ซีพี ออลล์ ลงพื้นที่ชุมชนบางบัวเตรียมดำเนินโครงการ “ชุมชนไร้ถัง” เสริมสร้างความรู้ด้านการบริหารจัดการขยะอย่างยั่งยืนให้แก่ชุมชน

1612

วันที่ 17 มกราคา 2564 คุณตรีเทพ ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา ผู้ช่วยผู้จัดการทั่วไป ส่วนงานยุทธศาสตร์สิ่งแวดล้อมและ CONNEXT ED สำนักกิจการเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม นำทีมคณะทำงานจากซีพี ออลล์ อาทิ ส่วนงานด้าน 7ส และการจัดการสาธารณภัย สำนักประสานรัฐกิจ พร้อมด้วยคณะทำงานจากพัฒนาความยั่งยืนภาครัฐและกิจการสัมพันธ์ เครือเจริญโภคภัณฑ์ และทีม CPS Landscapes ร่วมลงพื้นที่พบปะผู้นำชุมชน ณ ชุมชนบางบัว เขตบางเขน

สำหรับการลงพื้นที่ในครั้งนี้ มีจุดประสงค์เพื่อเตรียมดำเนินการ “โครงการชุมชนไร้ถัง” ซึ่งจะมีจัดสัมมนาให้ความรู้การจัดการบริหารขยะอย่างครบวงจร เป็นการปลูกฝั่งจิตสำนึกการคัดแยกขยะให้แก่คนในชุมชน พร้อมทั้งนำองค์ความรู้ 7ส ต่อยอดสู่ “โครงการบ้านน่าอยู่ชุมชนริมคลอง” เตรียมทดลองในบ้านต้นแบบ จำนวน 3 หลังคาเรือน ควบคู่ไปกับสอนให้เยาวชนรู้จักการคัดแยกขยะตั้งแต่ต้นทาง คือ ที่บ้านหรือห้องเรียน ตามแนวทาง “ต้นกล้าไร้ถัง” โดยร่วมกับโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครจัดกิจกรรมส่งเสริมให้ความรู้การจัดการวัสดุให้แก่นักเรียน ซึ่งในระยะแรกจะเป็น 10 โรงเรียนเลียบคลองลาดพร้าว ก่อนจะขยายไปสู่ 437 โรงเรียนทั่ว กทม. ในระยะต่อไป

ทั้งนี้ ยังเตรียมจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้และคัดแยกวัสดุในชุมชนบางบัว พร้อมระบบธนาคารขยะเพื่อให้ชุมชนสามารถบันทึกข้อมูลและส่งจำหน่ายวัสดุรีไซเคิล เพื่อหารายได้เข้ากองทุนหมู่บ้านหรือแลกเป็นอุปกรณ์เพื่อมาสนับสนุนศูนย์การเรียนรู้ชุมชน เป็นการดำเนินโครงการสิ่งแวดล้อมโดยคำนึงแนวทาง Circular economy เพื่อให้เกิดเป็น “ชุมชนไร้ถังต้นแบบ” ที่สามารถเป็นโมเดลพัฒนาให้แก่ชุมชนอื่นๆทั่วประเทศ ต่อไป