ซีพี ออลล์ จัดเสวนาพิเศษ เส้นทาง เพลงหน้าพาทย์ จากวังบ้านหม้อฯ

3424

เมื่อวันศุกร์ที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 ที่ผ่านมา ฝ่ายส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมไทย สำนักกิจการเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) จัดรายการเสวนาพิเศษ ในหัวข้อเส้นทางเพลงหน้าพาทย์จากวังบ้านหม้อ ถึงบ้านวัดกัลยาณมิตรสู่บ้านวัดเศวตฉัตร ในการนี้ได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ถาวร สิกขโกศล ผู้รู้ด้านวัฒนธรรมไทยและจีน และผู้ช่วยศาสตราจารย์เอกพสิษฐ์ พชรกุศลพงศ์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาดนตรีศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม มาเป็นวิทยากร มีผู้เข้าร่วมกว่า 100 คน ณ อาคาร ซี.พี. ทาวเวอร์ ชั้น 11 ห้อง 1102 ถนนสีลม เขตบางรัก กทม.