โล่เชิดชูเกียรติเป็นองค์กรที่มีคุณูปการต่อการใช้ภาษาไทย ปี 2555

1300

โล่เชิดชูเกียรติเป็นองค์กรที่มีคุณูปการต่อการใช้ภาษาไทย เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ พุทธศักราช 2555 จากกระทรวงวัฒนธรรม