ซีพี ออลล์ ส่งมอบโต๊ะ-นักเรียน รีไซเคิล จากกล่องยูเอชที “โครงการกล่องวิเศษ” ส่งเสริมแนวคิดระบบเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy)

1851

เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2564 ส่วนงานยุทธศาสตร์สิ่งแวดล้อม และ CONNEXT ED สำนักกิจการเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม นำโดยคุณตรีเทพ ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา ผู้ช่วยผู้จัดการทั่วไป ร่วมกับ คุณวัชรพงศ์ อึงศรีสวัสดิ์ ผู้จัดการประจำประเทศไทย บริษัท เอส ไอ จี คอมบิบล็อค จำกัด และผู้บริหารจาก RDC ลำพูน คุณสิทธิศักดิ์ ดอนดาไพร รองผู้จัดการฝ่ายวิศวกรรม และ คุณวีระพงค์ ตุ่นแก้ว ผู้จัดการแผนก (School Partner) พร้อมด้วยกลุ่มเยาวชน Keep2Share ร่วมพิธีส่งมอบโต๊ะ-นักเรียน รีไซเคิล จากกล่องยูเอชที ภายใต้ชื่อ”โครงการกล่องวิเศษ Recycling for Sharing” โดยมีผู้อำนวยการและคณะอาจารย์จากโรงเรียนบ้านแม่โต๋และโรงเรียนบ้านแม่ยางห้าเป็นผู้แทนรับมอบ ณ โรงเรียนบ้านแม่โต๋ อำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่

ที่มาของ “โครงการกล่องวิเศษ Recycling for Sharing” เริ่มเมื่อปี 2563 เป็นความร่วมมือกันระหว่าง บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน), บริษัท เอส ไอ จี ประเทศไทย, บริษัท อำพลฟูดส์ โพรเซสซิ่ง จำกัด, บริษัท ทีพี โลจิสติกส์ จำกัด, บริษัทเต็ตตรา แพ้ค (ประเทศไทย) และกลุ่มเยาวชน Keep2Share (กลุ่มเยาวชนไทยหัวใจรักษ์โลก) และภาคีเครือข่าย ร่วมรณรงค์เชิญชวนพนักงานออฟฟิศ ซีพี ออลล์ นำกล่องยูเอชทีที่ใช้แล้วมาร่วมบริจาค พร้อมแกะล้างทำความสะอาดและพับ มาบริจาคในพื้นที่สำนักงาน และประชาชนทั่วไป สามารถบริจาคได้ที่หน้าร้านเซเว่นอีเลฟเว่น ซึ่งมีการนำร่อง 3 สาขาแรก ได้แก่ สาขากระทุ่มล้ม 19, สาขากระทุ่มล้ม 27 และเทศบาลกระทุ่มล้ม โดยในระยะแรกมีเป้าหมายรับบริจาคกล่องยูเอชที ให้ได้ 100,000 กล่อง สามารถนำกลับมารีไซเคิลผลิตเป็นโต๊ะ-เก้าอี้ นักเรียนได้ 40 ชุด และนำไปบริจาคให้แก่โรงเรียนที่ขาดแคลนในถิ่นทุรกันดาร เป็นแนวคิดนำสิ่งของเหลือใช้ไปทำประโยชน์ให้แก่สังคม เพื่อลดปัญหาขยะอย่างสร้างสรรค์และยั่งยืน ซึ่งจะเป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีร่วมกันให้แก่องค์กร โดย ซีพี ออลล์ มุ่งมั่นที่จะร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างสังคมสีเขียว ซึ่งเตรียมต่อยอดโครงการขยายจุดรับบริจาคไปยังกลุ่มโรงเรียนภาคีเครือข่ายต้นกล้าไร้ถังอีก 152 โรงเรียน ในปี 2565 ตามแนวนโยบาย 7 GO Green ปลูกจิตสำนึกเพื่อรักษาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน