โครงการปฏิบัติธรรมเพื่ออบรมผู้นำชุมชนท้องถิ่น วัดโพธาราม จ.อุบลราชธานี

4061

ในวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๕๙ ถึงวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๙ บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) สนับสนุนโครงการปฏิบัติธรรมเพื่ออบรมผู้นำชุมชนท้องถิ่นและสั่งสมบารมี ที่วัดโพธาราม บ้านหัวดอน – คอนสาย จ.อุบลราชธานี เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจด้านคำสอนทางศาสนาให้แก่ผู้นำของชุมชนในท้องถิ่น โดยหมายรวมไปถึงคนสูงวัยที่เป็นเสาหลักของชุมชนด้วย เพื่อที่จะได้นำเอาหลักธรรมหรือคำสอนนั้นๆ ไปประยุกต์ใช้ในการดำรงชีวิต และถ่ายทอดสู่บุตรหลานต่อไปในอนาคต

 

 

ในวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๕๙ ทางคณะผู้จัดงานได้นิมนต์ พระศรีวิสุทธิมุนี รองเจ้าคณะจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ และ ร้อยเอกหญิงชญาดา หนีพาล ผู้จัดการทั่วไปอาวุโส สำนัก CSR & Sustainability Management บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) เป็นประธานฝ่ายฆราวาส ร่วมเปิดโครงการในครั้งนี้

 

 

 

การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ได้รับความร่วมมือทุกภาคส่วน และทั้งภาครัฐและเอกชน ให้เกียรติเข้าร่วมในพิธีเปิด อาทิเช่น คุณอัญนัณทินุช  โรจนะภิรมย์ ประธานชมแม่บ้านค่ายสรรพสิทธิประสงค์ จังหวัดอุบลราชธานี คุณพิศาล สุดดี กำนันตำบลทรายมูล ฯลฯ โดยมีผู้เข้าปฏิบัติธรรมเป็นกลุ่มผู้นำชุมชนในท้องถิ่น และนักเรียนโรงเรียนบ้านทรายมูล (จันทน์รัตนานุเคราะห์) กว่า 200 คน