“ซีพี ออลล์” สนับสนุนการจัดสัมมนาให้ความรู้แก่ครูภาษาไทย

0
1789

28บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) โดยสำนักกิจการเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ให้การสนับสนุนสมาคมครูภาษาไทยแห่งประเทศไทย จัดการสัมมนาให้ความรู้แก่ครูภาษาไทย ในหัวข้อ “รู้สิ่งใดไม่รู้สู้วิชา รู้รักษาตัวรอดเป็นยอดดี” โดยมีผู้เข้ารับการอบรมทั้งสิ้น 120 คน จำแนกเป็นออนไซท์ 40 คน และออนไลน์ 80 คน


การสัมมนาดังกล่าวจัดขึ้น เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2564 ณ โรงแรมเอส ดี อเวนิว กรุงเทพมหานคร โดยได้รับเกียรติจากศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.กาญจนา นาคสกุล นายกสมาคมครูภาษาไทยแห่งประเทศไทย กล่าวเปิดการสัมมนา และมีคุณวันทนีย์ นามะสนธิ ที่ปรึกษา บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) เข้าร่วมเป็นเกียรติด้วย
การสัมนาครั้งนี้ จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาครูผู้สอนภาษาไทยทั้งระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาให้สามารถสอนภาษาไทยได้อย่างสร้างสรรค์ อีกทั้งส่งเสริมให้ครูภาษาไทยสนใจวรรณกรรมคำสอนของไทยเพิ่มมากขึ้น โดยมี ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.กาญจนา นาคสกุล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประพจน์ อัศววิรุฬหการ และรองศาสตราจารย์ยุรฉัตร บุญสนิท เป็นวิทยากร และมีรองศาสตราจารย์ ดร.มณีปิ่น พรหมสุทธิรักษ์ เป็นผู้ดำเนินการสัมมนา ส่วนในภาคบ่ายเป็นการประชุมใหญ่สามัญประจำปีของสมาคมครูภาษาไทยแห่งประเทศไทย