ซีพี ออลล์ ลงพื้นที่ จ. ลำพูน เดินหน้าสนับสนุนโครงการไผ่พอเพียงสู่อนาคตที่ยั่งยืน และโครงการกล้วยรักษ์โลก ผลักดันเยาวชนไทยมีอาชีพมั่นคง

0
742

ซีพี ออลล์ ให้ความสำคัญด้านการศึกษาและชุมชนอย่างต่อเนื่อง ล่าสุดเช้าวันนี้ (16 สิงหาคม 2565) คุณตรีเทพ ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา ผู้ช่วยผู้จัดการทั่วไป บมจ.ซีพี ออลล์ และ CONNEXT ED พร้อมคณะทำงานลงพื้นที่ดูงาน โครงการไผ่พอเพียงสู่อนาคตที่ยั่งยืน ( BAMBOO PROJECT) โรงเรียนบ้านน้ำย้อย อ. ป่าซาง จ. ลำพูน ที่ ซีพี ออลล์-เซเว่น อีเลฟเว่น ให้การสนับสนุนและร่วมขับเคลื่อนผ่านโครงการสานอนาคตการศึกษา CONNEXT ED และร่วมยกระดับการศึกษาเพื่อชีวิตที่ดีกว่า (Education for better life) โดยมีคณะอาจารย์ ครู และนักเรียน ร่วมให้การต้อนรับพร้อมพาเยี่ยมชมบูธโครงการ

ซึ่งโรงเรียนบ้านน้ำย้อย ชุมชน คณะกรรมการสถานศึกษา และนักเรียน เห็นความสำคัญของ ไม้ไผ่ ที่เป็นพืชทางเลือกสามารถนำ ราก หน่อ ลำต้น และใบ มาใช้ประโยชน์ ทั้งการบริโภค นำมาทำเป็นเครื่องใช้สอยทดแทนไม้เนื้อแข็ง พลาสติก และเหล็ก มีความประหยัดปลอดภัยต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อม โดยทางโรงเรียนบ้านน้ำย้อยมีพื้นที่ 36 ไร่ มีไม้ไผ่จำนวนมาก (ไผ่ซางหม่น) และมีปราชญ์ชาวบ้านที่มีความรู้เรื่องไผ่ในชุมชน จึงได้มีการถ่ายทอดองค์ความรู้สู่การปฎิบัติผ่านหลักสูตรสถานศึกษา ส่งผลให้นักเรียนมีความรู้ มีทักษะ มีจิตสำนึกด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ และส่งเสริมการมีรายได้ระหว่างเรียน มีทักษะและความคิดสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์จากไม้ไผ่สามารถต่อยอดในการประกอบอาชีพได้ในอนาคต

ส่วนในช่วงบ่ายคณะทำงานเดินทางลงพื้นที่ดูงาน โครงการกล้วยรักษ์โลก (Banana leaf bio packaging)โรงเรียนบ้านห้วยไซ อ. บ้านธิ จ. ลำพูน ซึ่งเป็นการพัฒนาทักษะอาชีพตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยดำเนินการผ่าน 3 กิจกรรม คือ กิจกรรมที่ 1 ต้นน้ำ ปลูกต้นกล้วย (กล้วยน้ำว้า) กิจกรรมที่ 2 กลางน้ำ จัดกิจกรรมในรูปแบบหนึ่งห้องเรียนหนึ่งโครงงานอาชีพแปรรูปผลิตภัณฑ์จากกล้วย กิจกรรมที่ 3 ปลายน้ำ ร้านค้าสหกรณ์

โดยทั้ง 3 กิจกรรมส่งผลให้มีทักษะการเรียนรู้จริง และกระบวนการคิดอย่างสร้างสรรค์ สร้างโอกาสให้นักเรียน ครู ผู้ปกครอง และชุมชน ได้มีส่วนร่วมในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน และพัฒนาต่อยอดสร้างบรรจุภัณฑ์จากงานใบตอง เพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับวัสดุที่มีอยู่ โดยการอัดขึ้นรูปเป็นภาชนะจากใบตองกล้วยเป็นการลดขยะ รักษาสิ่งแวดล้อม จัดกิจกรรมส่งเสริมอาชีพผลิตภัณฑ์ เป็นการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม รวมทั้งสามารถสร้างอาชีพ สร้างรายได้ สร้างโอกาสให้กับนักเรียน ครู และชุมชนได้ทำกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน พร้อมทั้งพัฒนาผลิตภัณฑ์สู่ตลาด Online เพื่อความยั่งยืนต่อไป

นอกจากโรงเรียนภายใต้โครงการสานอนาคตการศึกษา CONNEXT ED ที่ ซีพี ออลล์ ได้ให้การสนับสนุน ยังได้ส่ง School Partner กลุ่มคนรุ่นใหม่ที่เป็นตัวแทนของบริษัทฯ เพื่อนำความรู้ที่ได้ไปร่วมพัฒนาสถานศึกษาให้มีความพร้อม ทั้งด้านบุคคลากร ด้านหลักสูตร รวมถึงส่งเสริมให้เยาวชนที่ขาดโอกาสทางการศึกษา ได้มีความรู้ความสามารถ และสามารถดูแลตัวเองได้อย่างเป็นระบบ นอกจากนี้ ซีพี ออลล์ พร้อมที่จะร่วมสนับสนุน และเป็นส่วนหนึ่งของก้าวสำคัญในการฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม ส่งเสริมแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular economy) ควบคู่ไปกับการพัฒนาศึกษาไทย เพื่ออนาคตที่ก้าวไกลของเยาวชน และประเทศชาติอย่างยั่งยืน