30.5 C
Bangkok
วันอังคาร, มิถุนายน 2, 2020

“ซีพี ออลล์”  ส่งเสริมกิจกรรมการเรียนรู้แก่สามเณร

เมื่อวันที่ 26-27 กุมภาพันธ์  2558  บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)  โดยสำนักกิจกรรมสังคม จัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้แก่สามเณรผู้เรียน  โรงเรียนพระปริยัติธรรมพระราหุล  วัดปัญญานันทาราม จ.ปทุมธานี  ในโครงการพัฒนาสามเณรผู้เรียน  โดยมีสามเณรเข้าร่วมกิจกรรมรวมทั้งสิ้น 65 รูป       โครงการดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อเปิดโอกาสให้สามเณรผู้เรียนได้เรียนรู้กิจกรรมนอกหลักสูตร  อันประกอบด้วย กิจกรรมหมากล้อม กิจกรรมวาดการ์ตูน และกิจกรรมการเขียนอย่างสร้างสรรค์   อันจะนำมาซึ่งการพัฒนาทักษะด้านกระบวนการคิด ตลอดจนส่งเสริมการถ่ายทอดจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ต่อไป...

เสริมสร้างพัฒนาสมาธิและจิตภาวนาข้าราชการและลูกจ้างกรุงเทพมหานคร

บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) โดยสำนักกิจกรรมสังคม ให้การสนับสนุน ร่วมกับและสำนักการศึกษา กรุงเทพมหานคร จัดโครงการเสริมสร้างพัฒนาสมาธิและจิตภาวนาข้าราชการและลูกจ้างกรุงเทพมหานคร ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติ ๘๔ พรรษา ราชนครินทร์ (เขาดินหนองแสง) จังหวัดจันทบุรี จำนวน ๓ รุ่นดังนี้ รุ่นที่ ๑ ระหว่างวันที่ ๑๑-๑๕...

ซีพีออลล์ ร่วมสนับสนุนโครงการ “ปันรักให้น้อง มอบธรรม มอบทุน”

เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2561 ที่ผ่านมา บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด มหาชน โดยสำนักกิจการเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ร่วมมอบ กระเป๋าย่ามนักธรรมจิ๋ว เด็กวัยใสหัวใจใฝ่ธรรมะ เพื่อสนับสนุนโครงการ “ปันรักให้น้อง มอบธรรม มอบทุน” แก่นักเรียนในถิ่นธุรกันดาร โรงเรียนบ้านเก่าใหม่ อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาร โดยพระครูสังฆัรักษ์ปัญญา วรปญฺญาเมธี...

ซีพี ออลล์ ร่วมกับ กทม. มอบทุนธรรมศึกษาชั้นตรีให้ โรงเรียนในสังกัดกว่า 700 ทุน

ในวันที่ 3 มีนาคม 2560 ที่ผ่านมา บริษัท ซีพี ออลล์ ผู้บริหารเซเว่น อีเลฟเว่น ร่วมกับ สำนักการศึกษา กรุงเทพมหานคร มอบทุนโครงการพระพุทธศาสนา “ธรรมะเบิกบาน ซีพี ออลล์ สืบสานนักธรรมจิ๋ว” ให้แก่นักเรียนชั้นป.6 ที่สอบผ่านธรรมศึกษาชั้นตรีกว่า 700 ทุน จากเครือข่ายโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร 80...

ซีพี ออลล์ ร่วมธำรงพุทธศาสนาในโครงการ ค่ายพุทธบุตร

ในวันที่ 15-17 พฤศจิกายน 2559 บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ร่วมกับโรงเรียนเทศบาลบ้านสามกอง และวัดเทพวนาราม (ม่าหนิก) จัดโครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม ค่ายพุทธบุตร ณ วัดเทพวนาราม (ม่าหนิก) จังหวัดภูเก็ต โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการ 104 คน     พิธีเปิดการอบรม ได้รับเกียรติจากคุณสุธี อารีพงศ์ ผู้อำนวยการสถานศึกษา...

การปฏิบัติธรรมเพื่ออบรมผู้นำชุมชนในท้องถิ่น ณ วัดสว่างอารมณ์

ในวันที่ 15-20 พฤศจิกายน 2557 ที่ผ่านมา บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) สนับสนุนการปฏิบัติธรรมเพื่ออบรมผู้นำชุมชนในท้องถิ่น ณ วัดสว่างอารมณ์ บ้านท่าเสียว ต.ทรายมูล อ.พิบูลมังสาหาร จ.อุบลราชธานี เพื่อส่งเสริมความเป็นผู้นำของพระในชุมชน เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจด้านคำสอนทางศาสนาให้แก่ผู้นำท้องถิ่น มีผู้เข้าร่วมโครงการกว่า 500 คน     การจัดการอบรมในครั้งนี้ถือเป็นครั้งแรกของชุมชน แต่ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีจากชุมชน โดยมีคุณรักษ์มนัญญา...

“ซีพีออลล์” ประสาน “โรงเรียนดวงกมล” จัดค่ายคุณธรรม เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต

ในวันที่ 20-22 กุมภาพันธ์ 2558 ที่ผ่านมา บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ร่วมกับโรงเรียนดวงกลม เทศบาลนครรังสิต จัดค่ายคุณธรรม เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต แก่นักเรียนโรงเรียนดวงกมลกว่า 100 คน ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตำบลลำไทร อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศีอยุธยา       การจัดค่ายในครั้งนี้ ได้รับการสนับสนุนจาก บริษัท...

โครงการปฏิบัติธรรมเพื่ออบรมผู้นำชุมชนท้องถิ่น ณ วัดสว่างอารมณ์ จ.อุบลราชธานี

ในวันที่ ๑๐ – ๑๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ร่วมกับวัดสว่างอารมณ์, องค์การบิรหารส่วนตำบลทรายมูลส่งเสริม,โรงเรียนทรายมูล และโรงเรียนท่าเสียว – คันลึม จ.อุบลราชธานี จัดโครงการปฏิบัติธรรมเพื่ออบรมผู้นำชุมชนในท้องถิ่น ณ วัดสว่างอารมณ์ บ้านท่าเสียว ต.ทรายมูล อ.พิบูลมังสาหาร...

ซีพี ออลล์ ร่วมสนับสนุนโครงการเสริมสร้างพัฒนาสมาธิและจิตภาวนาข้าราชการกรุงเทพมหานคร

บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ร่วมกับ สำนัการศึกษากรุงเทพมหานคร ร่วมขับเคลื่อนโครงการเสริมสร้างพัฒนาสมาธิและจิตภาวนาข้าราชการกรุงเทพมหานครและบุคลากรกรุงเทพมหานคร ระหว่างวันที่ ๑๓ - ๑๗ ตุลาคม 2559 ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติ ๘๔ พรรษา ราชนครินทร์ (เขาดิน-หนองแสง) ตำบลเขาวงกต อำเภอแก่งหางแมว จังหวัดจันทบุรี มีผู้เข้าร่วมโครงการกว่า...

ซีพี ออลล์ ร่วมสนับสนุน กระเป๋าย่ามโครงการนักธรรมจิ๋ว “เด็กวัยใสหัวใจใฝ่ธรรมะ”

เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2561 ที่ผ่านมา สำนักกิจการเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด มหาชน ร่วมมอบ กระเป๋าย่ามโครงการนักธรรมจิ๋ว “เด็กวัยใสหัวใจใฝ่ธรรมะ” แก่นักเรียนในถิ่นธุรกันดาร ณ สำนักสงฆ์อุสุโภคี ต.แม่อุสุ อ.ท่าสองยาง จ.ตาก โดยส่งผ่านพระครูสังฆัรักษ์ปัญญา วรปญฺญาเมธี พระธรรมวิทยากรกรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม...

โครงการเสริมสร้างพัฒนาสมาธิและจิตภาวนา ข้าราชการกรุงเทพมหานคร

ในวันที่ วันที่ ๒๘ ตุลาคม – ๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๘  บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ร่วมกับ สำนักการศึกษา โดยหน่วยศึกษานิเทศก์กลุ่มงานนิเทศการศึกษา ๔ กลุ่มสาระสังคม ศาสนา และวัฒนธรรม  ได้ดำเนินงานโครงการเสริมสร้างพัฒนาสมาธิและจิตภาวนาข้าราชการกรุงเทพมหานครและบุคลากรกรุงเทพมหานคร  ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติ ๘๔...

ปฏิบัติธรรมเพื่ออบรมผู้นำชุมชนในท้องถิ่น ณ วัดสว่างอารมณ์ จ.อุบลราชธานี

บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) จัดโครงการปฏิบัติธรรมเพื่ออบรมผู้นำชุมชนในท้องถิ่น ณ วัดสว่างอารมณ์ บ้านท่าเสียว ต.ทรายมูล อ.พิบูลมังสาหาร จ.อุบลราชธานี ในวันที่ ๑๐ - ๑๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ มีผู้เข้าอบรมเป็นอุบาสกอุบาสิกาในท้องถิ่น และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ ๑ -๓...

ปฏิบัติธรรมเพื่ออบรมผู้นำชุมชนในท้องถิ่น ณ วัดโพธาราม จ.อุบลราชธานี

ในวันที่ ๒๕ - ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๘ บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) จัดโครงการปฏิบัติธรรมเพื่ออบรมผู้นำชุมชนในท้องถิ่น ณ วัดโพธาราม บ้านหัวดอน - คอนสาย เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจด้านคำสอนทางศาสนาให้แก่ผู้นำของชุมชนในท้องถิ่น โดยหมายรวมไปถึงคนสูงวัยที่เป็นเสาหลักของชุมชนด้วย เพื่อที่จะได้นำเอาหลักธรรมหรือคำสอนนั้นๆ ไปประยุกต์ใช้ในการดำรงชีวิต และถ่ายทอดสู่บุตรหลานต่อไปในอนาคต     ในการจัดงานครั้งนี้ คณะผู้จัดงานได้นิมนต์ พระครูโอภาสธรรมสถิต...

โครงการปฏิบัติธรรมเพื่ออบรมผู้นำชุมชนท้องถิ่น วัดโพธาราม จ.อุบลราชธานี

ในวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๕๙ ถึงวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๙ บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) สนับสนุนโครงการปฏิบัติธรรมเพื่ออบรมผู้นำชุมชนท้องถิ่นและสั่งสมบารมี ที่วัดโพธาราม บ้านหัวดอน – คอนสาย จ.อุบลราชธานี เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจด้านคำสอนทางศาสนาให้แก่ผู้นำของชุมชนในท้องถิ่น โดยหมายรวมไปถึงคนสูงวัยที่เป็นเสาหลักของชุมชนด้วย เพื่อที่จะได้นำเอาหลักธรรมหรือคำสอนนั้นๆ ไปประยุกต์ใช้ในการดำรงชีวิต และถ่ายทอดสู่บุตรหลานต่อไปในอนาคต     ในวันที่...
4,493แฟนคลับชอบ
0ผู้ติดตามติดตาม

ข่าวที่น่าสนใจ