“ซีพีออลล์” ประสาน “เมืองพัทยา” ขับเคลื่อนโครงการโรงเรียนมาตรฐานรักการอ่าน

972

เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2558 บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) โดยสำนักกิจกรรมสังคม ประสานความร่วมมือกับเมืองพัทยา ร่วมกันจัดการอบรมในโครงการโรงเรียนมาตรฐานรักการอ่าน เพื่อส่งเสริมให้ผู้บริหารสถานศึกษาและครูอาจารย์จากสถานศึกษาสังกัดเมืองพัทยา ตระหนักถึงความสำคัญของการอ่าน และร่วมกันขับเคลื่อนสถานศึกษาสู่มาตรฐานรักการอ่าน โดยมีผู้เข้ารับการอบรมทั้งสิ้น 80 คน

IMG_0944 IMG_0950

IMG_0962 IMG_0969

 

โครงการโรงเรียนมาตรฐานรักการอ่านจัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้ผู้บริหารสถานศึกษาและครูอาจารย์จากสถานศึกษาสังกัดเมืองพัทยา รวม 11 โรงเรียน ตระหนักถึงความสำคัญของการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน การเขียน การเรียนรู้ สำหรับเยาวชนในสถานศึกษา เพื่อร่วมกันขับเคลื่อนสังคมไทยสู่สังคมแห่งการอ่าน การเขียน การเรียนรู้อย่างยั่งยืนสืบไป โดยนำความสำเร็จจากการดำเนินโครงการโรงเรียนรักการอ่านของโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครมาเป็นกรณีศึกษา ในการอบรมดังกล่าว ประกอบด้วยการบรรยายในหัวข้อต่างๆ ที่น่าสนใจ อาทิ

IMG_0970 IMG_0964

IMG_0955 IMG_0946
– การบรรยายเรื่อง “สะท้อนภาพโครงการรักการอ่านของโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร” และการเสวนาเรื่อง “ถอดรหัสโรงเรียนรักการอ่าน” โดย คุณวันทนีย์ นามะสนธิ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สำนักกิจกรรมสังคม บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) และอาจารย์พงษ์จันทร์ อยู่เป็นสุข อดีตศึกษานิเทศก์ชำนาญการ สำนักการศึกษากรุงเทพมหานคร
– “ป้ากุลกับกิจกรรมรักการอ่าน” โดย รองศตราจารย์กุลวรา ชูพงศ์ไพโรจน์ หรือ “ป้ากุล” นักเขียนและนักเล่านิทานเด็กชื่อดัง
– “Best Practice โรงเรียนรักการอ่านยอดเยี่ยม” โดย อาจารย์ผกาพันธุ์ วีระสิงห์ รองผู้อำนวยการสถานศึกษาฝ่ายวิชาการ โรงเรียนเมืองพัทยา 11

IMG_0945 IMG_0944