เสริมสร้างพัฒนาสมาธิและจิตภาวนาข้าราชการและลูกจ้างกรุงเทพมหานคร

3526

บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) โดยสำนักกิจกรรมสังคม ให้การสนับสนุน ร่วมกับและสำนักการศึกษา กรุงเทพมหานคร จัดโครงการเสริมสร้างพัฒนาสมาธิและจิตภาวนาข้าราชการและลูกจ้างกรุงเทพมหานคร ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติ ๘๔ พรรษา ราชนครินทร์ (เขาดินหนองแสง) จังหวัดจันทบุรี จำนวน ๓ รุ่นดังนี้ รุ่นที่ ๑ ระหว่างวันที่ ๑๑-๑๕ ตุลาคม ๒๕๕๗ จำนวน ๗๐ คน รุ่นที่ ๒ ระหว่างวันที่ ๑๒-๑๘ ตุลาคม ๒๕๕๗ จำนวน ๗๐ คนและรุ่นที่ ๓ ระหว่างวันที่ ๒๑-๒๕ ตุลาคม ๒๕๕๗ จำนวน ๑๔๐ คน

7

8 6

3 5

การอบรมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ ข้าราชการและลูกจ้างกรุงเทพมหานคร รู้และเข้าใจหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาและนำหลักธรรมที่สำคัญไปใช้สำหรับการดำเนินชีวิตประจำวัน และสามารถนำหลักธรรมไปประยุกต์ในการพัฒนาตนเองและบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้องต่อไป

1 4

10