27.7 C
Bangkok
วันจันทร์, พฤศจิกายน 30, 2020

เปิดรับสมัครแล้ว การประกวดวรรณกรรมรางวัล “วรรณศิลป์อุชเชนี” วาระ 100 ปีชาตกาล

สื่อมวลชนคาทอลิกประเทศไทย ร่วมกับสภาการศึกษาคาทอลิกแห่งประเทศไทย คณะภคินี เซนต์ปอล เดอ ชาร์ตร กรมส่งเสริมวัฒนธรรม และสมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทย จึงได้จัดโครงการประกวดวรรณกรรมรางวัล “วรรณศิลป์ อุชเชนี” ประจำปี 2562 (ปีที่ 3) พร้อมวาระ100 ปี ชาตกาล (ประคิณ ชุมสาย ณ อยุธยา) กวีสตรีคนสำคัญ/ศิลปินแห่งชาติผู้ล่วงลับ ในห้วงวันคล้ายวันเกิด...

“ซีพี ออลล์” รับถ้วยพระราชทานฯ องค์กรดีเด่นในการส่งเสริมวัฒนธรรมการอ่าน ระดับประเทศ

“ซีพี ออลล์” รับถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีในฐานะองค์กรดีเด่นในการส่งเสริมวัฒนธรรมการอ่านระดับประเทศ โดยคุณสุวิทย์ กิ่งแก้ว รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ให้เกียรติเป็นผู้แทนบริษัทฯ รับถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในฐานะองค์กรดีเด่นในการส่งเสริมวัฒนธรรมการอ่านระดับประเทศ ประจำปี 2561 พิธีรับถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และโล่รางวัลยกย่องบุคคล องค์กรดีเด่นในการส่งเสริมวัฒนธรรมการอ่านประจำปีพุทธศักราช 2561 จัดขึ้นเมื่อวันที่ 22...

“ซีพี ออลล์” ได้รับการคัดเลือกเป็นองค์กรดีเด่นในการส่งเสริมวัฒนธรรมการอ่าน ประจำปี 2561

บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ผู้ประกอบการธุรกิจร้านเซเว่นอีเลฟเว่น ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติจากกรมส่งเสริมวัฒนธรรม เป็นองค์กรดีเด่นในการส่งเสริมวัฒนธรรมการอ่าน ประจำปี 2561 โดยได้รับรางวัลที่ 1 ประเภทองค์กรส่งเสริมวัฒนธรรมการอ่านระดับประเทศ ถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี https://www.csrcpall.com/wp-content/uploads/2018/08/dcp159-1.pdf ทั้งนี้ กรมส่งเสริมวัฒนธรรมได้ดำเนินโครงการยกย่องบุคคล/องค์กร ดีเด่นในการส่งเสริมวัฒนธรรมการอ่าน ประจำปี 2561 เพื่อเป็นการยกย่องเชิดชูเกียรติบุคคล/องค์กร ที่ทำคุณประโยชน์ในการส่งเสริมวัฒนธรรมการอ่านอย่างต่อเนื่อง และเป็นขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงานให้กับสังคมและประเทศชาติต่อไป โดยในปี...

ประกาศผลการตัดสินโครงการ คิดก่อนแช็ต ชัวร์ก่อนแชร์ ครั้งที่ 1 ปี 2561

บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด มหาชน ร่วมมือกับ บริษัท โมโน บรอดคาซท์ จำกัด ดำเนินโครงการ คิดก่อนแช็ต ชัวร์ก่อนแชร์ โดยมุ่งหวังให้กลุ่มเยาวชนที่เข้าร่วมโครงการรู้จัก คิดวิเคราะห์และเปิดรับสื่อโซเชียลอย่างมีวิจารณญาณ ณ หอประชุมใหญ่ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี ในวันที่ 28-29 พฤษภาคม ที่ผ่านมานั้น...

โครงการคิดก่อนแช็ต ชัวร์ก่อนแชร์

ในวันที่ 28-29 พฤษภาคม 2651 ที่ผ่านมา บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด มหาชน ร่วมมือกับ บริษัท โมโน บรอดคาซท์ จำกัด ดำเนินโครงการ คิดก่อนแช็ต ชัวร์ก่อนแชร์ โดยมุ่งหวังให้กลุ่มเยาวชนที่เข้าร่วมโครงการรู้จัก คิดวิเคราะห์และเปิดรับสื่อโซเชียลอย่างมีวิจารณญาณ ณ หอประชุมใหญ่ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง...

เปิดรับสมัครแล้ว การประกวดวรรณกรรมรางวัล “วรรณศิลป์อุชเชนี” ปี ๒๕๖๑

สื่อมวลชนคาทอลิกประเทศไทย ร่วมกับสภาการศึกษาคาทอลิกแห่งประเทศไทย คณะภคินี เซนต์ปอล เดอ ชาร์ตร กรมส่งเสริมวัฒนธรรม และสมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทย จึงได้จัดโครงการประกวดวรรณกรรมรางวัล “วรรณศิลป์ อุชเชนี” โดยคัดสรรและพิจารณาผลงานเขียนที่มีเนื้อหาและลักษณะตามเกณฑ์ที่กาหนด จากผลงานเขียนที่ส่งเข้าประกวดทั่วประเทศ เพื่อพิจารณาตัดสินมอบรางวัลแก่นักเขียนที่มีคุณภาพดี โดยแบ่งงานเขียนเป็น 2 ประเภท ดังนี้ 1. ประเภทกลอนสุภาพ แบ่งเป็น ๒ ระดับคือ – ระดับนักเรียน – ระดับประชาชน 2....

ใบสมัครออนไลน์ โครงการคิดก่อนแช็ต ชัวร์ก่อนแชร์

ด้วยเห็นถึงความสำคัญของสื่อโซเชียลในปัจจุบัน บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) โดย สำนักกิจการเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม จึงได้ประสานความร่วมมือกับ บริษัท โมโน บรอดคาซท์ จำกัด โดย ฝ่ายกิจกรรมเพื่อสังคมและสื่อสารภายในองค์กร ดำเนินโครงการคิดก่อนแช็ต ชัวร์ก่อนแชร์ โดยมุ่งหวังให้กลุ่มเยาวชนที่เข้าร่วมโครงการ รู้จักคิดวิเคราะห์ และเปิดรับสื่อโซเชียลอย่างมีวิจารณญาณ อีกทั้งนำความรู้ความเข้าใจดังกล่าวมารณรงค์ถ่ายทอดสู่สาธารณชนในรูปแบบ Infographics Slides ต่อไป สำหรับบุคคลทั่วไปเท่านั้น...

สมาคมผู้จัดพิมพ์และผู้จําหน่ายหนังสือฯ ร่วมหารือกิจกรรม หนึ่งอ่านล้านตื่น

ในวันอังคารที่ 26 กันยายน 2560 สมาคมผู้จัดพิมพ์และผู้จําหน่ายหนังสือแห่งประเทศไทย นำโดยคุณสุชาดา สหัสกุล นายกสมาคมฯเข้าหารือร่วมกับคุณประสิทธิ์ ฉกาจธรรม ผู้จัดการทั่วไปอาวุโส สำนักกิจการเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด มหาชน ในเรื่องกิจกรรมส่งเสริมการอ่านการเรียนรู้ ซึ่งทางบริษัทฯได้ดำเนินกิจกรรมส่งเสริมการอ่านมาอย่างต่อเนื่องในด้านนี้ และทางสมาคมยังได้นำเสนอกิจกรรม หนึ่งอ่านล้านตื่น ซึ่งเป็นกิจกรรมส่งเสริมการอ่านของทางสมาคมรวมถึงความร่วมมือในการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านร่วมกันในอนาคตอีกด้วย

โครงการโรงเรียนรักการอ่าน โรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครนครราชสีมา

ในวันที่ 2-3 กันยายน 2559 บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ร่วมกับ สำนักการศึกษา เทศบาลนครนครราชสีมา จัดโครงการโรงเรียนรักการอ่าน ให้กับคณะครู-อาจารย์ โรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครนครราชสีมา ณ โรงเรียนเทศบาล 1 (บูรพาวิทยากร) เทศบาลนครนครราชสีมา มีผู้เข้ารับการอบรมกว่า 100 คน     พีธีเปิดได้รับเกียรติจากคุณบำรุง เจริญพจน์...

ภาษาและวัฒนธรรมทางหนังสือของไทยในขุนช้างขุนแผน

ในวันที่ 29 กรกฎาคม 2559 บริษัท ซีพีออลล์ จำกัด มหาชน ร่วมกับ สมาคมภาษาและหนังสือแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ ศูนย์วรรณคดีศึกษาและศูนย์สารนิเทศมนุษยศาสตร์ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดงานภาษาและวัฒนธรรมทางหนังสือของไทยในขุนช้างขุนแผน ณ ห้อง ๑๑๑ อาคารมหาจุฬาลงกรณ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ถาวร สิกขโกศล ผู้รวบรวมและชำระต้นฉบับตัวเขียนขุนช้างขุนแผนที่สมบูรณ์ที่สุด และคุณเนาวรัตน์...

ซีพี ออลล์ จัดค่ายยอดกล้า หนุนเยาวชนพัฒนางานเขียนวรรณกรรม

ในวันที่ 18-19 มิถุนายน 2559 บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ร่วมกับสมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทย จัดการอบรมขยายผลกล้าวรรณกรรม : เรียนรู้ต่อยอดเรื่องสั้น-นวนิยาย สารคดี และกวีนิพนธ์ ณ บ้านผู้หว่าน จ. นครปฐม โดยโครงการยอดกล้าวรรณกรรม (การอบรมขยายผลกล้าวรรณกรรม : เรียนรู้สู่โลกเรื่องสั้น สารคดี...

อบรมเชิงปฏิบัติการสำหรับครู ผู้ปกครอง และนักเรียน เทศบาลเมืองทุงส่ง

ในวันที่ 27-29 เมษายน 2559 บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ร่วมกับเทศบาลเมืองทุ่งสง จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการสำหรับครูเทศบาล เรื่องศิลปะการเล่านิทาน และการสร้างสื่อส่งเสริมการอ่านสำหรับเด็กเล็ก และโครงการเล่านิทาน อ่านหนังสือ สื่อสร้างเด็กฉลาด ให้กับนักเรียนและผู้ปกครอง โรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองทุ่งสง มีผู้เข้าร่วมกว่า 200 คน ณ ห้องประชุมเทศบาลเมืองทุ่งสง     การจัดการอบรมแบ่งเป็นสองกลุ่ม โดยในวันที่...

ซีพีออลล์ ต่อยอดการเขียนวรรณกรรม ทัณฑสถานหญิงนครราชสีมา

ในวันที่ 19-20 เมษายน 2559 บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ร่วมกับทัณฑสถานหญิงนครราชสีมา ต่อยอดการเขียนวรรณกรรม ให้กับผู้ต้องขัง เพื่อเป็นการพัฒนางานเขียนให้กับผู้เข้าอบรมกว่า 50 คน โดยคุณชมัยภร แสงกระจ่าง ศิลปินแห่งชาติ สาขาวรรศิลป์ คุณขจรฤทธิ์ รักษา นักเขียนรางวัลศิลปาธร เป็นวิทยากร โดยการอบรมในครั้งนี้ทางด้าน...

กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน โรงเรียนบ้านบัวมล (เจริญราษฎร์อุทิศ)

ในวันที่ 14-18 ธันวาคม 2558 บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ร่วมกับโรงเรียนบ้านบัวมล (เจริญราษฎร์อุทิศ) จัดโครงการกิจกรรมส่งเสริมการอ่านสำหรับครูและนักเรียนที่สังกัดเขตบางเขน รวม 7 โรงเรียน โดยคุณวันทนีย์ นามะสนธิ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ให้เกียรติกล่าวต้อนรับ...

โครงการสร้างสื่อเพื่อส่งเสริมการอ่านบูรณาการทุกกลุ่มสาระ

ในวันที่ 16-18 พฤศจิกายน 2558 บริษัทซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ร่วมกับเทศบาลเมืองทุ่งสง จัดโครงการสร้างสื่อเพื่อส่งเสริมการอ่านบูรณาการทุกกลุ่มสาระ ด้วยศิลปะการเล่านิทาน สืบสานสำนวนไทย ณ ห้องประชุมเทศบาลเมืองทุ่งสง จัหวัดนครศรีธรรมราช โดยมีผู้เข้าอบรมแบ่งเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มครูเทศบางนครทุ่งสง และกลุ่มนักเรียนเทศบาลนครทุ่งสง กว่า 200 คน     ได้รับเกียรติจาก...

ซีพี ออลล์ จัดค่าย “บันไดกวี”

ซีพี ออลล์ จัดค่าย “บันไดกวี” หนุนเยาวชนและครูอาจารย์ร่วมสืบสานมรดกไทยด้านกวีนิพนธ์ไทย บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) โดยสำนักกิจกรรมสังคม และคณะกรรมการโครงการหนังสือดีเด่นรางวัลเซเว่นบุ๊คอวอร์ด ประสานความร่วมมือกันดำเนินโครงการบันไดกวี คัดเลือกเยาวชนและครูอาจารย์จากทั่วประเทศ รวม 94 คน เข้าค่ายปฏิบัติการเรียนรู้กลยุทธ์การเขียนฉันทลักษณ์ของกวีนิพนธ์ไทย จากศิลปินแห่งชาติและกวีซีไรต์     โครงการบันไดกวีจัดขึ้นระหว่างวันที่  6-8 พฤศจิกายน 2558 ณ บ้านผู้หว่าน จ.นครปฐม...

โครงการส่งเสริมการอ่าน “แม่ลูกผูกพัน อ่านทุกวันบันทึกทุกคืน”

ในวันที่ 8 กันยายน 2558 บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ร่วมกับ สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดหนองคาย มอบป้ายบ้านรักการอ่าน และชุมชนรักการอ่าน ในโครงการส่งเสริมการอ่าน "แม่ลูกผูกพัน อ่านทุกวันบันทึกทุกคืน" เพื่อถวายเป็นราชสักการะแด่สมเด็จพระนงาเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ณ ศูนย์ราชการ อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย       ในพีธีรับมอบป้ายได้รับเกียรติจาก นายสุชาติ นพวรรณ...

อบรมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมการอ่าน โรงเรียนเขตเทศบาลเมืองทุ่งสง

ในวันที่ 17-18 สิงหาคม 2558 บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ร่วมกับ เทศบาลเมืองทุ่งสง จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านให้กับข้าราชการครู ในสังกัดเทศบาลเมืองทุ่งสงกว่า 120 คน ณ ห้องประชุมเทศบาลเมืองทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช เพื่อเป็นการพัฒนาและเพิ่มทักษะในการสอนให้กับครูในสังกัดเทศบาลเมืองทุ่งสง       ในพิธีเปิดได้รับเกียรติจาก คุณทรงชัย วงษ์วัชรดำรง นายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองทุ่งสง ให้เกียรติเปิดงานอบรมเชิงปฏิบัติการกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน บูรณาการสอนทุกสาระ...

ซีพี ออลล์ ร่วมสนับสนุน เล่านิทานในสวน

ในวันที่ 13 สิงหาคม 2558 บริษัทซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ให้การสนับสนุนกิจกรรม เล่านิทานในสวน ร่วมกับกรุงเทพ มหานคร ณ สวนเบญจสิริ กรุงเทพมหานคร ซึ่งกิจกรรม เล่านิทานในสวน พิธีเปิดได้รับเกียรติจาก คุณอมร กิจเชวงกุล รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร กล่าวต้อนรับและเปิดงาน     ซึ่งในงานจะจัดขึ้นต่อเนื่องในวันที่ 13-16 และ 21-23...

แถลงข่าวเปิดตัว กิจกรรมเล่านิทานในสวน

ในวันที่ 6 สิงหาคม 2558 กรุงเทพมหานคร ร่วมกับ บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) แถลงข่าวเปิดตัว กิจกรรมเล่านิทานในสวน ในวันที่ 13-16 และ 21-23 สิงหาคม 2558 ณ สวนเบญจสิริ กรุงเทพมหานคร ภายในงานจะสนุกไปกับเมืองนิทานมหาสนุก และเพลิดเพลินกับกิจกรรมครอบครัวประเทืองปัญญา...

ติดตามเราได้ที่นี่

4,520แฟนคลับชอบ
0ผู้ติดตามติดตาม
0ผู้ติดตามติดตาม
1ผู้ติดตามติดตาม

ข่าวที่น่าสนใจ

เล่มเซเว่นบุ๊คอวอร์ดออนไลน์