ผลการคัดเลือกโครงการ 7-11 ถอดรหัสนักวาดการ์ตูนในฝัน รุ่นที่ 14

7876

บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ผู้ประกอบการ “ร้านเซเว่นอีเลฟเว่น” โดยสำนักกิจการเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม สร้างเยาวชนสู่เส้นทางนักเขียนและนักวาดการ์ตูน ประสานความร่วมมือกับ 4 องค์กร จัดโครงการ “ค่ายกล้าวรรณกรรม” และ “ค่าย 7-11 ถอดรหัสนักวาดการ์ตูนในฝัน” สืบเนื่องเป็นปีที่ 14  ซึ่งจะจัดโครงการในวันที่ 1-4 ตุลาคม 2559 ณ บ้านผู่หว่าน จังหวัดนครปฐม

ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด โดยผู้ที่มีรายชื่อในประกาศ ทางทีมงานจะจัดส่งหนังสือให้กับทางโรงเรียนอีกครั้งหนึ่งเพื่อยืนยันในการเข้าร่วมค่าย และท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเพื่อยืนยันการเข้าร่วมเพื่อความรวดเร็วในการดำเนินการ สามารถคลิกดาวน์โหลดที่นี่ หมดเขตยืนยันการเข้าร่วมในวันที่ 8 กันยายน 2560

รายชื่อนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ 7-11 ถอดรหัสนักวาดการ์ตูนในฝัน รุ่นที่ 14 มีดังนี้

***ขอสงวนสิทธิ์สำหรับผู้ที่มีรายชื่อเท่านั้น ไม่สามารถส่งตัวแทนได้ ***

1 นางสาว กัลยารัตน์  บุญใหญ่ พร้าววิทยาคม
2 นางสาว ธัญจิรา  ทรายทอง พร้าววิทยาคม
3 นางสาว สุกฤตา  กัลล์ประวิทย์ ธิดาแม่พระ
4 นาย จักรกฤษณ์  เจริญศรี ชุมพลโพนพิสัย
5 นาย ธรธรณ์  หยกจินดา เบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี
6 นางสาว ณัฐนรี  ธิบูลย์ เชียงรายวิทยาคม
7 นางสาว ณิชารัศมิ์  วรรณพันธ์ มารีวิทยากบินทร์บุรี
8 นางสาว รอฮันนา เซ็นต์ สตรีอิสลามวิทยามูลนิธิ
9 นางสาว ซีตีคอดีเยาะห์  หะวอ สตรีอิสลามวิทยามูลนิธิ
10 นางสาว  เกศนคร พจนวรพงษ์ เซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์
11 นางสาว ชมัยพร ธัญญเจริญ บรรหารแจ่มใสวิทยา 3
12 นางสาว นลพรรณ พิมพ์สมฤดี นวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี
13 นางสาว ศุภสุตา  วิทยาจักษุ์ นวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี
14 นางสาว ณัฎฐณิชา ปัดภา สตรีสิริเกศ
15 นาย ก่อเกียรติ บัวจันทร์ สตรีสิริเกศ
16 นาย  ญานพัฒน์  วงษ์จตุรพิธพร เทพศิรินทร์
17 นาย  อาทิตย์ ผลทัต เทพศิรินทร์
18 นางสาว อรนภา อ้วนศรี ตาคลีประชาสรรค์
19 นาย พีรดนย์  โตพิพัฒน์ชัย อัญสัมชัญบางรัก
20 นางสาว เพ็ญพิชชา ตั้งสกุลรัตน์ สตรีอัปสรสวรรค์
21 นางสาว น้ำมนต์  ลิขิตธรรมรักษ์ สตรีอัปสรสวรรค์
22 นางสาว บัณฑิตา  แซ่โค้ว สตรีอัปสรสวรรค์
23 นางสาว สัจจพร  พึ่งตำบล สตรีอัปสรสวรรค์
24 นาย  อัมรินทร์ ธุมา ปทุมรัตต์พิทยาคม
25 นางสาว ณัฐพร ขำวิทยโชติพันธุ์ นาแกสามัคคีวิทยา
26 นางสาว ภานุชนาฎ  ภานุมาส สายปัญญารังสิต
27 นางสาว สุดารัตน์ บุสุวะ เมืองพัทยา 11
28 นางสาว นิภาภรณ์  สรรพกิจ เมืองพัทยา 11
29 นางสาว ทริสชา  จันทร์ศรี เมืองพัทยา 11
30 นางสาว รัตนากร  นิทา สตรีพัทลุง
31 นางสาว วิภาวดี สตรีพัทลุง
32 นางสาว ธัญกัญจน์ วณิชย์ชัชวาลกุล สาธิตมหาวิทยาลัยราภัฎบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
33 นางสาว วรินทร  โชติกุล ราชินีบน
34 นางสาว ศุภัชฌา  โลจนะรุ่งสิริ ราชินีบน
35 นางสาว รวีวรรณ จันทร์สุวรรณ สาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร
36 นาย เดินดิน คณะนัย นารีรัตน์จังหวัดแพร่
37 นางสาว ศิรภัสสร บ่อคำ นารีรัตน์จังหวัดแพร่
38 นางสาว ณภัทร โชคประสพรวย สตรีศรีสุริโยทัย
39 นางสาว แจซมิน ฮี สตรีศรีสุริโยทัย
40 นางสาว อาภากร ซาบำเหน็จ สุรนารีวิทยา
41 นางสาว วริศรา แป่มสูงเนิน อุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย
42 นางสาว วนิชา  มณีรัตน์ มัธยมวัดควนวิเศษมุลนิธิ
43 นางสาว กุลลดา  เสียมไหม มัธยมวัดควนวิเศษมุลนิธิ
44 นางสาว รวินท์พร ลิ้มฐิติศักดิ์ สตรีวิทยา
45 นางสาว นันท์นภัส พรรคกลิน สตรีวิทยา
46 นางสาว ญาวิณี ชิณโกสุม สตรีวิทยา
47 นางสาว ปิญชาน์ฎา  เสนาพงษ์ ยุพราชวิทยาลัย
48 นางสาว ฐิติกานต์  เกษอินทร์ ยุพราชวิทยาลัย
49 นางสาว รินรดา  รักษ์กิจการ เบญจมราชูทิศ
50 นางสาว  นภัสสร  จารุจารีต นวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี
51 นางสาว  วัสวรรณ ตฤณวุฒิพงษ์ สาธิต ม.ยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม)
52 นางสาว ภัสสรีรัชฎ์ ตันติพงษ์ชัย สาธิต ม.ยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม)
53 นางสาว กัลยรัตน์ จงวัฒนไพบูลย์ สาธิต ม.ศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม)
54 นาย อานนท์  อิ่มโดด พิริยาลัยจังหวัดแพร่
55 นาย ชวรัตน์  กาวินคำ พิริยาลัยจังหวัดแพร่
56 นางสาว ชนนิกานต์  อินเฉลียว อัสสัมชัญคอนแวนต์ ลำนารายณ์
57 นางสาว ณัชชา  รอดเอี่ยม อัสสัมชัญคอนแวนต์ ลำนารายณ์
58 นางสาว คุณากร  อินต๊ะฟู สาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา
59 นางสาว มนัสนันท์  เวียงคำ สาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา
60 นางสาว ณัฐชา อินทรปาน เตรียมอุดมศึกษา ภาคใต้
61 นางสาว สุพิชชา  มงคลจิตตานนท์ สาธิต พิบูลย์บำเพ็ญ ม.บูรพา
62 นางสาว อักษร  หนังสือ สาธิต พิบูลย์บำเพ็ญ ม.บูรพา
63 นาย ตันติกร  ภาวงศ์ ธรรมบวรวิทยา
64 นางสาว กรกมล  อานมณี ดาราสมุทร
65 นางสาว วิรดา  กิติศักดิ์สุนทร ดาราสมุทร
66 นาย พิชญะ พันธุ์ศรี สหวิทย์
67 นางสาว วิลาสินี  กิจทิพย์ อุบรัตน์ราชกัญญาราชวิทยาลัย
68 นาย ภูธเนตร รัตนเทพ ปทุมรัตต์พิทยาคม
69 นางสาว กิรณา ศรีอรัญ พิจิตรพิทยาคม
70 นาย ศักรินทร์  ทิจธรรม มัธยมด่านสำโรง
71 นางสาว ภาวิดา มังกร วัดป่าประดู่
72 เด็กหญิง ลักษิกา  งามเลิศ นางรองพิทยาคม
73 เด็กหญิง นพเก้า  หุยวัน นางรองพิทยาคม
74 นางสาว สวิชญา  สมนิมิตร เขมะสิริอนุสรณ์
75 นางสาว ลลิตา  ศรีสุข อุดมศึกษา

 

รายชื่อครูที่ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ 7-11 ถอดรหัสนักวาดการ์ตูนในฝัน รุ่นที่ 14 มีดังนี้

***ขอสงวนสิทธิ์สำหรับผู้ที่มีรายชื่อเท่านั้น ไม่สามารถส่งตัวแทนได้ ***

1 นางประนอม  ไชยอ่อน ดรุณราชบุรี
2 นางทัศนีย์ เกตุแก้ว ธิดาแม่พระ
3 นายอัศวิน ด่านพินิจ เชียงรายวิทยาคม
4 นายวรพงษ์ มีภัคดี มารีวิทยากบินทร์บุรี
5 นางสาวจิรปรียา ชูยอด ตาคลีประชาสรรค์
6 นางสาววิภาภรณ์ สะเดา นาแกสามัคคีวิทยา
7 นางสาวจุฑารัตน์ กระโทกนอก สุรนารีวิทยา
8 นายอำนวย บูรณพันศักดิ์ อุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย
9 นางสาวจุฑาทิพ อรุณรักษา เบญจมราชูทิศ
10 นายธนายุทธ เหลื่อมนภา เตรียมอุดมศึกษา ภาคใต้
11 นายวีระ สิงหนารถ พิจิตรพิทยาคม
 12  นายประณมพร สิทธิมังค์  วัดป่าประดู่