ซีพี ออลล์ จัดเสวนาพิเศษ เส้นทาง เพลงหน้าพาทย์ จากวังบ้านหม้อฯ

0
290

เมื่อวันศุกร์ที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 ที่ผ่านมา ฝ่ายส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมไทย สำนักกิจการเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) จัดรายการเสวนาพิเศษ ในหัวข้อเส้นทางเพลงหน้าพาทย์จากวังบ้านหม้อ ถึงบ้านวัดกัลยาณมิตรสู่บ้านวัดเศวตฉัตร ในการนี้ได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ถาวร สิกขโกศล ผู้รู้ด้านวัฒนธรรมไทยและจีน และผู้ช่วยศาสตราจารย์เอกพสิษฐ์ พชรกุศลพงศ์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาดนตรีศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม มาเป็นวิทยากร มีผู้เข้าร่วมกว่า 100 คน ณ อาคาร ซี.พี. ทาวเวอร์ ชั้น 11 ห้อง 1102 ถนนสีลม เขตบางรัก กทม.