28.6 C
Bangkok
วันอังคาร, ธันวาคม 1, 2020

โครงการธรรมะเบิกบาน ซีพีออลล์สืบสานธรรมศึกษาจิ๋ว

บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ร่วมกับ สำนักการศึกษากรุงเทพมหานคร สนับสนุนโครงการธรรมะเบิกบาน ซีพีออลล์สืบสานธรรมศึกษาจิ๋ว เพื่อปลูกฝังให้เยาวชนไทยมีความรู้คู่คุณธรรมตามคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 8 ประการตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน และส่งเสริมให้นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 สังกัดกรุงเทพมหานคร สมัครศึกษาในหลักสูตรธรรมศึกษามากขึ้น โดยในวันที่ 28 ธันวามคม 2559 ที่ผ่านมา ร้อยเอกหญิงชญาดา หนีพาล ผู้จัดการทั่วไปอาวุโส สำนัก...

โครงการปฏิบัติธรรมเพื่ออบรมผู้นำชุมชนท้องถิ่น วัดโพธาราม จ.อุบลราชธานี

ในวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๕๙ ถึงวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๙ บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) สนับสนุนโครงการปฏิบัติธรรมเพื่ออบรมผู้นำชุมชนท้องถิ่นและสั่งสมบารมี ที่วัดโพธาราม บ้านหัวดอน – คอนสาย จ.อุบลราชธานี เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจด้านคำสอนทางศาสนาให้แก่ผู้นำของชุมชนในท้องถิ่น โดยหมายรวมไปถึงคนสูงวัยที่เป็นเสาหลักของชุมชนด้วย เพื่อที่จะได้นำเอาหลักธรรมหรือคำสอนนั้นๆ ไปประยุกต์ใช้ในการดำรงชีวิต และถ่ายทอดสู่บุตรหลานต่อไปในอนาคต     ในวันที่...

โครงการปฏิบัติธรรมเพื่ออบรมผู้นำชุมชนท้องถิ่น ณ วัดสว่างอารมณ์ จ.อุบลราชธานี

ในวันที่ ๑๐ – ๑๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ร่วมกับวัดสว่างอารมณ์, องค์การบิรหารส่วนตำบลทรายมูลส่งเสริม,โรงเรียนทรายมูล และโรงเรียนท่าเสียว – คันลึม จ.อุบลราชธานี จัดโครงการปฏิบัติธรรมเพื่ออบรมผู้นำชุมชนในท้องถิ่น ณ วัดสว่างอารมณ์ บ้านท่าเสียว ต.ทรายมูล อ.พิบูลมังสาหาร...

ซีพี ออลล์ ร่วมธำรงพุทธศาสนาในโครงการ ค่ายพุทธบุตร

ในวันที่ 15-17 พฤศจิกายน 2559 บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ร่วมกับโรงเรียนเทศบาลบ้านสามกอง และวัดเทพวนาราม (ม่าหนิก) จัดโครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม ค่ายพุทธบุตร ณ วัดเทพวนาราม (ม่าหนิก) จังหวัดภูเก็ต โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการ 104 คน     พิธีเปิดการอบรม ได้รับเกียรติจากคุณสุธี อารีพงศ์ ผู้อำนวยการสถานศึกษา...

ซีพี ออลล์ ร่วมสนับสนุนโครงการเสริมสร้างพัฒนาสมาธิและจิตภาวนาข้าราชการกรุงเทพมหานคร

บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ร่วมกับ สำนัการศึกษากรุงเทพมหานคร ร่วมขับเคลื่อนโครงการเสริมสร้างพัฒนาสมาธิและจิตภาวนาข้าราชการกรุงเทพมหานครและบุคลากรกรุงเทพมหานคร ระหว่างวันที่ ๑๓ - ๑๗ ตุลาคม 2559 ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติ ๘๔ พรรษา ราชนครินทร์ (เขาดิน-หนองแสง) ตำบลเขาวงกต อำเภอแก่งหางแมว จังหวัดจันทบุรี มีผู้เข้าร่วมโครงการกว่า...

ปฏิบัติธรรมเพื่ออบรมผู้นำชุมชนในท้องถิ่น ณ วัดโพธาราม จ.อุบลราชธานี

ในวันที่ ๒๕ - ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๘ บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) จัดโครงการปฏิบัติธรรมเพื่ออบรมผู้นำชุมชนในท้องถิ่น ณ วัดโพธาราม บ้านหัวดอน - คอนสาย เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจด้านคำสอนทางศาสนาให้แก่ผู้นำของชุมชนในท้องถิ่น โดยหมายรวมไปถึงคนสูงวัยที่เป็นเสาหลักของชุมชนด้วย เพื่อที่จะได้นำเอาหลักธรรมหรือคำสอนนั้นๆ ไปประยุกต์ใช้ในการดำรงชีวิต และถ่ายทอดสู่บุตรหลานต่อไปในอนาคต     ในการจัดงานครั้งนี้ คณะผู้จัดงานได้นิมนต์ พระครูโอภาสธรรมสถิต...

ปฏิบัติธรรมเพื่ออบรมผู้นำชุมชนในท้องถิ่น ณ วัดสว่างอารมณ์ จ.อุบลราชธานี

บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) จัดโครงการปฏิบัติธรรมเพื่ออบรมผู้นำชุมชนในท้องถิ่น ณ วัดสว่างอารมณ์ บ้านท่าเสียว ต.ทรายมูล อ.พิบูลมังสาหาร จ.อุบลราชธานี ในวันที่ ๑๐ - ๑๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ มีผู้เข้าอบรมเป็นอุบาสกอุบาสิกาในท้องถิ่น และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ ๑ -๓...

โครงการเสริมสร้างพัฒนาสมาธิและจิตภาวนา ข้าราชการกรุงเทพมหานคร

ในวันที่ วันที่ ๒๘ ตุลาคม – ๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๘  บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ร่วมกับ สำนักการศึกษา โดยหน่วยศึกษานิเทศก์กลุ่มงานนิเทศการศึกษา ๔ กลุ่มสาระสังคม ศาสนา และวัฒนธรรม  ได้ดำเนินงานโครงการเสริมสร้างพัฒนาสมาธิและจิตภาวนาข้าราชการกรุงเทพมหานครและบุคลากรกรุงเทพมหานคร  ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติ ๘๔...

“ซีพีออลล์” จัดโครงการต่อยอดธรรมนำชีวิต

ในวันที่ 4 มีนาคม 2558 ที่ผ่านมา บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) จัดโครงการต่อยอดธรรมนำชีวิต มีผู้เข้าร่วมกว่า 200 คน ณ วัดโพธาราม บ้านหัวดอน-คอนสาย ต.ทรายมูล อ.พิบูลมังสาหาร จ.อุบลราชธานี การจัดค่ายในครั้งนี้ ได้รับการสนับสนุนจาก บริษัท ซีพี ออลล์...

“ซีพี ออลล์”  ส่งเสริมกิจกรรมการเรียนรู้แก่สามเณร

เมื่อวันที่ 26-27 กุมภาพันธ์  2558  บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)  โดยสำนักกิจกรรมสังคม จัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้แก่สามเณรผู้เรียน  โรงเรียนพระปริยัติธรรมพระราหุล  วัดปัญญานันทาราม จ.ปทุมธานี  ในโครงการพัฒนาสามเณรผู้เรียน  โดยมีสามเณรเข้าร่วมกิจกรรมรวมทั้งสิ้น 65 รูป       โครงการดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อเปิดโอกาสให้สามเณรผู้เรียนได้เรียนรู้กิจกรรมนอกหลักสูตร  อันประกอบด้วย กิจกรรมหมากล้อม กิจกรรมวาดการ์ตูน และกิจกรรมการเขียนอย่างสร้างสรรค์   อันจะนำมาซึ่งการพัฒนาทักษะด้านกระบวนการคิด ตลอดจนส่งเสริมการถ่ายทอดจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ต่อไป...

“ซีพีออลล์” ประสาน “โรงเรียนดวงกมล” จัดค่ายคุณธรรม เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต

ในวันที่ 20-22 กุมภาพันธ์ 2558 ที่ผ่านมา บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ร่วมกับโรงเรียนดวงกลม เทศบาลนครรังสิต จัดค่ายคุณธรรม เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต แก่นักเรียนโรงเรียนดวงกมลกว่า 100 คน ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตำบลลำไทร อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศีอยุธยา       การจัดค่ายในครั้งนี้ ได้รับการสนับสนุนจาก บริษัท...

การปฏิบัติธรรมเพื่ออบรมผู้นำชุมชนในท้องถิ่น ณ วัดโพธาราม จ.อุบลราชธานี

ในวันที่ 25-31 ธันวาคม 2557 ที่ผ่านมา บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) สนับสนุนการปฏิบัติธรรมเพื่ออบรมผู้นำชุมชนในท้องถิ่น ณ วัดโพธาราม บ้านหัวดอน - คอนสาย ต.ทรายมูล อ.พิบูลมังสาหาร จ.อุบลราชธานี เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจด้านคำสอนทางศาสนาให้แก่ผู้นำท้องถิ่น รวมไปถึงผู้สูงวัยที่เป็นเสาหลักของชุมชนด้วย มีผู้เข้าร่วมโครงการกว่า 750 คน     โครงการในครั้งนี้ได้รับเกียรติจากคุณรอยตะวัน...

การปฏิบัติธรรมเพื่ออบรมผู้นำชุมชนในท้องถิ่น ณ วัดสว่างอารมณ์

ในวันที่ 15-20 พฤศจิกายน 2557 ที่ผ่านมา บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) สนับสนุนการปฏิบัติธรรมเพื่ออบรมผู้นำชุมชนในท้องถิ่น ณ วัดสว่างอารมณ์ บ้านท่าเสียว ต.ทรายมูล อ.พิบูลมังสาหาร จ.อุบลราชธานี เพื่อส่งเสริมความเป็นผู้นำของพระในชุมชน เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจด้านคำสอนทางศาสนาให้แก่ผู้นำท้องถิ่น มีผู้เข้าร่วมโครงการกว่า 500 คน     การจัดการอบรมในครั้งนี้ถือเป็นครั้งแรกของชุมชน แต่ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีจากชุมชน โดยมีคุณรักษ์มนัญญา...

เสริมสร้างพัฒนาสมาธิและจิตภาวนาข้าราชการและลูกจ้างกรุงเทพมหานคร

บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) โดยสำนักกิจกรรมสังคม ให้การสนับสนุน ร่วมกับและสำนักการศึกษา กรุงเทพมหานคร จัดโครงการเสริมสร้างพัฒนาสมาธิและจิตภาวนาข้าราชการและลูกจ้างกรุงเทพมหานคร ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติ ๘๔ พรรษา ราชนครินทร์ (เขาดินหนองแสง) จังหวัดจันทบุรี จำนวน ๓ รุ่นดังนี้ รุ่นที่ ๑ ระหว่างวันที่ ๑๑-๑๕...

ติดตามเราได้ที่นี่

4,520แฟนคลับชอบ
0ผู้ติดตามติดตาม
0ผู้ติดตามติดตาม
1ผู้ติดตามติดตาม

ข่าวที่น่าสนใจ

เล่มเซเว่นบุ๊คอวอร์ดออนไลน์