“CP ALL” เดินหน้าโครงการเปิดพื้นที่สร้างโอกาสสำหรับกลุ่มคนพิการ

1553

บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) โดยสำนักกิจการเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม และสำนักปฏิบัติการ 3-RE ร่วมกันดำเนินโครงการ Giving Space: เปิดพื้นที่สร้างโอกาส มอบพื้นที่หน้าร้านเซเว่นอีเลฟเว่น สาขาบุ่งกระเบา จ.นครนายก ให้แก่สมาคมคนพิการจังหวัดนครนายกเพื่อวางจำหน่ายสินค้าซึ่งผลิตโดยกลุ่มผู้พิการโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

สำหรับพิธีเปิดร้านอย่างเป็นทางการจัดขึ้นเมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2564 โดยมีคุณจันทร์จิรา พัฒนศิริ หัวหน้าพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครนายก และคุณพิทักษ์ เพียรพิทักษ์ ผู้จัดการทั่วไป สำนักปฏิบัติการ 3-RE บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ร่วมกันเป็นประธานเปิด และมีคุณสุรเชน กังวานวาณิชย์ รักษาการผู้ชำนาญการธุรกิจ สำนักปฏิบัติการ 3-RE บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน), คุณธวัช ตันนะรัตน์ ผู้ช่วยผู้จัดการบริหารงานทั่วไป ผู้ช่วยผู้จัดการทั่วไปส่วนงานบริหารทั่วไปปฏิบัติการ สำนักปฏิบัติการ 3-RE บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ร่วมแสดงความยินดี พร้อมกันนี้ยังได้รับเกียรติจากผู้แทนหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน อาทิ ผู้อำนวยการศูนย์บริการคนพิการจังหวัดนครนายก, ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหญ่ ฯลฯ มาร่วมแสดงความยินดีเป็นจำนวนมาก

ผลิตภัณฑ์จากสมาคมคนพิการจังหวัดนครนายกที่จำหน่ายหน้าร้านเซเว่นอีเลฟเว่น สาขาบุ่งกระเบา มีทั้งผลิตผลทางการเกษตร ผลิตภัณฑ์แปรรูปทางการเกษตรและงานหัตถกรรม อาทิ มะยงชิด ผักสด ข้าวเกรียบปากหม้อ สาคู กระเป๋าสานจากหลอดพลาสติก ฯลฯ ขอเชิญผู้สนใจร่วมกันอุดหนุนสินค้าดังกล่าวเพื่อร่วมกันสร้างอาชีพและรายได้อย่างยั่งยืนแก่กลุ่มคนพิการ โดยเปิดจำหน่ายทุกวันอังคาร-วันอาทิตย์ เวลา 09.00-18.00 น.