32.4 C
Bangkok
วันพฤหัสบดี, กรกฎาคม 29, 2021

“ซีพีออลล์” ประสาน “สมาคมครูภาษาไทยฯ” จัดอบรมพัฒนาเทคนิคการสอนภาษาไทย

บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) โดยสำนักกิจกรรมสังคม ประสานความร่วมมือกับสมาคมครูภาษาไทยแห่งประเทศไทย จัดการอบรมเพื่อพัฒนาเทคนิคการสอนภาษาไทย ครอบคลุม 4 ด้าน คือ การอ่าน การฟัง การพูด และการเขียน โดยได้รับความสนใจจากครูผู้สอนภาษาไทยระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษา และอุดมศึกษา จากสถานศึกษาสังกัดต่างๆ ทั่วประเทศเข้ารับการอบรมกว่า 100 คน       การอบรมเรื่อง “เทคนิคการสอนทักษะภาษาไทย...

“ซีพี ออลล์” ได้รับการคัดเลือกเป็นองค์กรดีเด่นในการส่งเสริมวัฒนธรรมการอ่าน ประจำปี 2561

บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ผู้ประกอบการธุรกิจร้านเซเว่นอีเลฟเว่น ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติจากกรมส่งเสริมวัฒนธรรม เป็นองค์กรดีเด่นในการส่งเสริมวัฒนธรรมการอ่าน ประจำปี 2561 โดยได้รับรางวัลที่ 1 ประเภทองค์กรส่งเสริมวัฒนธรรมการอ่านระดับประเทศ ถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี https://www.csrcpall.com/wp-content/uploads/2018/08/dcp159-1.pdf ทั้งนี้ กรมส่งเสริมวัฒนธรรมได้ดำเนินโครงการยกย่องบุคคล/องค์กร ดีเด่นในการส่งเสริมวัฒนธรรมการอ่าน ประจำปี 2561 เพื่อเป็นการยกย่องเชิดชูเกียรติบุคคล/องค์กร ที่ทำคุณประโยชน์ในการส่งเสริมวัฒนธรรมการอ่านอย่างต่อเนื่อง และเป็นขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงานให้กับสังคมและประเทศชาติต่อไป โดยในปี...

สมาคมผู้จัดพิมพ์และผู้จําหน่ายหนังสือฯ ร่วมหารือกิจกรรม หนึ่งอ่านล้านตื่น

ในวันอังคารที่ 26 กันยายน 2560 สมาคมผู้จัดพิมพ์และผู้จําหน่ายหนังสือแห่งประเทศไทย นำโดยคุณสุชาดา สหัสกุล นายกสมาคมฯเข้าหารือร่วมกับคุณประสิทธิ์ ฉกาจธรรม ผู้จัดการทั่วไปอาวุโส สำนักกิจการเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด มหาชน ในเรื่องกิจกรรมส่งเสริมการอ่านการเรียนรู้ ซึ่งทางบริษัทฯได้ดำเนินกิจกรรมส่งเสริมการอ่านมาอย่างต่อเนื่องในด้านนี้ และทางสมาคมยังได้นำเสนอกิจกรรม หนึ่งอ่านล้านตื่น ซึ่งเป็นกิจกรรมส่งเสริมการอ่านของทางสมาคมรวมถึงความร่วมมือในการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านร่วมกันในอนาคตอีกด้วย

“ซีพีออลล์” จัดอบรมการเขียนเรื่องสั้น “สิ่งดีดีที่น่าน”

บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)  โดยสำนักกิจกรรมสังคม ประสานความร่วมมือ สำนักงาน กศน. น่าน จัดการอบรมการเขียนเรื่องสั้น “สิ่งดีดีที่น่าน”  โดยมีครู กศน. บุคลากรสังกัด กศน.น่าน  ตลอดจนผู้สนใจทั่วไป เข้ารับการอบรมทั้งสิ้น 70 คน การอบรมการเขียนเรื่องสั้น “สิ่งดีดีที่น่าน”  จัดขึ้นเมื่อวันที่ 25 สิงหาคม...

อบรมเชิงปฏิบัติการสำหรับครู ผู้ปกครอง และนักเรียน เทศบาลเมืองทุงส่ง

ในวันที่ 27-29 เมษายน 2559 บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ร่วมกับเทศบาลเมืองทุ่งสง จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการสำหรับครูเทศบาล เรื่องศิลปะการเล่านิทาน และการสร้างสื่อส่งเสริมการอ่านสำหรับเด็กเล็ก และโครงการเล่านิทาน อ่านหนังสือ สื่อสร้างเด็กฉลาด ให้กับนักเรียนและผู้ปกครอง โรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองทุ่งสง มีผู้เข้าร่วมกว่า 200 คน ณ ห้องประชุมเทศบาลเมืองทุ่งสง     การจัดการอบรมแบ่งเป็นสองกลุ่ม โดยในวันที่...

“ซีพี ออลล์” ประสานภาคีเครือข่าย ขับเคลื่อนชุมชนรักการอ่านในเขตพื้นที่ขอนแก่น

บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) โดยสำนักกิจกรรมสังคม ประสานความร่วมมือกับชมรมครูภาษาไทยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 3 ดำเนินโครงการโรงเรียนและชุมชนรักการอ่าน จัดการอบรมหนุนครูอาจารย์กว่า 100  คน เป็นแกนนำจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน ปลูกฝังนิสัยรักการอ่านแก่ทุกคนในชุมชน เพื่อขับเคลื่อนชุมชนและสังคมแห่งการอย่างยั่งยืน        โครงการโรงเรียนและชุมชนรักการอ่าน จัดขึ้นเมื่อวันที่ 11-12 พฤษภาคม  2558 ณ โรงเรียนพล          อ.พล จ.ขอนแก่น ...

กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน โรงเรียนบ้านบัวมล (เจริญราษฎร์อุทิศ)

ในวันที่ 14-18 ธันวาคม 2558 บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ร่วมกับโรงเรียนบ้านบัวมล (เจริญราษฎร์อุทิศ) จัดโครงการกิจกรรมส่งเสริมการอ่านสำหรับครูและนักเรียนที่สังกัดเขตบางเขน รวม 7 โรงเรียน โดยคุณวันทนีย์ นามะสนธิ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ให้เกียรติกล่าวต้อนรับ...

“ซีพี ออลล์” จัดโครงการมหัศจรรย์แห่งการอ่าน

บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) โดยสำนักกิจกรรมสังคม ให้การสนับสนุนโรงเรียนมัธยมปุรณาวาส สถานศึกษาสังกัดกรุงเทพมหานคร จัดโครงการ “มหัศจรรย์แห่งการอ่าน” มุ่งส่งเสริมให้เยาวชนตระหนักถึงความสำคัญของการอ่าน โดยมีนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3-5 เข้าร่วมกิจกรรมทั้งสิ้น 230 คน โครงการมหัศจรรย์แห่งการอ่าน จัดขึ้นเมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2557 ณ หอประชุม โรงเรียนมัธยมปุรณาวาส...

ซีพี ออลล์ ร่วมสนับสนุน เล่านิทานในสวน

ในวันที่ 13 สิงหาคม 2558 บริษัทซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ให้การสนับสนุนกิจกรรม เล่านิทานในสวน ร่วมกับกรุงเทพ มหานคร ณ สวนเบญจสิริ กรุงเทพมหานคร ซึ่งกิจกรรม เล่านิทานในสวน พิธีเปิดได้รับเกียรติจาก คุณอมร กิจเชวงกุล รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร กล่าวต้อนรับและเปิดงาน     ซึ่งในงานจะจัดขึ้นต่อเนื่องในวันที่ 13-16 และ 21-23...

ประกาศผลโครงการไทย-ไต้หวัน ร่วมสร้างสรรค์การเรียนรู้

ดาวน์โหลดเอกสารยืนยัน สำหรับทีมที่รับรางวัลเท่านั้น https://www.csrcpall.com/wp-content/uploads/2020/02/pktw63.pdf การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุดโดยไม่มีข้อโต้แย้งใดๆ ทั้งสิ้น

ซีพี ออลล์ จัดกิจกรรมสร้างสรรค์ ร่วมสร้างโรงเรียนและชุมชนรักการอ่าน

บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) โดยสำนักกิจกรรมสังคม ให้การสนับสนุนโรงเรียนวัดจันทร์นอก สถานศึกษาสังกัดกรุงเทพมหานคร จัดกิจกรรม “สนุกกับนิทาน สืบสานสำนวนไทย” มุ่งส่งเสริมให้เยาวชนตระหนักถึงความสำคัญของการอ่าน โดยเป็นกิจกรรมหนึ่งของโครงการ “โรงเรียนและชุมชนรักการอ่าน” มีนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมรวมทั้งสิ้น 176 คน จากสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตบางคอแหลมรวม 7 แห่ง       กิจกรรมสนุกกับนิทาน สืบสานสำนวนไทย จัดขึ้นเมื่อวันที่ 27-28 พฤศจิกายน...

“ซีพีออลล์” ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านรักการอ่าน อำเภอปัว จังหวัดน่าน

ผู้บริหารบริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ร่วมด้วยผู้บริหารสำนักงาน กศน. น่าน ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม ติดตามความคืบหน้าของการดำเนินโครงการบ้านรักการอ่านสานสัมพันธ์ครอบครัวและชุมชน ในเขตพื้นที่อำเภอปัว จังหวัดน่าน พบครอบครัวต้นแบบสานสายใยรักด้วยการอ่านและหนังสือหลายครอบครัว เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2557 ที่ผ่านมา  คุณวันทนีย์  นามะสนธิ  ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สำนักกิจกรรมสังคม  บริษัท ซีพี ออลล์...

“ซีพี ออลล์” จัดอบรมเชิงปฏิบัติการหนุนครูสังกัด “เทศบาลนครเชียงราย”

บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) โดยสำนักกิจกรรมสังคม ให้การสนับสนุนเทศบาลนครเชียงราย จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การจัดกิจกรรม และผลิตสื่อเพื่อส่งเสริมการอ่าน บูรณาการทุกสาระวิชา” แก่ครูโรงเรียนเทศบาล 4 สันป่าก่อ สถานศึกษาสังกัดเทศบาลนครเชียงราย ณ โรงเรียนเทศบาล 4 สันป่าก่อ จ.เชียงราย โดยมีผู้เข้ารับการอบรมทั้งสิ้น 48 คน     การจัดอบรมเชิงปฏิบัติการดังกล่าว...

ตรวจเยี่ยมห้องสมุดโรงเรียนเมืองพัทยา 11

เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2558 คุณวันทนีย์  นามะสนธิ   ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สำนักกิจกรรมสังคม บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)  พร้อมด้วยผู้ทรงคุณวุฒิ คือ รศ.กุลวรา ชูพงศ์ไพโรจน์  หรือป้ากุล นักเขียนและนักเล่านิทานเด็กชื่อดัง และอาจารย์พงษ์จันทร์ อยู่เป็นสุข ข้าราชการบำนาญ  สำนักการศึกษา...

โรงเรียนเมืองพัทยา 11 ต้นแบบโรงเรียนรักการอ่านยอดเยี่ยม

เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2558 คุณสุวิทย์ กิ่งแก้ว รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ให้เกียรติเป็นผู้แทนบริษัทมอบป้ายโรงเรียนรักการอ่านยอดเยี่ยมแก่โรงเรียนเมืองพัทยา 11 (มัธยมสาธิตพัทยา) โดยมีคุณอิทธิพล คุณปลื้ม นายกเมืองพัทยา เป็นผู้แทนรับมอบ พร้อมกับมีคุณวันทนีย์ นามะสนธิ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สำนักกิจกรรมสังคม บริษัท...

โครงการคิดก่อนแช็ต ชัวร์ก่อนแชร์

ในวันที่ 28-29 พฤษภาคม 2651 ที่ผ่านมา บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด มหาชน ร่วมมือกับ บริษัท โมโน บรอดคาซท์ จำกัด ดำเนินโครงการ คิดก่อนแช็ต ชัวร์ก่อนแชร์ โดยมุ่งหวังให้กลุ่มเยาวชนที่เข้าร่วมโครงการรู้จัก คิดวิเคราะห์และเปิดรับสื่อโซเชียลอย่างมีวิจารณญาณ ณ หอประชุมใหญ่ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง...

ประกาศผลและยืนยันการเข้าร่วมค่ายกล้าวรรณกรรมและ 7-11 ถอดรหัสนักวาดการ์ตูนในฝัน รุ่นที่ 16

ท่านที่ได้รับการคัดเลือก กรุณายืนยันการเข้าร่วม ก่อนวันที่ 23 สิงหาคม 2562 เวลา 17.00 น. และผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด ยืนยันการเข้าร่วมโครงการ หนังสือเชิญและรายละเอียด คลิกที่นี่ รายชื่อผลการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ กล้าวรรณกรรม รุ่นที่ 16 (นักเรียน) https://www.csrcpall.com/wp-content/uploads/2019/08/kark16.pdf --------------------------------- รายชื่อผลการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ กล้าวรรณกรรม รุ่นที่ 16 (ครู/อาจารย์ ผู้ติดตาม) https://www.csrcpall.com/wp-content/uploads/2019/08/kars16.pdf --------------------------------- รายชื่อผลการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ 7-11 ถอดรหัสนักวาดการ์ตูนในฝัน รุ่นที่...

โรงเรียนเมืองพัทยา11 โรงเรียนรักการอ่านยอดเยี่ยม ปีการศึกษา 2557

เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2557 ที่ผ่านมา คุณวันทนีย์ นามะสนธิ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สำนักกิจกรรมสังคม บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ร่วมด้วยคณะกรรมการตรวจประเมินโรงเรียนรักการอ่านยอดเยี่ยม ประกอบด้วย รศ.กุลวรา ชูพงศ์ไพโรจน์ "ป้ากุล" นักเขียน/นักเล่านิทานชื่อดัง อ.พงษ์จันทร์ อยู่เป็นสุข ข้าราชการบำนาญ สำนักการศึกษา...

โครงการสร้างสื่อเพื่อส่งเสริมการอ่านบูรณาการทุกกลุ่มสาระ

ในวันที่ 16-18 พฤศจิกายน 2558 บริษัทซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ร่วมกับเทศบาลเมืองทุ่งสง จัดโครงการสร้างสื่อเพื่อส่งเสริมการอ่านบูรณาการทุกกลุ่มสาระ ด้วยศิลปะการเล่านิทาน สืบสานสำนวนไทย ณ ห้องประชุมเทศบาลเมืองทุ่งสง จัหวัดนครศรีธรรมราช โดยมีผู้เข้าอบรมแบ่งเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มครูเทศบางนครทุ่งสง และกลุ่มนักเรียนเทศบาลนครทุ่งสง กว่า 200 คน     ได้รับเกียรติจาก...

แถลงข่าวเปิดตัว กิจกรรมเล่านิทานในสวน

ในวันที่ 6 สิงหาคม 2558 กรุงเทพมหานคร ร่วมกับ บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) แถลงข่าวเปิดตัว กิจกรรมเล่านิทานในสวน ในวันที่ 13-16 และ 21-23 สิงหาคม 2558 ณ สวนเบญจสิริ กรุงเทพมหานคร ภายในงานจะสนุกไปกับเมืองนิทานมหาสนุก และเพลิดเพลินกับกิจกรรมครอบครัวประเทืองปัญญา...

ติดตามเราได้ที่นี่

4,536แฟนคลับชอบ
0ผู้ติดตามติดตาม
0ผู้ติดตามติดตาม
1ผู้ติดตามติดตาม

ข่าวที่น่าสนใจ

เล่มเซเว่นบุ๊คอวอร์ดออนไลน์

E-book ค่ายกล่าวรรณกรรม และ 7-11 ถอดรหัสนักวาดการ์ตูนในฝัน รุ่นที่ 16