27.7 C
Bangkok
วันจันทร์, พฤศจิกายน 30, 2020

ภาษาและวัฒนธรรมทางหนังสือของไทยในขุนช้างขุนแผน

ในวันที่ 29 กรกฎาคม 2559 บริษัท ซีพีออลล์ จำกัด มหาชน ร่วมกับ สมาคมภาษาและหนังสือแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ ศูนย์วรรณคดีศึกษาและศูนย์สารนิเทศมนุษยศาสตร์ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดงานภาษาและวัฒนธรรมทางหนังสือของไทยในขุนช้างขุนแผน ณ ห้อง ๑๑๑ อาคารมหาจุฬาลงกรณ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ถาวร สิกขโกศล ผู้รวบรวมและชำระต้นฉบับตัวเขียนขุนช้างขุนแผนที่สมบูรณ์ที่สุด และคุณเนาวรัตน์...

“ซีพีออลล์” ประสาน “สมาคมครูภาษาไทยฯ” จัดอบรมพัฒนาเทคนิคการสอนภาษาไทย

บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) โดยสำนักกิจกรรมสังคม ประสานความร่วมมือกับสมาคมครูภาษาไทยแห่งประเทศไทย จัดการอบรมเพื่อพัฒนาเทคนิคการสอนภาษาไทย ครอบคลุม 4 ด้าน คือ การอ่าน การฟัง การพูด และการเขียน โดยได้รับความสนใจจากครูผู้สอนภาษาไทยระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษา และอุดมศึกษา จากสถานศึกษาสังกัดต่างๆ ทั่วประเทศเข้ารับการอบรมกว่า 100 คน       การอบรมเรื่อง “เทคนิคการสอนทักษะภาษาไทย...

ประกาศผลการตัดสินโครงการ คิดก่อนแช็ต ชัวร์ก่อนแชร์ ครั้งที่ 1 ปี 2561

บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด มหาชน ร่วมมือกับ บริษัท โมโน บรอดคาซท์ จำกัด ดำเนินโครงการ คิดก่อนแช็ต ชัวร์ก่อนแชร์ โดยมุ่งหวังให้กลุ่มเยาวชนที่เข้าร่วมโครงการรู้จัก คิดวิเคราะห์และเปิดรับสื่อโซเชียลอย่างมีวิจารณญาณ ณ หอประชุมใหญ่ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี ในวันที่ 28-29 พฤษภาคม ที่ผ่านมานั้น...

“ซีพี ออลล์” ประสาน “เทศบาลเมืองหัวหิน” ร่วมขับเคลื่อนสังคมแห่งการอ่าน อย่างยั่งยืน

บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)  โดยสำนักกิจกรรมสังคม     ประสานความร่วมมือกับเทศบาลเมืองหัวหิน และโรงเรียนเทศบาลบ้านหัวหิน  ดำเนิน “โครงการโรงเรียนรักการอ่าน” และ “โครงการสนุกกับนิทาน และสืบสานสำนวนไทย” เพื่อร่วมกันขับเคลื่อนสังคมแห่งการอ่าน การเรียนรู้อย่างยั่งยืน โดยมีครูอาจารย์ และนักเรียน เข้าร่วมกิจกรรมรวมทั้งสิ้นกว่า 160 คน     โครงการโรงเรียน บ้าน และชุมชนรักการอ่าน จัดขึ้นเมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน...

“ซีพีออลล์” สานสายใยรักในครอบครัว ด้วยกิจกรรม “เล่านิทานและพับกระดาษ”

เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน  2557 บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) โดยสำนักกิจกรรมสังคม และชมรมหนังสือเล่มแรก ซีพี ออลล์ ร่วมกันดำเนินโครงการพ่ออ่าน บ้านอุ่น ตอน “สอนวาดรูปกับลูก” ครั้งที่ 2 ด้วยกิจกรรมเล่านิทานและพับกระดาษ เพื่อสานสายใยรักในครอบครัวระหว่างพ่อแม่ลูก  มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งสิ้นกว่า 30 คน...

“ซีพี ออลล์”  ส่งเสริมกิจกรรมการเรียนรู้แก่สามเณร

เมื่อวันที่ 26-27 กุมภาพันธ์  2558  บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)  โดยสำนักกิจกรรมสังคม จัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้แก่สามเณรผู้เรียน  โรงเรียนพระปริยัติธรรมพระราหุล  วัดปัญญานันทาราม จ.ปทุมธานี  ในโครงการพัฒนาสามเณรผู้เรียน  โดยมีสามเณรเข้าร่วมกิจกรรมรวมทั้งสิ้น 65 รูป       โครงการดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อเปิดโอกาสให้สามเณรผู้เรียนได้เรียนรู้กิจกรรมนอกหลักสูตร  อันประกอบด้วย กิจกรรมหมากล้อม กิจกรรมวาดการ์ตูน และกิจกรรมการเขียนอย่างสร้างสรรค์   อันจะนำมาซึ่งการพัฒนาทักษะด้านกระบวนการคิด ตลอดจนส่งเสริมการถ่ายทอดจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ต่อไป...

“ซีพีออลล์” ประสาน “เมืองพัทยา” ขับเคลื่อนโครงการโรงเรียนมาตรฐานรักการอ่าน

เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2558 บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) โดยสำนักกิจกรรมสังคม ประสานความร่วมมือกับเมืองพัทยา ร่วมกันจัดการอบรมในโครงการโรงเรียนมาตรฐานรักการอ่าน เพื่อส่งเสริมให้ผู้บริหารสถานศึกษาและครูอาจารย์จากสถานศึกษาสังกัดเมืองพัทยา ตระหนักถึงความสำคัญของการอ่าน และร่วมกันขับเคลื่อนสถานศึกษาสู่มาตรฐานรักการอ่าน โดยมีผู้เข้ารับการอบรมทั้งสิ้น 80 คน       โครงการโรงเรียนมาตรฐานรักการอ่านจัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้ผู้บริหารสถานศึกษาและครูอาจารย์จากสถานศึกษาสังกัดเมืองพัทยา รวม 11 โรงเรียน ตระหนักถึงความสำคัญของการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน การเขียน การเรียนรู้...

โรงเรียนเมืองพัทยา11 โรงเรียนรักการอ่านยอดเยี่ยม ปีการศึกษา 2557

เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2557 ที่ผ่านมา คุณวันทนีย์ นามะสนธิ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สำนักกิจกรรมสังคม บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ร่วมด้วยคณะกรรมการตรวจประเมินโรงเรียนรักการอ่านยอดเยี่ยม ประกอบด้วย รศ.กุลวรา ชูพงศ์ไพโรจน์ "ป้ากุล" นักเขียน/นักเล่านิทานชื่อดัง อ.พงษ์จันทร์ อยู่เป็นสุข ข้าราชการบำนาญ สำนักการศึกษา...

โรงเรียนเมืองพัทยา 11 ต้นแบบโรงเรียนรักการอ่านยอดเยี่ยม

เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2558 คุณสุวิทย์ กิ่งแก้ว รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ให้เกียรติเป็นผู้แทนบริษัทมอบป้ายโรงเรียนรักการอ่านยอดเยี่ยมแก่โรงเรียนเมืองพัทยา 11 (มัธยมสาธิตพัทยา) โดยมีคุณอิทธิพล คุณปลื้ม นายกเมืองพัทยา เป็นผู้แทนรับมอบ พร้อมกับมีคุณวันทนีย์ นามะสนธิ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สำนักกิจกรรมสังคม บริษัท...

โครงการส่งเสริมการอ่าน “แม่ลูกผูกพัน อ่านทุกวันบันทึกทุกคืน”

ในวันที่ 8 กันยายน 2558 บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ร่วมกับ สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดหนองคาย มอบป้ายบ้านรักการอ่าน และชุมชนรักการอ่าน ในโครงการส่งเสริมการอ่าน "แม่ลูกผูกพัน อ่านทุกวันบันทึกทุกคืน" เพื่อถวายเป็นราชสักการะแด่สมเด็จพระนงาเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ณ ศูนย์ราชการ อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย       ในพีธีรับมอบป้ายได้รับเกียรติจาก นายสุชาติ นพวรรณ...

ใบสมัครออนไลน์ โครงการคิดก่อนแช็ต ชัวร์ก่อนแชร์

ด้วยเห็นถึงความสำคัญของสื่อโซเชียลในปัจจุบัน บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) โดย สำนักกิจการเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม จึงได้ประสานความร่วมมือกับ บริษัท โมโน บรอดคาซท์ จำกัด โดย ฝ่ายกิจกรรมเพื่อสังคมและสื่อสารภายในองค์กร ดำเนินโครงการคิดก่อนแช็ต ชัวร์ก่อนแชร์ โดยมุ่งหวังให้กลุ่มเยาวชนที่เข้าร่วมโครงการ รู้จักคิดวิเคราะห์ และเปิดรับสื่อโซเชียลอย่างมีวิจารณญาณ อีกทั้งนำความรู้ความเข้าใจดังกล่าวมารณรงค์ถ่ายทอดสู่สาธารณชนในรูปแบบ Infographics Slides ต่อไป สำหรับบุคคลทั่วไปเท่านั้น...

“ซีพี ออลล์” จัดอบรมเชิงปฏิบัติการหนุนครูสังกัด “เทศบาลนครเชียงราย”

บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) โดยสำนักกิจกรรมสังคม ให้การสนับสนุนเทศบาลนครเชียงราย จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การจัดกิจกรรม และผลิตสื่อเพื่อส่งเสริมการอ่าน บูรณาการทุกสาระวิชา” แก่ครูโรงเรียนเทศบาล 4 สันป่าก่อ สถานศึกษาสังกัดเทศบาลนครเชียงราย ณ โรงเรียนเทศบาล 4 สันป่าก่อ จ.เชียงราย โดยมีผู้เข้ารับการอบรมทั้งสิ้น 48 คน     การจัดอบรมเชิงปฏิบัติการดังกล่าว...

“ซีพีออลล์” จัดอบรมการเขียนเรื่องสั้น “สิ่งดีดีที่น่าน”

บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)  โดยสำนักกิจกรรมสังคม ประสานความร่วมมือ สำนักงาน กศน. น่าน จัดการอบรมการเขียนเรื่องสั้น “สิ่งดีดีที่น่าน”  โดยมีครู กศน. บุคลากรสังกัด กศน.น่าน  ตลอดจนผู้สนใจทั่วไป เข้ารับการอบรมทั้งสิ้น 70 คน การอบรมการเขียนเรื่องสั้น “สิ่งดีดีที่น่าน”  จัดขึ้นเมื่อวันที่ 25 สิงหาคม...

เปิดรับสมัครแล้ว การประกวดวรรณกรรมรางวัล “วรรณศิลป์อุชเชนี” วาระ 100 ปีชาตกาล

สื่อมวลชนคาทอลิกประเทศไทย ร่วมกับสภาการศึกษาคาทอลิกแห่งประเทศไทย คณะภคินี เซนต์ปอล เดอ ชาร์ตร กรมส่งเสริมวัฒนธรรม และสมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทย จึงได้จัดโครงการประกวดวรรณกรรมรางวัล “วรรณศิลป์ อุชเชนี” ประจำปี 2562 (ปีที่ 3) พร้อมวาระ100 ปี ชาตกาล (ประคิณ ชุมสาย ณ อยุธยา) กวีสตรีคนสำคัญ/ศิลปินแห่งชาติผู้ล่วงลับ ในห้วงวันคล้ายวันเกิด...

เปิดรับสมัครแล้ว การประกวดวรรณกรรมรางวัล “วรรณศิลป์อุชเชนี” ปี ๒๕๖๑

สื่อมวลชนคาทอลิกประเทศไทย ร่วมกับสภาการศึกษาคาทอลิกแห่งประเทศไทย คณะภคินี เซนต์ปอล เดอ ชาร์ตร กรมส่งเสริมวัฒนธรรม และสมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทย จึงได้จัดโครงการประกวดวรรณกรรมรางวัล “วรรณศิลป์ อุชเชนี” โดยคัดสรรและพิจารณาผลงานเขียนที่มีเนื้อหาและลักษณะตามเกณฑ์ที่กาหนด จากผลงานเขียนที่ส่งเข้าประกวดทั่วประเทศ เพื่อพิจารณาตัดสินมอบรางวัลแก่นักเขียนที่มีคุณภาพดี โดยแบ่งงานเขียนเป็น 2 ประเภท ดังนี้ 1. ประเภทกลอนสุภาพ แบ่งเป็น ๒ ระดับคือ – ระดับนักเรียน – ระดับประชาชน 2....

โครงการ บ้านรักการอ่านสานสัมพันธ์ครอบครัวและชุมชนจังหวัดน่าน

ในวันที่ 25-26 พฤศจิกายน 2557 บริษัท ซีพี ออลล์จำกัด(มหาชน) ร่วมกับ สำนักงาน กศน.จังหวัดน่าน จัดโครงการ บ้านรักการอ่านสานสัมพันธ์ครอบครัวและชุมชนจังหวัดน่าน พิธีเปิดได้รับเกียรติจาก คุณพีระพงษ์ มหาวงศนันท์ ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดน่าน เป้นประธานในพิธี และคุณวันทนีย์ นามะสนธิ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สำนักกิจกรรสังคม บริษัท ซีพี...

“ซีพี ออลล์” สนับสนุนการจัดประกวดเยาวชนต้นแบบ “แฟนพันธุ์แท้พระอภัยมณี”

บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) โดยสำนักกิจการเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ให้การสนับสนุนสมาคมภาษาและหนังสือแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์จัดการประกวดเยาวชนต้นแบบ “แฟนพันธุ์แท้พระอภัยมณี” เนื่องในวันสุนทรภู่ ณ หอสมุดเมือง กรุงเทพมหานคร โดยมอบอาหารว่างและอาหารกลางวันแก่นักเรียนที่เข้าร่วมแข่งขัน กิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นเมื่อวันอังคารที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๒ มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนไทยตระหนักถึงความสำคัญของวันสุนทรภู่ ร่วมสืบสานภาษาไทยและวรรณคดีไทย โดยมีนักเรียนเข้าร่วมแข่งขัน ๘๔ คน สำหรับพิธีเปิดการประกวดได้รับเกียรติจากรองศาสตราจารย์ ดร.ตรีศิลป์ บุญขจร...

“ซีพี ออลล์” รับถ้วยพระราชทานฯ องค์กรดีเด่นในการส่งเสริมวัฒนธรรมการอ่าน ระดับประเทศ

“ซีพี ออลล์” รับถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีในฐานะองค์กรดีเด่นในการส่งเสริมวัฒนธรรมการอ่านระดับประเทศ โดยคุณสุวิทย์ กิ่งแก้ว รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ให้เกียรติเป็นผู้แทนบริษัทฯ รับถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในฐานะองค์กรดีเด่นในการส่งเสริมวัฒนธรรมการอ่านระดับประเทศ ประจำปี 2561 พิธีรับถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และโล่รางวัลยกย่องบุคคล องค์กรดีเด่นในการส่งเสริมวัฒนธรรมการอ่านประจำปีพุทธศักราช 2561 จัดขึ้นเมื่อวันที่ 22...

ซีพีออลล์ ส่งเสริมนิสัยรักการอ่านในจังหวัดภูเก็ต

ในวันที่ 2-4 กุมภาพันธ์ 2558 บริษัทซีพี ออลล์ จำกัด มหาชน ได้เข้าสานต่อโครงการรักการอ่าน ในการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านรูปแบบต่างๆ ฯลฯ ของจังหวัดภูเก็ต โดยเริ่มที่โรงเรียนโรงเรียนเทศบาลบ้านสามกอง (ขุนวิเศษนุกูลกิจอุทิศ) และโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ในพระราชูปถัมภ์ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ซึ่งเป็น 2 โรงเรียนนำร่อง     โดยได้รับเกียรติจากวิทยากรทรงคุณวุฒิ ประกอบด้วย รศ.กุลวรา ชูพงศ์ไพโรจน์ “ป้ากุล” นักเขียน/นักเล่านิทานชื่อดัง...

ซีพี ออลล์ จัดกิจกรรมสร้างสรรค์ ร่วมสร้างโรงเรียนและชุมชนรักการอ่าน

บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) โดยสำนักกิจกรรมสังคม ให้การสนับสนุนโรงเรียนวัดจันทร์นอก สถานศึกษาสังกัดกรุงเทพมหานคร จัดกิจกรรม “สนุกกับนิทาน สืบสานสำนวนไทย” มุ่งส่งเสริมให้เยาวชนตระหนักถึงความสำคัญของการอ่าน โดยเป็นกิจกรรมหนึ่งของโครงการ “โรงเรียนและชุมชนรักการอ่าน” มีนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมรวมทั้งสิ้น 176 คน จากสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตบางคอแหลมรวม 7 แห่ง       กิจกรรมสนุกกับนิทาน สืบสานสำนวนไทย จัดขึ้นเมื่อวันที่ 27-28 พฤศจิกายน...

ติดตามเราได้ที่นี่

4,520แฟนคลับชอบ
0ผู้ติดตามติดตาม
0ผู้ติดตามติดตาม
1ผู้ติดตามติดตาม

ข่าวที่น่าสนใจ

เล่มเซเว่นบุ๊คอวอร์ดออนไลน์