“ซีพีออลล์” ประสาน “เทศบาลนครขอนแก่น” จัดอบรมพัฒนาศักยภาพครูปฐมวัย

0
3656

บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) โดยสำนักกิจกรรมสังคม ประสานความร่วมมือกับเทศบาลนครขอนแก่น ดำเนินโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพครูอนุบาลและครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาล มุ่งพัฒนาทักษะการเล่านิทานและทักษะการผลิตสื่อเพื่อส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย โดยมีครูปฐมวัย ตลอดจนเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้ารับการอบรมรวมทั้งสิ้น 100 คน

IMG_0982 IMG_0979

IMG_0995 IMG_1000

 

โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพครูอนุบาลฯ จัดขึ้นเมื่อวันที่ 24-25 มีนายน 2558 ณ ห้องประชุมโรงเรียนเทศบาลบ้านตูม อ.เมือง จ.ขอนแก่น สำหรับพิธีเปิดโครงการจัดขึ้นเมื่อวันที่ 24 มีนายน โดยได้รับเกียรติจากคุณภาสินี ธีรภานุ สมาชิกสภาเทศบาลนครขอนแก่น เขต 1 เป็นประธานเปิดงาน และมีคุณชัชวาล พรอมรธรรม รองนายกเทศบาลนครขอนแก่น กล่าวรายงาน โดยมีคุณวันทนีย์ นามะสนธิ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สำนักกิจกรรมสังคม บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) กล่าวถึงความร่วมมือในการดำเนินโครงการ

IMG_1004 IMG_1009

IMG_1012 IMG_1014

 

สำหรับโครงการดังกล่าว จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและพัฒนาทักษะด้านการเล่านิทาน ตลอดจนการผลิตสื่อส่งเสริมการอ่านการเรียนรู้ แก่ครูปฐมวัย ตลอดจนเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง จากสถานศึกษาและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลนครขอนแก่น อันจะเป็นประโยชน์ต่อการส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยต่อไป ทั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก รศ.กุลวรา ชูพงศ์ไพโรจน์ (ป้ากุล) นักเล่าและนักเขียนนิทานชื่อดัง ร่วมด้วยอาจารย์สุเทพ กิตติสุนทร นักวิชาการอิสระด้านการผลิตสื่อเป็นวิทยากร โดยมีหัวข้อการบรรยายที่น่าสนใจ อาทิ การจัดกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย, การเล่านิทานและสื่อประกอบการเล่านิทาน, การผลิตสื่ออย่างง่ายและประหยัด เป็นต้น

IMG_1030 IMG_1017

IMG_1044 IMG_1032

IMG_1048