โรงอาหารสีเขียว ใส่ใจสิ่งแวดล้อม พร้อมดูแลคุณ

4594

เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2560 ฝ่ายส่งเสริมกิจกรรมสิ่งแวดล้อม สำนัก CSR & Sustainabilityเปิดตัว “กรีน แคนทีน” นำร่องโรงอาหารสีเขียว ใส่ใจสิ่งแวดล้อม พร้อมดูแลคุณ  โดยมีคุณ  สุวิทย์ กิ่งแก้ว   รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส สายงานพัฒนาความยั่งยืน  กล่าวเปิด  โครงการ “ กรีน แคนทีน ” พร้อมมอบ “ ป้าย กรีน แคนทีน ” ให้กับร้านค้าในโรงอาหารแห่งนี้ ซึ่งโรงอาหารต้นแบบในการรักษาสิ่งแวดล้อม มีนโยบายงดใช้บรรจุภัณฑ์ที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม  เช่น  โฟม และ  พลาสติก  เพื่อปลูกจิตสำนึกให้พนักงานทุกคน ตระหนักถึงความสำคัญในการรักษาสิ่งแวดล้อมและใช้ทรัพยากรอย่างรู้คุณค่า