โครงการ 5H2P Farm Station โรงเรียนบ้านห้วยพุน อ.ไชยา จ.สุราษฎร์ธานี 29 พ.ย. 65

422

โรงเรียนบ้านห้วยพุน ดำเนินโครงการ “5H2P Farm Station” โดยนำทุนสนับสนุนจาก ซีพี ออลล์ ไปดำเนินการจัดแหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียนขึ้นมาอย่างเต็มรูป มีการจัดทำอิฐตัวหนอน การปลูกผักออแกนิก ทั้งผักไฮโดรโปนิกส์ และผักปลูกดิน การเลี้ยงปลา และการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากโครงการเพื่อเพิ่มมูลค่าของสินค้า

การดำเนินโครงการนักเรียนเป็นผู้ขับเคลื่อน ในแต่ละกิจกรรม มีการประชุมวางแผน ส่งต่อความรู้จากพี่สู่น้อง โดยมีผู้บริหารและคณะครูเป็นผู้ให้คำปรึกษาและสนันสนุนในแต่ละกิจกรรมของโครงการ ให้นักเรียนคิดและลงมือปฏิบัติ เกิดทักษะกระบวนการเรียนรู้ตั้งแต่วางแผนการผลิต การดูแล จนกระทั่งได้ผลผลิตมาจัดจำหน่ายและแปรรูปสินค้าให้มีความหลากหลาย เพื่อเป็นการเสริมสร้างประสบการณ์และสร้างทักษะอาชีพให้นักเรียนได้ซึมซับ ผ่านกิจกรรมการทำอิฐตัวหนอน การปลูกผัก การเลี้ยงปลา และการนำผลผลิตมาแปรรูป อีกทั้งยังบูรณาการการเรียนรู้จากโครงการเชื่อมโยงไปยังหลักสูตรแกนกลาง ตามกรอบความยั่งยืน 3 มิติของ CPALL CONNEXT ED ต่อไป

29