โครงการปฏิบัติธรรมเพื่ออบรมผู้นำชุมชนท้องถิ่น ณ วัดสว่างอารมณ์ จ.อุบลราชธานี

3944

ในวันที่ ๑๐ – ๑๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ร่วมกับวัดสว่างอารมณ์, องค์การบิรหารส่วนตำบลทรายมูลส่งเสริม,โรงเรียนทรายมูล และโรงเรียนท่าเสียว – คันลึม จ.อุบลราชธานี จัดโครงการปฏิบัติธรรมเพื่ออบรมผู้นำชุมชนในท้องถิ่น ณ วัดสว่างอารมณ์ บ้านท่าเสียว ต.ทรายมูล อ.พิบูลมังสาหาร จ.อุบลราชธานี มีผู้เข้าอบรมเป็นอุบาสกอุบาสิกาในท้องถิ่น และนักเรียน กว่า 300 คน.

 

 

สำหรับการอบรมนั้น ได้นิมนต์พระครูสถิตพิบูลคุณ ผู้มีความรู้ด้านต่างๆ ในท้องถิ่นมาเป็นผู้บรรยายหรือแสดงธรรม เพื่อส่งเสริมความเป็นผู้นำของพระในชุมชนและการร่วมมือกันของพระในวัดต่างๆ อีกด้วย ซึ่งก็ได้รับความร่วมมือร่วมใจเป็นอย่างดี