“ซีพี ออลล์” สนับสนุนค่ายวรรณกรรมเยาวชนยอดกล้า 2567

571
เมื่อวันที่ 14-16 มิถุนายน ที่ผ่านมา บ้านนักเขียนห้องเรียนสีสันศิลปะร่วมกับสมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทย โดยการสนับสนุนจาก บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) จัดโครงการค่ายวรรณกรรมเยาวชนยอดกล้า 2567 เรียนรู้ต่อยอด : นักฝันพันธุ์ใหม่ หัวใจสีเขียว ณ บ้านนักเขียนห้องเรียนสีสันศิลปะ หลาดใต้โหนด อ.ควนขนุน จ.พัทลุง โดยมีเยาวชนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายผ่านการคัดเข้าร่วมกิจกรรมทั้งสิ้น 45 คน

พิธีเปิดงานมีคุณเจน สงสมพันธุ์ ประธานกองทุนกนกพงศ์ สงสมพันธุ์ เป็นประธานเปิด และมีคุณนรีภพ จิระโพธิรัตน์ นายกสมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทย ให้เกียรติเป็นวิทยากรหัวข้อ “สร้างแนวคิดเพื่อการเขียนสร้างสรรค์ นักฝันพันธุ์ใหม่ หัวใจสีเขียว” นอกจากนี้ ยังมีวิทยากรและผู้ทรงคุณวุฒิ อาทิ คุณไพฑูรย์ ธัญญา ศิลปินแห่งชาติ สาขาวรรณศิลป์ คุณวิสุทธิ์ ขาวเนียม กวีรางวัลเซเว่นบุ๊คอวอร์ด คุณสมคิด ทองสง นักคิด-นักเขียน-ปราชญ์พื้นบ้าน พร้อมด้วยทีมงานกรรมการสมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทย อาทิ คุณจุฑามาศ ณ สงขลา คุณอโนชา ปัทมดิลก คุณวาสนา ชูรัตน์ คุณภานุพงษ์ คงจันทร์ คุณพรหมพิริยา พาพรมมี และคุณศิริศักดิ์ คุ้มรักษา ฯลฯ มาร่วมถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ต่าง ๆ แก่เยาวชนอย่างใกล้ชิด
     ทางโครงการฯ ได้นำคณะเยาวชนลงพื้นที่หาแรงบันดาลใจจากธรรมชาติ ภูมิปัญญา ประวัติศาสตร์ท้องถิ่น รวมถึงระบบนิเวศ และสิ่งแวดล้อมในชุมชน เพื่อเป็นข้อมูลในการเขียน และสร้างแนวคิดสู่เรื่องสั้น สารคดี และบทกวีร่วมสมัย ตลอดจนการสร้างสรรค์หนังสือทำมือ “ธรรมชาติรังสรรค์หนังสือทำมือ ให้ว้าย…ให้ว้าว อย่างไร” พร้อมชมหลาดใต้โหนดแหล่งเรียนรู้จากสินค้าพื้นบ้าน และวรรณกรรม-วาทกรรมสีเขียว
ทั้งนี้ เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน คุณประสิทธิ์ ฉกาจธรรม รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) และคุณภูดิศ ชนะวรรณโณ นายอำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง ร่วมกันเป็นประธานปิดโครงการ และมอบประกาศนียบัตรแก่เยาวชนยอดกล้า เพื่อส่งมอบกำลังใจให้มีพลังสร้างสรรค์ผลงานประดับบรรณพิภพของไทยต่อไปในอนาคต