ซีพี ออลล์ จัดอบรมธรรมะสู่โรงเรียน (หยดธรรมนำชีวิต)

5164

ในวันที่ 13-14 ธันวาคม 2560 ที่ผ่านมา บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ศูนย์กระจายสินค้า CDC1 บางบัวทอง ร่วมกับศูนย์การเรียนรู้ พระพุทธศาสนาเพื่อการพัฒนาสังคม โดยมีคณะพระธรรมวิทยากร กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม ดูแลหลักสูตรอบรมได้จัด “โครงการธรรมะสู่โรงเรียน (หยดธรรมนำชีวิต)” โดยใช้หลักกิจกรรมอบรมศีลธรรม ผ่านกระบวนการเรียนรู้ ในวิถีพุทธวิถีชีวิต มีผู้เข้าอบรมกว่า 150 คน ณ โรงเรียนจันทร์ทองเอี่ยม อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี

พิธีเปิดได้รับเกียรติจาก คุณวันทนีย์ นามะสนธิ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) เป็นประธานฝ่ายฆราวาส โดยโครงการเผยแผ่ธรรมะสู่เด็กและเยาวชนนั้น มีเจตนารมณ์แห่งการสั่งสอน อบรม ชี้ ทาง และปลูกฝังคุณธรรม ศีลธรรมแก่เด็กและเยาวชนตามแนวทางแห่งพระพุทธศาสนา ด้วยหวังเป็นอย่างยิ่งให้เป็นผู้มีความเข้าใจในชีวิต เข้าใจในความทุกข์ ความสุขทั้งหลาย อันนำไปสู่การยึดมั่นในคุณธรรม ประพฤติปฏิบัติตนเป็นบุตรที่ดีของบิดามารดา เป็นศิษย์ที่ดีของครู อาจารย์ เป็นเพื่อนที่ดีของเพื่อน เป็นพลเมืองที่ดีของประเทศชาติ ตลอดถึงทำหน้าที่รักษาและยึดมั่นในสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ อันเป็นพื้นฐานของวัฒนธรรมไทยอันดีสืบต่อไป