บมจ.ซีพี ออลล์ ร่วมงานสัมมนาเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนดำเนินงานโครงการ” Our Khung Bang Kachao ประจำปี 2564″

2248

วันที่ 29 ก.ย. 63 ส่วนงานยุทธศาสตร์สิ่งแวดล้อม และ CONNEXT ED สำนักกิจการเพื่อสังคม และสิ่งแวดล้อม นำโดยคุณตรีเทพ ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา ผู้ช่วยผู้จัดการทั่วไป ร่วมกับตัวแทนชุมชนคุ้งบางกระเจ้า กลุ่มภาคีเครือข่ายภาครัฐ ภาคเอกชน ร่วมเวิร์คช้อบแผนการดำเนินงานคณะทำงานชุดที่ 3 ว่าด้วยเรื่องการบริหารและจัดการขยะ ณ ห้องประชุมธรรมรักษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.)

โดยมีจุดประสงค์เพื่อสร้างโมเดลเป็นแหล่งต้นแบบการจัดการขยะ พัฒนาพื้นที่สีเขียวและชุมชนคุ้งบางกะเจ้าให้เติบโต แข็งแรง เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน (Green Growth)

และในโอกาสนี้ ทางคณะทำงาน ซีพี ออลล์ ได้นำเสนอโครงการ “ต้นกล้าไร้ถัง” จากโรงเรียนต้นแบบอนุบาลทับสะแก ภายใต้โครงการสานอนาคตการศึกษา CONNEXT ED เป็นแนวทางบริหารจัดการขยะในชุมชนคุ้งบางกระเจ้าโดยเน้นเริ่มต้นจากโรงเรียน นักเรียน ในการปลูกฝังจิตสำนึกในการคัดแยกวัสดุออกจากขยะ ก่อนขยายผลสู่ชุมชนต่อไป