CONNEXT ED “ศูนย์การเรียนรู้ช่างเชื่อมไฟฟ้า” สร้างรายได้ สร้างอาชีพ เชื่อมเยาวชนสู่อนาคต โรงเรียนวัดแหลมโตนด จ.พัทลุง

632

วันที่ 24 สิงหาคม 2565 ส่วนงานยุทธศาสตร์สิ่งแวดล้อม และ CONNEXT ED สำนักกิจการเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อมโดยคุณตรีเทพ ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา ผู้ช่วยผู้จัดการทั่วไป ทำพิธีเปิดศูนย์การเรียนรู้ช่างเชื่อมไฟฟ้า โดยได้รับเกียรติจาก


นายองอาจ รักใหม่ นายกเทศมนตรีและประธานกรรมการ​สถานศึกษา นายวุฒิไกร เลื่อนแป้น รองผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 1 และ นายนราวุฒิ อมรชาติ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดแหลมโตนด พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และอาจารย์ ร่วมในพิธีดังกล่าว ณ โรงเรียนวัดแหลมโตนด อ.ควนขนุน จ.พัทลุง

โรงเรียนวัดแหลมโตนด เป็นโรงเรียน CONNEXT ED ที่ ซีพี ออลล์ สนับสนุน และสามารถดำเนินโครงการได้อย่างยอดเยี่ยมจนถูกคัดเลือกเป็น 1 ใน 16 โรงเรียนต้นแบบ (School Model) “ด้านการส่งเสริมอาชีพ” โดยทางโรงเรียนได้จัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ช่างเชื่อมไฟฟ้า จัดอบรมทั้งภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติ พร้อมกันนั้นทางโรงเรียนได้ร่วมมือกับวิทยาลัยการอาชีพควนขนุน จัดทำหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงกับการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ม.3) ศึกษาต่อในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) อีกทั้งได้จัดทำเป็นหลักสูตรท้องถิ่นสอนนักเรียนระดับมัธยมต้นที่เน้นการสร้างทักษะวิชาชีพ นอกจากนี้ยังเปิดให้บุคคลทั่วไปสามารถเข้ามาศึกษาวิชาช่างเชื่อมได้อีกด้วย นับว่าเป็นการตอบโจทย์ความยั่งยืนซีพี ออลล์ ครบทั้ง 3 มิติ คือ 1. บูรณาการองค์ความรู้เข้าสู่หลักสูตรท้องถิ่น (Local Curriculum) 2. สร้างรายได้หมุนเวียนเพื่อหล่อเลี้ยงโครงการอย่างยั่งยืน (Circulating Fund) 3. จัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ สนับสนุนการศึกษาตลอดชีวิต (Learning​ community Center)

นับเป็นอีกโมเดลต้นแบบในการพัฒนาการศึกษาไทย ที่สามารถสร้างนวัตกรรม สร้างอาชีพ สร้างรายได้ให้แก่นักเรียน โรงเรียน และชุมชนอย่างยั่งยืน ตามปณิธาน ซีพี ออลล์ “ร่วมสร้างสรรค์และแบ่งปันโอกาสต่อกัน”