหว่างสำนักกิจการเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม หน่วยงานคัดสรร และเบลลินี่ พรีเมี่ยม คาเฟ่ และบริษัท ซีพี รีเทลลิงค์ จำกัด      จัดฝึกอบรมวิชาชีพการชงกาแฟแก่กลุ่มเยาวชนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ภายใต้โครงการห้องเรียนกาแฟเป็นปีที่ 2 ณ โรงเรียนโสตศึกษาเทพรัตน์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยมีวัตถุประสงค์ให้เยาวชน สามารถนำความรู้จากการฝึกปฏิบัติวิชาชีพการชงกาแฟไปประกอบอาชีพในอนาคต อีกทั้งเป็นการเปิดประสบการณ์เพื่อเป็นแรงจูงใจและทางเลือกให้เยาวชนเกิดความสนใจในอาชีพบาริสต้า ซึ่งโครงการห้องเรียนกาแฟที่จัดขึ้นในครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งสิ้น 52 คน แบ่งเป็นนักเรียนจำนวน 29 คน คุณครูจำนวน 10 คน ร่วมด้วยสมาชิกชมรมคนหูหนวกจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จำนวน13 คน

พิธีเปิดโครงการได้รับเกียรติจากอาจารย์วราภรณ์ จึงสุวดี ผู้อำนวยโรงเรียนโสตศึกษาเทพรัตน์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ผู้กล่าวเปิดงานและกล่าวต้อนรับ  และมีคุณณัฐธยาน์  ให้ศิริกุล ผู้เชี่ยวชาญฝ่ายส่งเสริมกิจกรรมสังคม สำนักกิจการเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) กล่าวถึงวัตถุประสงค์โครงการ

ทั้งนี้แบ่งการฝึกอบรมเป็น 2 ช่วง ช่วงแรกเป็นการบรรยายเกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของกาแฟ สายพันธุ์ และอุปกรณ์ต่าง ๆ ของเครื่องชงกาแฟ และในช่วงที่สองคือ ภาคปฏิบัติ มีฐานเครื่องชงกาแฟทั้งหมด 5 เครื่อง โดยมีบาริสต้ามืออาชีพจากหน่วยงานคัดสรร และเบลลินี่ พรีเมี่ยม คาเฟ่ บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) เป็นวิทยากร ซึ่งผู้เข้าอบรมจะได้รับการฝึกปฏิบัติจริงทั้งการชงเครื่องดื่มร้อน – เย็น ตลอดจนการแต่งฟองนม ในแต่ละฐานจะมีคุณครูประจำฐานทำหน้าที่เป็นล่ามภาษามือเพื่อสื่อสารระหว่างวิทยากรประจำฐาน ทำให้ผู้เข้ารับการอบรมทุกคนสามารถเข้าใจและฝึกปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ

สำหรับปี 2566 มีเป้าหมายที่จะดำเนินโครงการดังกล่าว ในโรงเรียนสังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษรวม 4 แห่ง โดยจะขยายผลสู่โครงการ Young Barista Camp 2023 ต่อไป และมีกำหนดจัดฝึกอบรมครั้งต่อไปในวันศุกร์ที่ 10 มีนาคม 2566 ณ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี