26.6 C
Bangkok
วันพุธ, ธันวาคม 2, 2020

“ซีพี ออลล์” อบรมเชิงปฏิบัติการ นิทานหนังสือทำมือ หนังสือทำเอง

ในวันที่ 7 - 8 กรกฎาคม 2558 บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ร่วมกับโรงเรียนเทศบาลบ้านสามกอง จังหวัดภูเก็ต จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน เรื่องนิทานหนังสือทำมือ หนังสือทำเอง ณ อาคารหอประชุม โรงเรียนเทศบาลบ้านสามกอง มีผู้เข้ารับการอบรมในครั้งนี้กว่า 100 คน   การอบรมในครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก รศ.กุลวรา ชูพงศ์ไพโรจน์ และอาจารย์สุเทพ...

ซีพี ออลล์ มอบป้ายโรงเรียนรักการอ่านยอดเยี่ยมแก่ โรงเรียนเทศบาลบ้านสามกอง

ในวันที่ 6 กรกฎาคม 2558 บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด มหาชน ร่วมกับเทศบาลนครภูเก็ต มอบป้ายโรงเรียนรักการอ่านยอดเยี่ยมแก่ โรงเรียนเทศบาลบ้านสามกอง จังหวัดภูเก็ต เนื่องจากทางโรงเรียนได้รับการตรวจประเมินในโครงการโรงเรียนรักการอ่าน ผ่านเกณฑ์ที่กำหนด ณ โรงเรียนเทศบาลบ้านสามกอง (ขุนวิเศษนุกูลกิจอุทิศ)     พิธีเปิดได้รับเกียรติจากคุณสมาใจ สวรรณศุภพนา นายกเทศมนตรีนครภูเก็ต เป็นประธานในพิธีรับมอบป้าย และคุณสุวิทย์ กิ่งแก้ว รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส...

“ซีพี ออลล์” ประสานภาคีเครือข่าย ขับเคลื่อนชุมชนรักการอ่านในเขตพื้นที่ขอนแก่น

บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) โดยสำนักกิจกรรมสังคม ประสานความร่วมมือกับชมรมครูภาษาไทยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 3 ดำเนินโครงการโรงเรียนและชุมชนรักการอ่าน จัดการอบรมหนุนครูอาจารย์กว่า 100  คน เป็นแกนนำจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน ปลูกฝังนิสัยรักการอ่านแก่ทุกคนในชุมชน เพื่อขับเคลื่อนชุมชนและสังคมแห่งการอย่างยั่งยืน        โครงการโรงเรียนและชุมชนรักการอ่าน จัดขึ้นเมื่อวันที่ 11-12 พฤษภาคม  2558 ณ โรงเรียนพล          อ.พล จ.ขอนแก่น ...

“ซีพี ออลล์” ประสานภาคีเครือข่ายพัฒนาทักษะการสอนภาษาไทยแก่ครูอาสา

บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) โดยสำนักกิจกรรมสังคม ประสานความร่วมมือกับสมาคมครูภาษาไทยแห่งประเทศไทย และสำนักงาน กศน. จังหวัดน่าน ร่วมกันดำเนินโครงการส่งเสริมการเรียนรู้หนังสือไทยบนพื้นที่สูงเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อพัฒนาศักยภาพครูให้มีทักษะด้านการสอนภาษาไทยสำหรับชาวไทยภูเขาบนพื้นที่สูง มีผู้เข้ารับการอบรมรวมทั้งสิ้น 149 คน     โครงการส่งเสริมการเรียนรู้หนังสือไทยบนพื้นที่สูง จัดขึ้นเมื่อวันที่ 23-24 เมษายน 2558 ณ ห้องประชุมสำนักงาน กศน. จังหวัดน่าน...

“ซีพี ออลล์” ร่วมขับเคลื่อน “ห้องสมุดมีชีวิต” แก่สถานศึกษาที่เข้าร่วมโครงการกองทุนศึกษา

บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) โดยสำนักกิจกรรมสังคม ร่วมกับสำนักงานโครงการกองทุนการศึกษา สำนักงานเลขาธิการคณะองคมนตรี จัดการอบรมกิจกรรมส่งเสริมการอ่านสำหรับครูบรรณารักษ์จากสถานศึกษาที่เข้าร่วมโครงการกองทุนศึกษา รุ่นที่ 2 และ 3 มุ่งส่งเสริมและพัฒนาทักษะด้านการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านแก่ผู้เข้ารับการอบรม เพื่อสร้างห้องสมุดโรงเรียนให้มีชีวิต ตลอดจนปลูกฝังนิสัยรักการอ่านรักการค้นคว้าแก่เยาวชนอย่างยืนสืบไป       การอบรมดังกล่าว จัดขึ้นระหว่างวันที่ 1-3 เมษายน 2558 ณ โรงแรมเอเชียแอร์พอร์ต อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี...

“ซีพีออลล์” ประสาน “เทศบาลนครขอนแก่น” จัดอบรมพัฒนาศักยภาพครูปฐมวัย

บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) โดยสำนักกิจกรรมสังคม ประสานความร่วมมือกับเทศบาลนครขอนแก่น ดำเนินโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพครูอนุบาลและครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาล มุ่งพัฒนาทักษะการเล่านิทานและทักษะการผลิตสื่อเพื่อส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย โดยมีครูปฐมวัย ตลอดจนเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้ารับการอบรมรวมทั้งสิ้น 100 คน       โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพครูอนุบาลฯ จัดขึ้นเมื่อวันที่ 24-25 มีนายน 2558 ณ ห้องประชุมโรงเรียนเทศบาลบ้านตูม อ.เมือง จ.ขอนแก่น สำหรับพิธีเปิดโครงการจัดขึ้นเมื่อวันที่ 24...

“ซีพีออลล์” ประสาน “เมืองพัทยา” ขับเคลื่อนโครงการโรงเรียนมาตรฐานรักการอ่าน

เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2558 บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) โดยสำนักกิจกรรมสังคม ประสานความร่วมมือกับเมืองพัทยา ร่วมกันจัดการอบรมในโครงการโรงเรียนมาตรฐานรักการอ่าน เพื่อส่งเสริมให้ผู้บริหารสถานศึกษาและครูอาจารย์จากสถานศึกษาสังกัดเมืองพัทยา ตระหนักถึงความสำคัญของการอ่าน และร่วมกันขับเคลื่อนสถานศึกษาสู่มาตรฐานรักการอ่าน โดยมีผู้เข้ารับการอบรมทั้งสิ้น 80 คน       โครงการโรงเรียนมาตรฐานรักการอ่านจัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้ผู้บริหารสถานศึกษาและครูอาจารย์จากสถานศึกษาสังกัดเมืองพัทยา รวม 11 โรงเรียน ตระหนักถึงความสำคัญของการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน การเขียน การเรียนรู้...

“ซีพีออลล์” ประสาน “สมาคมครูภาษาไทยฯ” จัดอบรมพัฒนาเทคนิคการสอนภาษาไทย

บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) โดยสำนักกิจกรรมสังคม ประสานความร่วมมือกับสมาคมครูภาษาไทยแห่งประเทศไทย จัดการอบรมเพื่อพัฒนาเทคนิคการสอนภาษาไทย ครอบคลุม 4 ด้าน คือ การอ่าน การฟัง การพูด และการเขียน โดยได้รับความสนใจจากครูผู้สอนภาษาไทยระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษา และอุดมศึกษา จากสถานศึกษาสังกัดต่างๆ ทั่วประเทศเข้ารับการอบรมกว่า 100 คน       การอบรมเรื่อง “เทคนิคการสอนทักษะภาษาไทย...

“ซีพี ออลล์” ประสานภาคีเครือข่าย จัดอบรมพัฒนาเทคนิคการสอนวิชาภาษาไทย

บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) โดยสำนักกิจกรรมสังคม ประสานความร่วมมือกับสมาคมครูภาษาไทยแห่งประเทศไทย และเทศบาลนครเชียงราย จัดอบรมหัวข้อ “เทคนิคการสอนทักษะภาษาไทยให้อ่านออกและเขียนได้อย่างสร้างสรรค์” โดยมีครูผู้สอนวิชาภาษาไทยระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา สังกัดเทศบาลนครเชียงรายและโรงเรียนพานพิทยาคม เข้ารับการอบรมรวมทั้งสิ้น 110 คน   การอบรมรมดังกล่าว จัดขึ้นเมื่อวันที่ 17-18 มีนาคม 2558 ณ หอประชุม โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย...

ตรวจเยี่ยมห้องสมุดโรงเรียนเมืองพัทยา 11

เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2558 คุณวันทนีย์  นามะสนธิ   ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สำนักกิจกรรมสังคม บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)  พร้อมด้วยผู้ทรงคุณวุฒิ คือ รศ.กุลวรา ชูพงศ์ไพโรจน์  หรือป้ากุล นักเขียนและนักเล่านิทานเด็กชื่อดัง และอาจารย์พงษ์จันทร์ อยู่เป็นสุข ข้าราชการบำนาญ  สำนักการศึกษา...

“ซีพี ออลล์”  ส่งเสริมกิจกรรมการเรียนรู้แก่สามเณร

เมื่อวันที่ 26-27 กุมภาพันธ์  2558  บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)  โดยสำนักกิจกรรมสังคม จัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้แก่สามเณรผู้เรียน  โรงเรียนพระปริยัติธรรมพระราหุล  วัดปัญญานันทาราม จ.ปทุมธานี  ในโครงการพัฒนาสามเณรผู้เรียน  โดยมีสามเณรเข้าร่วมกิจกรรมรวมทั้งสิ้น 65 รูป       โครงการดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อเปิดโอกาสให้สามเณรผู้เรียนได้เรียนรู้กิจกรรมนอกหลักสูตร  อันประกอบด้วย กิจกรรมหมากล้อม กิจกรรมวาดการ์ตูน และกิจกรรมการเขียนอย่างสร้างสรรค์   อันจะนำมาซึ่งการพัฒนาทักษะด้านกระบวนการคิด ตลอดจนส่งเสริมการถ่ายทอดจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ต่อไป...

ซีพีออลล์ ส่งเสริมนิสัยรักการอ่านในจังหวัดภูเก็ต

ในวันที่ 2-4 กุมภาพันธ์ 2558 บริษัทซีพี ออลล์ จำกัด มหาชน ได้เข้าสานต่อโครงการรักการอ่าน ในการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านรูปแบบต่างๆ ฯลฯ ของจังหวัดภูเก็ต โดยเริ่มที่โรงเรียนโรงเรียนเทศบาลบ้านสามกอง (ขุนวิเศษนุกูลกิจอุทิศ) และโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ในพระราชูปถัมภ์ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ซึ่งเป็น 2 โรงเรียนนำร่อง     โดยได้รับเกียรติจากวิทยากรทรงคุณวุฒิ ประกอบด้วย รศ.กุลวรา ชูพงศ์ไพโรจน์ “ป้ากุล” นักเขียน/นักเล่านิทานชื่อดัง...

โรงเรียนเมืองพัทยา 11 ต้นแบบโรงเรียนรักการอ่านยอดเยี่ยม

เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2558 คุณสุวิทย์ กิ่งแก้ว รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ให้เกียรติเป็นผู้แทนบริษัทมอบป้ายโรงเรียนรักการอ่านยอดเยี่ยมแก่โรงเรียนเมืองพัทยา 11 (มัธยมสาธิตพัทยา) โดยมีคุณอิทธิพล คุณปลื้ม นายกเมืองพัทยา เป็นผู้แทนรับมอบ พร้อมกับมีคุณวันทนีย์ นามะสนธิ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สำนักกิจกรรมสังคม บริษัท...

ซีพี ออลล์ จัดกิจกรรมสร้างสรรค์ แบ่งปันโอกาสแก่เยาวชน บ้านกระบกเตี้ย

บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) โดยสำนักกิจกรรมสังคม จัดกิจกรรม “สนุกกับนิทานและการอ่าน” เพื่อแบ่งปันโอกาสทางการเรียนรู้ พร้อมมอบของขวัญปีใหม่ แก่นักเรียนโรงเรียนบ้านกระบกเตี้ย อำเภอสนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงทรา ที่เข้าร่วมกิจกรรมรวม 140 คน กิจกรรม สนุกกับนิทานและการอ่าน จัดขึ้น เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม ที่ผ่านมา ณ โรงเรียนบ้านกระบกเตี้ย...

ซีพีออลล์ประสานเทศบาลนครรังสิต จัดอบรมเชิงปฏิบัติการมุ่งพัฒนาทักษะครู

บริษัท  ซีพี ออลล์  จำกัด (มหาชน) โดยสำนักกิจกรรมสังคม ประสานความร่วมมือกับเทศบาลนครรังสิต จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “ทักษะการเล่านิทานและการผลิตสื่อปฐมวัย”  สำหรับครูและบุคลากรทางการศึกษา ต่อยอดการสร้างบรรยากาศส่งเสริมการอ่านการเรียนรู้สำหรับเด็กปฐมวัย  โดยมีผู้สนใจเข้ารับการอบรมถึง 130 คน การอบรมดังกล่าวจัดขึ้นเมื่อวันที่ 13-14 ธันวาคม ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุมหงส์-มังกร  เทศบาลนครรังสิต จ.ปทุมธานี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและพัฒนาครูและบุคลากรในสังกัดเทศบาลนครรังสิตให้มีความรู้ความสามารถในการจัดการเรียนการสอนและพัฒนาเด็กระดับปฐมวัย...

ซีพี ออลล์ มอบป้ายโรงเรียนรักการอ่านยอดเยี่ยมแก่ โรงเรียนวิชูทิศ

เมือวันที่ 2 ธันวาคม 2557 ที่ผ่านมา คุณวันทนีย์ นามะสนธิ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สำนักกิจกรรมสังคม บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ให้เกียรติเป็นผู้แทนบริษัทมอบป้ายโรงเรียนรักการอ่านยอดเยี่ยมแก่โรงเรียนวิชูทิศ โดยมีคุณมงคล อัศวธีรากุล ผู้อำนวยการโรงเรียนวิชูทิศ เป็นผู้แทนรับมอบ พร้อมกับมีคุณอนงค์ เพชรทัต สก.เขตดินแดง ในฐานะประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และคุณเกศสุภา...

ซีพี ออลล์ จัดกิจกรรมสร้างสรรค์ ร่วมสร้างโรงเรียนและชุมชนรักการอ่าน

บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) โดยสำนักกิจกรรมสังคม ให้การสนับสนุนโรงเรียนวัดจันทร์นอก สถานศึกษาสังกัดกรุงเทพมหานคร จัดกิจกรรม “สนุกกับนิทาน สืบสานสำนวนไทย” มุ่งส่งเสริมให้เยาวชนตระหนักถึงความสำคัญของการอ่าน โดยเป็นกิจกรรมหนึ่งของโครงการ “โรงเรียนและชุมชนรักการอ่าน” มีนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมรวมทั้งสิ้น 176 คน จากสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตบางคอแหลมรวม 7 แห่ง       กิจกรรมสนุกกับนิทาน สืบสานสำนวนไทย จัดขึ้นเมื่อวันที่ 27-28 พฤศจิกายน...

โครงการ บ้านรักการอ่านสานสัมพันธ์ครอบครัวและชุมชนจังหวัดน่าน

ในวันที่ 25-26 พฤศจิกายน 2557 บริษัท ซีพี ออลล์จำกัด(มหาชน) ร่วมกับ สำนักงาน กศน.จังหวัดน่าน จัดโครงการ บ้านรักการอ่านสานสัมพันธ์ครอบครัวและชุมชนจังหวัดน่าน พิธีเปิดได้รับเกียรติจาก คุณพีระพงษ์ มหาวงศนันท์ ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดน่าน เป้นประธานในพิธี และคุณวันทนีย์ นามะสนธิ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สำนักกิจกรรสังคม บริษัท ซีพี...

“ซีพี ออลล์” ประสาน “เทศบาลเมืองหัวหิน” ร่วมขับเคลื่อนสังคมแห่งการอ่าน อย่างยั่งยืน

บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)  โดยสำนักกิจกรรมสังคม     ประสานความร่วมมือกับเทศบาลเมืองหัวหิน และโรงเรียนเทศบาลบ้านหัวหิน  ดำเนิน “โครงการโรงเรียนรักการอ่าน” และ “โครงการสนุกกับนิทาน และสืบสานสำนวนไทย” เพื่อร่วมกันขับเคลื่อนสังคมแห่งการอ่าน การเรียนรู้อย่างยั่งยืน โดยมีครูอาจารย์ และนักเรียน เข้าร่วมกิจกรรมรวมทั้งสิ้นกว่า 160 คน     โครงการโรงเรียน บ้าน และชุมชนรักการอ่าน จัดขึ้นเมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน...

“ซีพีออลล์” สานสายใยรักในครอบครัว ด้วยกิจกรรม “เล่านิทานและพับกระดาษ”

เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน  2557 บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) โดยสำนักกิจกรรมสังคม และชมรมหนังสือเล่มแรก ซีพี ออลล์ ร่วมกันดำเนินโครงการพ่ออ่าน บ้านอุ่น ตอน “สอนวาดรูปกับลูก” ครั้งที่ 2 ด้วยกิจกรรมเล่านิทานและพับกระดาษ เพื่อสานสายใยรักในครอบครัวระหว่างพ่อแม่ลูก  มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งสิ้นกว่า 30 คน...

ติดตามเราได้ที่นี่

4,520แฟนคลับชอบ
0ผู้ติดตามติดตาม
0ผู้ติดตามติดตาม
1ผู้ติดตามติดตาม

ข่าวที่น่าสนใจ

เล่มเซเว่นบุ๊คอวอร์ดออนไลน์