“ซีพี ออลล์” ร่วมกับสำนักงานการท่องเที่ยวไต้หวัน ประจำกรุงเทพฯ พร้อมภาคีเครือข่าย จัดงานมอบรางวัลแก่ทีมเยาวชนชนะเลิศการประกวดเรียงความ

3581

บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) โดยสำนักกิจการเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม  คณะศิลป  ศาสตร์ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ และสำนักงานการท่องเที่ยวไต้หวัน ประจำกรุงเทพฯ   ร่วมด้วยผู้สนับสนุนหลักจัดงานมอบรางวัลและปฐมนิเทศแก่ทีมเยาวชนที่ชนะเลิศการประกวด  การเขียนเรียงความหรือสารคดีพร้อมภาพประกอบ โครงการความร่วมมือไทย-ไต้หวัน ร่วม สร้างสรรค์การเรียนรู้ รวม 6 ทีม จำนวน 18 คน ซึ่งจะได้ทุนไปทัศนศึกษายังแหล่งเรียนรู้ที่ไต้หวัน เป็นเวลา 6 วัน 5 คืน ช่วงเดือนพฤษภาคม ศกนี้

งานมอบรางวัลและปฐมนิเทศในโครงการความร่วมมือไทย-ไต้หวัน ร่วมสร้างสรรค์การเรียนรู้ จัด ขึ้นเมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2566 ณ สำนักงานการท่องเที่ยวไต้หวัน ประจำกรุงเทพฯ อาคารจามจุรีสแควร์ ชั้น  12 โดยได้รับเกียรติจาก MS.Cindy Chen  ผู้อำนวยการ สำนักการท่องเที่ยวไต้หวัน  ประจำกรุงเทพฯ            คุณณัฐธยาน์  ให้ศิริกุล  ผู้ชำนาญการ สำนักกิจการเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม  บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) และอาจารย์สุพิชญา  ชัยโชติรานันท์  รักษาการคณบดีคณะศิลปศาสตร์ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์  ร่วมกันเป็นประธานในพิธี พร้อมกันนี้ ยังได้รับเกียรติจากผู้แทนองค์กรภาคีเครือข่ายภาครัฐและเอกชนไทย-ไต้หวันที่ร่วมสนับสนุนโครงการเข้าร่วมงาน  อาทิ  MR. Kuo-Wei Huang  Director of Ping Tung County Government  คุณชาติยา อภิญญานุกุล  ผู้อำนวยการฝ่ายขายและจัดจำหน่าย    รักษาการประธานเจ้าหน้าที่สายการพาณิชย์ บริษัท ไทยสมายล์แอร์เวย์ จำกัด

คุณประสิทธิ์  ฉกาจธรรม  รองกรรมการผู้จัดการ สายงานพัฒนาความยั่งยืน บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่าทางบริษัทฯ ร่วมด้วยคณะศิลปศาสตร์ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ และสำนักงานการท่องเที่ยวไต้หวัน ประจำกรุงเทพฯ ได้ประสานความร่วมมือกันดำเนินโครงการความร่วมมือไทย-ไต้หวัน ร่วมสร้างสรรค์การเรียนรู้ เพื่อจัดการประกวดเรียงความหรือสารคดีพร้อมภาพประกอบสำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า โดยเปิดรับผลงานตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2562 และปิดรับผลงานเมื่อวันที่ 10 มกราคม 2563  ซึ่งได้รับความสนใจจากเยาวชนส่งผลงานเข้าประกวดรวมทั้งสิ้น 451 ผลงาน โดยประกาศผลการตัดสินอย่างเป็นทางการไปเมื่อเดือนกุมภาพันธ์  2563 ทั้งนี้ทีมที่ได้รับรางวัลชนะเลิศจะได้ทุนไปทัศนศึกษายังแหล่งเรียนรู้ที่ไต้หวันเป็นเวลา 6 วัน 5 คืน แต่เนื่องจากสถานการณ์โควิดที่แพร่ระบาดรุนแรงทำให้ต้องชะลอการจัดงานมอบรางวัลและกิจกรรม ทัศนศึกษาออกไป

“ผลงานที่ได้รับรางวัลชนะเลิศทุกหัวข้อทั้งระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และมัธยมศึกษาตอนปลาย  ล้วนแสดงให้เห็นถึงศักยภาพด้านการเขียนและการวาดภาพของกลุ่มเยาวชน  นอกจากนี้ ยังสะท้อนให้เห็น ว่าข้อมูลที่นำเสนอล้วนผ่านการศึกษาค้นคว้าเป็นอย่างดี  จึงขอชื่นชมและขอแสดงความยินดีมา ณ โอกาสนี้  ซึ่งกลุ่มเยาวชนที่ได้รับรางวัลชนะเลิศจะได้ทุนไปทัศนศึกษายังแหล่งเรียนรู้ที่เมืองผิงตง  ไต้หวันระหว่างวันที่ 17-22 พฤษภาคม ศกนี้ เป็นเวลา 6 วัน 5 คืน” คุณประสิทธิ์กล่าว

 สำหรับผลการตัดสินมีดังนี้

 รางวัลชนะเลิศระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 

วรรณกรรมไต้หวันที่ฉันชื่นชอบ  :  โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย จังหวัดนครปฐม

ชื่อทีม ฉันอยากไปไต้หวัน   ชื่อผลงาน ผมเป็นเด็กปัญญาอ่อน

สมาชิก

 1. นางสาวพิชญา วิถีชัย
 2. นายบัลลังก์ ศิริสุขโภคา
 3. นายวุฒินันท์ สมคะเณ (ครูที่ปรึกษา)

การท่องเที่ยวเชิงเกษตร : โรงเรียนแม่สะเรียง “บริพัตรศึกษา” จังหวัดแม่ฮ่องสอน

ชื่อทีม ดอกพลัมแห่งไต้หวัน   ชื่อผลงาน ความฝันแห่งไต้หวัน

สมาชิก

 1. นางสาวหทัยพร นาวารี
 2. นางสาวกวินทราพัฒน์ กำจัด
 3. นางสุพิชาติ บุญศิริรัช (ครูที่ปรึกษา)

ระบบนิเวศและสิ่งแวดล้อม :  โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ จังหวัดเชียงใหม่

ชื่อทีม ซอมพอ    ชื่อผลงาน ระบบนิเวศและสิ่งแวดล้อมของประเทศไต้หวัน

สมาชิก

 1. นางสาวธารทิพย์ บุญมา
 2. นางสาวญาตาวี นันทะแสน
 3. นายภูริวัฒน์ เขนย   (ครูที่ปรึกษา)

รางวัลชนะเลิศระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย

วรรณกรรมไต้หวันที่ฉันชื่นชอบ  :  โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ จังหวัดกาญจนบุรี

ชื่อทีม KN Kids ชื่อผลงาน ดอกไม้ใต้โคลนตม

สมาชิก

 1. นางสาวภัทรนิษฐ์ เจริญวรรณ
 2. นางสาวนวรัตน์ แจ่มจำรัส
 3. นางสาวอังศุวีร ชาญประเสริฐ (ครูที่ปรึกษา)

ศิลปวัฒนธรรม  :  โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล จังหวัดร้อยเอ็ด

ชื่อทีม Destiny ชื่อผลงาน Diversity in Taiwan

สมาชิก

 1. นายณัฐพล คำสระคู
 2. นางสาวจรรยวรรธน์ ลานรอบ
 3. นางรัชนีวรรณ ใจเมือง (ครูที่ปรึกษา)

เรียนต่อต่างประเทศ  :  โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร จังหวัดนครปฐม

ชื่อทีม 520Taiwan   ชื่อผลงาน Taiwan Liuxue                                                                      สมาชิก

 1. นางสาวเนวารี บุญณสะ
 2. นางสาวอรอนงค์ ลีละสุนทรเลิศ
 3. นางสาวณัฐนันท์ เจียรประดิษฐ์ (ครูที่ปรึกษา)