จากปัญหาผลผลิตสัปปะรดล้นตลาดราคาตกต่ำ ซีพี ออลล์ ผลักดันศูนย์การเรียนรู้ผลิตภัณฑ์แปรรูปจากสับปะรดสู่ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนโรงเรียนวัดหนองพันจันทร์ จ.ราชบุรี หวังจุดประกายสร้างแนวคิดในการแก้ปัญหา

473

คุณตรีเทพ ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา ผู้ช่วยผู้จัดการทั่วไป บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) และ ประธานคณะทำงาน โครงการสานอนาคตการศึกษา CONNEXT ED พร้อมคณะทำงานลงพื้นที่ร่วมเปิดศูนย์การเรียนรู้ผลิตภัณฑ์แปรรูปจากสับปะรด (NPJ PINEAPPLE PRODUCT) ณ โรงเรียนวัดหนองพันจันทร์ จ.ราชบุรี เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2565 ที่ผ่านมา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นมุ่งเน้นให้ผู้เรียน เรียนรู้และพัฒนาทักษะอาชีพ ทักษะชีวิตของตนเองผ่านกระบวนการการลงมือปฏิบัติจริงในการสร้างสรรค์และออกแบบกิจกรรมผลิตภัณฑ์แปรรูปจากสับปะรด และสามารถต่อยอดไปยังชุมชมใกล้เคียง โดยมีนางสาวฐาปณี พวงงาม รองผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1ร่วมด้วย นางสาวสุชัญญา ชมภูพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดหนองพันจันทร์ ตัวแทนจากองค์การบริหารส่วนตำบล ผู้ใหญ่บ้าน และตัวแทนศิษย์เก่าโรงเรียนวัดหนองพันจันทร์ร่วมแสดงความยินดี และเป็นสักขีพยายในพิธีเปิดศูนย์การเรียนรู้ครั้งนี้

นางสาวฐาปณี พวงงาม รองผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 ได้กล่าวแสดงความยินดีกับทางโรงเรียน ที่มองเห็นโอกาสจากวัตถุดิบในท้องถิ่นที่มีมากมาย และสามารถสร้างจุดเด่น จนสินค้าเป็นที่ต้องการของตลาด โดยใช้ความรู้จากหลักสูตรท้องถิ่น ผ่านบุคคลากร ไปสู่นักเรียน จนเกิดความชำนาญ และจัดทำหลักสูตรการอบรมเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้สามารถถ่ายทอดองค์ความรู้ที่ตนเองได้รับจากการลงมือปฏิบัติจริง จนสร้างเป็นศูนย์การเรียนรู้ชุมชน เพื่อเปิดโอกาสให้ชุมชน และหน่วยงานต่างๆ เข้ามาศึกษาดูงานเพื่อเป็นประโยชน์ต่อไป โดยได้รับการสนับสนุนที่ดียิ่งจากบริษัท ซีพี ออลล์

นางสาวสุชัญญา ชมภูพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดหนองพันจันทร์ ได้กล่าวขอบคุณ บริษัท ซีพี ออลล์ ที่มอบโอกาสทางด้านการศึกษาให้แก่เยาวชน โดยโครงการนี้เกิดขึ้นจากการสนับสนุนของบริษัทฯ และคุณปภาวรินทร์ อินทร์ลอย School Partner ที่ช่วยผลักดันและร่วมกันหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาสับปะรดล้นตลาด ราคาตกต่ำ โดยมีการจัดทำหลักสูตรท้องถิ่น ที่สอดคล้องกับการพัฒนาผู้เรียนในศตวรรษที่21 และมีการบูรณาการกิจกรรมการเรียนการสอนในแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ โดยมีครูผู้สอนจะเป็นผู้คอยให้คำแนะนำ ช่วยอำนวยความสะดวกในการออกแบบและสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์แปรรูปจากสับปะรดให้มีความทันสมัย เป็นที่นิยม และเกิดความยั่งยืน ผ่านกิจกรรมการแปรรูปจากสัปปะรดหลัก 8 กิจกรรม โดยแบ่งเป็นฐานการเรียนรู้ตามระดับชั้นเรียนตั้งแต่อนุบาลถึงมัธยมศึกษาปีที่ 3 ได้แก่ 1.กิจกรรมไร่เพาะปลูกสัปปะรด 2. กิจกรรมวุ้นกรอบจากน้ำสับปะรด 3. กิจกรรมสับปะรดกวนแฟนซี 4. กิจกรรมน้ำพริกสับปะรด 5. กิจกรรมครีมขัดรองจากผงถ่านเปลือกสับปะรด 6.กิจกรรมตคุกกี้สอดไส้สับปะรด 7.กิจกรรมสับปะรดอบกรอบ และ 8. กิจกรรมผลิตภัณฑ์น้ำยาล้างจานจากสับปะรด ทั้งนี้ได้วางแผนบรรจุ ฐานการเรียนรู้เป็นหลักสูตรสถานศึกษาบูรณาการกลุ่มสาระ 8 กลุ่มสาระตามหลักสูตรแกนกลาง สอนในชั่วโมงกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ เน้นนักเรียนเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้และมีส่วนร่วมในการออกแบบการเรียนการสอน (Active Learning) โดยใช้ปัญหาเป็นฐานในการเรียนรู้ (Problem Based Learning) ก่อนขยายผลเปิดกว้างให้ชุมชน เกษตรกรรายรอบรวมถึงโรงเรียนอื่นๆเข้ามาศึกษาดูงานในอนาคตได้อีกด้วย