29.3 C
Bangkok
วันจันทร์, สิงหาคม 10, 2020

ซีพี ออลล์ จัดการอบรมธรรมะ ในโครงการหยดธรรมะสู่โรงเรียน ณ โรงเรียนวัดลาดปลาดุก

ในวันที่ 19-20 กุมภาพันธ์ 2561 ที่ผ่านมา บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด มหาชน ร่วมกับ ศูนย์กระจายสินค้าบางบัวทอง CDC 1 และโรงเรียนวัดลาดปลาดุก จัดโครงการหยดธรรมะสู่โรงเรียน (หยดธรรมนำชีวิต) เก่ง ดี มีวินัย จิตอาสา ณ โรงเรียนวัดลาดปลาดุก ต.บางรักพัฒนา...

การปฏิบัติธรรมเพื่ออบรมผู้นำชุมชนในท้องถิ่น ณ วัดโพธาราม จ.อุบลราชธานี

ในวันที่ 25-31 ธันวาคม 2557 ที่ผ่านมา บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) สนับสนุนการปฏิบัติธรรมเพื่ออบรมผู้นำชุมชนในท้องถิ่น ณ วัดโพธาราม บ้านหัวดอน - คอนสาย ต.ทรายมูล อ.พิบูลมังสาหาร จ.อุบลราชธานี เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจด้านคำสอนทางศาสนาให้แก่ผู้นำท้องถิ่น รวมไปถึงผู้สูงวัยที่เป็นเสาหลักของชุมชนด้วย มีผู้เข้าร่วมโครงการกว่า 750 คน     โครงการในครั้งนี้ได้รับเกียรติจากคุณรอยตะวัน...

“ซีพีออลล์” ประสาน “โรงเรียนดวงกมล” จัดค่ายคุณธรรม เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต

ในวันที่ 20-22 กุมภาพันธ์ 2558 ที่ผ่านมา บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ร่วมกับโรงเรียนดวงกลม เทศบาลนครรังสิต จัดค่ายคุณธรรม เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต แก่นักเรียนโรงเรียนดวงกมลกว่า 100 คน ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตำบลลำไทร อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศีอยุธยา       การจัดค่ายในครั้งนี้ ได้รับการสนับสนุนจาก บริษัท...

เสริมสร้างพัฒนาสมาธิและจิตภาวนาข้าราชการและลูกจ้างกรุงเทพมหานคร

บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) โดยสำนักกิจกรรมสังคม ให้การสนับสนุน ร่วมกับและสำนักการศึกษา กรุงเทพมหานคร จัดโครงการเสริมสร้างพัฒนาสมาธิและจิตภาวนาข้าราชการและลูกจ้างกรุงเทพมหานคร ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติ ๘๔ พรรษา ราชนครินทร์ (เขาดินหนองแสง) จังหวัดจันทบุรี จำนวน ๓ รุ่นดังนี้ รุ่นที่ ๑ ระหว่างวันที่ ๑๑-๑๕...

“ซีพีออลล์” จัดโครงการต่อยอดธรรมนำชีวิต

ในวันที่ 4 มีนาคม 2558 ที่ผ่านมา บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) จัดโครงการต่อยอดธรรมนำชีวิต มีผู้เข้าร่วมกว่า 200 คน ณ วัดโพธาราม บ้านหัวดอน-คอนสาย ต.ทรายมูล อ.พิบูลมังสาหาร จ.อุบลราชธานี การจัดค่ายในครั้งนี้ ได้รับการสนับสนุนจาก บริษัท ซีพี ออลล์...

ซีพีออลล์ ร่วมสนับสนุนโครงการ “ปันรักให้น้อง มอบธรรม มอบทุน”

เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2561 ที่ผ่านมา บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด มหาชน โดยสำนักกิจการเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ร่วมมอบ กระเป๋าย่ามนักธรรมจิ๋ว เด็กวัยใสหัวใจใฝ่ธรรมะ เพื่อสนับสนุนโครงการ “ปันรักให้น้อง มอบธรรม มอบทุน” แก่นักเรียนในถิ่นธุรกันดาร โรงเรียนบ้านเก่าใหม่ อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาร โดยพระครูสังฆัรักษ์ปัญญา วรปญฺญาเมธี...

ปฏิบัติธรรมเพื่ออบรมผู้นำชุมชนในท้องถิ่น ณ วัดโพธาราม จ.อุบลราชธานี

ในวันที่ ๒๕ - ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๘ บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) จัดโครงการปฏิบัติธรรมเพื่ออบรมผู้นำชุมชนในท้องถิ่น ณ วัดโพธาราม บ้านหัวดอน - คอนสาย เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจด้านคำสอนทางศาสนาให้แก่ผู้นำของชุมชนในท้องถิ่น โดยหมายรวมไปถึงคนสูงวัยที่เป็นเสาหลักของชุมชนด้วย เพื่อที่จะได้นำเอาหลักธรรมหรือคำสอนนั้นๆ ไปประยุกต์ใช้ในการดำรงชีวิต และถ่ายทอดสู่บุตรหลานต่อไปในอนาคต     ในการจัดงานครั้งนี้ คณะผู้จัดงานได้นิมนต์ พระครูโอภาสธรรมสถิต...

ซีพี ออลล์ จัดอบรมธรรมะสู่โรงเรียน (หยดธรรมนำชีวิต)

ในวันที่ 13-14 ธันวาคม 2560 ที่ผ่านมา บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ศูนย์กระจายสินค้า CDC1 บางบัวทอง ร่วมกับศูนย์การเรียนรู้ พระพุทธศาสนาเพื่อการพัฒนาสังคม โดยมีคณะพระธรรมวิทยากร กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม ดูแลหลักสูตรอบรมได้จัด “โครงการธรรมะสู่โรงเรียน (หยดธรรมนำชีวิต)” โดยใช้หลักกิจกรรมอบรมศีลธรรม ผ่านกระบวนการเรียนรู้ ในวิถีพุทธวิถีชีวิต...

ปฏิบัติธรรมเพื่ออบรมผู้นำชุมชนในท้องถิ่น ณ วัดสว่างอารมณ์ จ.อุบลราชธานี

บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) จัดโครงการปฏิบัติธรรมเพื่ออบรมผู้นำชุมชนในท้องถิ่น ณ วัดสว่างอารมณ์ บ้านท่าเสียว ต.ทรายมูล อ.พิบูลมังสาหาร จ.อุบลราชธานี ในวันที่ ๑๐ - ๑๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ มีผู้เข้าอบรมเป็นอุบาสกอุบาสิกาในท้องถิ่น และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ ๑ -๓...

โครงการธรรมะเบิกบาน ซีพีออลล์สืบสานธรรมศึกษาจิ๋ว

บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ร่วมกับ สำนักการศึกษากรุงเทพมหานคร สนับสนุนโครงการธรรมะเบิกบาน ซีพีออลล์สืบสานธรรมศึกษาจิ๋ว เพื่อปลูกฝังให้เยาวชนไทยมีความรู้คู่คุณธรรมตามคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 8 ประการตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน และส่งเสริมให้นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 สังกัดกรุงเทพมหานคร สมัครศึกษาในหลักสูตรธรรมศึกษามากขึ้น โดยในวันที่ 28 ธันวามคม 2559 ที่ผ่านมา ร้อยเอกหญิงชญาดา หนีพาล ผู้จัดการทั่วไปอาวุโส สำนัก...

ซีพี ออลล์ ร่วมธำรงพุทธศาสนาในโครงการ ค่ายพุทธบุตร

ในวันที่ 15-17 พฤศจิกายน 2559 บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ร่วมกับโรงเรียนเทศบาลบ้านสามกอง และวัดเทพวนาราม (ม่าหนิก) จัดโครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม ค่ายพุทธบุตร ณ วัดเทพวนาราม (ม่าหนิก) จังหวัดภูเก็ต โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการ 104 คน     พิธีเปิดการอบรม ได้รับเกียรติจากคุณสุธี อารีพงศ์ ผู้อำนวยการสถานศึกษา...

ซีพี ออลล์ มอบทุน ธรรมะเบิกบาน ซีพี ออลล์ สืบสานธรรมศึกษาจิ๋ว รุ่น ๒

ในวันจันทร์ที่ ๕ มีนาคม ๒๕๖๑ ที่ผ่านมา บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ผู้ประกอบการธุรกิจร้านอิ่มสะดวกเซเว่นอีเลฟเว่น มอบทุนการศึกษาโครงการพุทธศาสนา “ธรรมะเบิกบาน ซีพี ออลล์ สืบสานธรรมศึกษาจิ๋ว รุ่น ๒” ณ ห้องรัตนโกสินทร์ ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร โดยทางบริษัทฯ ได้ให้การสนับสนุนมอบทุนการศึกษาแก่นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6...

“ซีพี ออลล์”  ส่งเสริมกิจกรรมการเรียนรู้แก่สามเณร

เมื่อวันที่ 26-27 กุมภาพันธ์  2558  บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)  โดยสำนักกิจกรรมสังคม จัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้แก่สามเณรผู้เรียน  โรงเรียนพระปริยัติธรรมพระราหุล  วัดปัญญานันทาราม จ.ปทุมธานี  ในโครงการพัฒนาสามเณรผู้เรียน  โดยมีสามเณรเข้าร่วมกิจกรรมรวมทั้งสิ้น 65 รูป       โครงการดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อเปิดโอกาสให้สามเณรผู้เรียนได้เรียนรู้กิจกรรมนอกหลักสูตร  อันประกอบด้วย กิจกรรมหมากล้อม กิจกรรมวาดการ์ตูน และกิจกรรมการเขียนอย่างสร้างสรรค์   อันจะนำมาซึ่งการพัฒนาทักษะด้านกระบวนการคิด ตลอดจนส่งเสริมการถ่ายทอดจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ต่อไป...

การปฏิบัติธรรมเพื่ออบรมผู้นำชุมชนในท้องถิ่น ณ วัดสว่างอารมณ์

ในวันที่ 15-20 พฤศจิกายน 2557 ที่ผ่านมา บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) สนับสนุนการปฏิบัติธรรมเพื่ออบรมผู้นำชุมชนในท้องถิ่น ณ วัดสว่างอารมณ์ บ้านท่าเสียว ต.ทรายมูล อ.พิบูลมังสาหาร จ.อุบลราชธานี เพื่อส่งเสริมความเป็นผู้นำของพระในชุมชน เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจด้านคำสอนทางศาสนาให้แก่ผู้นำท้องถิ่น มีผู้เข้าร่วมโครงการกว่า 500 คน     การจัดการอบรมในครั้งนี้ถือเป็นครั้งแรกของชุมชน แต่ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีจากชุมชน โดยมีคุณรักษ์มนัญญา...

ติดตามเราได้ที่นี่

4,523แฟนคลับชอบ
0ผู้ติดตามติดตาม

ข่าวที่น่าสนใจ