โครงการเสริมสร้างพัฒนาสมาธิและจิตภาวนา ข้าราชการกรุงเทพมหานคร

4046

ในวันที่ วันที่ ๒๘ ตุลาคม – ๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๘  บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ร่วมกับ สำนักการศึกษา โดยหน่วยศึกษานิเทศก์กลุ่มงานนิเทศการศึกษา ๔ กลุ่มสาระสังคม ศาสนา และวัฒนธรรม  ได้ดำเนินงานโครงการเสริมสร้างพัฒนาสมาธิและจิตภาวนาข้าราชการกรุงเทพมหานครและบุคลากรกรุงเทพมหานคร  ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติ ๘๔ พรรษา ราชนครินทร์(เขาดินหนองแสง) ตำบลเขาวงกต อำเภอแก่งหางแมว จังหวัดจันทบุรี มีผู้เข้าร่วมกว่า 300 คน

600

กิจกรรม อบรมพัฒนาตนเองใน ด้านคุณธรรมจริยธรรม โดยการฝึกเจริญกรรมฐาน การเดินจงกรม นั่งสมาธิกำหนดลมหายใจเข้าออกตามแนวทางสติปัฏฐาน ๔ ซึ่งมีพระอาจารย์มาณพ อุปสโมซึ่งเป็นผู้ที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับการเจริญสติปัฏฐาน ๔ มาให้คำแนะนำ ทำให้มีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติมากขึ้น

602

ตลอดจนนำหลักการทางพระพุทธศาสนา คือการปฏิบัติตนตามหลักศีล สมาธิ ปัญญา และการเจริญสติตามหลักสติปัฏฐาน ๔ ไปประยุกต์ใช้ในการครองตน ครองคน ครองงาน และเผยแผ่พระพุทธศาสนา  โดยให้การอบรมสั่งสอนลูกศิษย์ ญาติ มิตรและผู้ที่เกี่ยวข้องให้ดำรงตนอยู่ในศีลธรรม ขนบธรรมเนียม ประเพณีอันดีงาม  และปฏิบัติงานในหน้าที่ได้อย่างมีสติและเกิดความสุข

601

604

605