27.7 C
Bangkok
วันจันทร์, พฤศจิกายน 30, 2020

เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับไฉ่ซิ้ง เทพแห่งความมั่งคั่งของจีน

อีกหนึ่งรายการดีๆ ที่มอบให้กับชุมชนและสังคม  โดยผ่านรายการเสวนาปัญญาภิวัฒน์ ครั้งที่ 17  ในหัวข้อ “เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับไฉ่ซิ้ง  เทพแห่งความมั่งคั่งของจีน” เมื่อวันศุกร์ที่ 9 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 13.30 น.-16.30 น. ในการนี้ได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ถาวร  สิกขโกศล ผู้รู้ด้านวัฒนธรรมไทย-จีนและคุณสมชัย  กวางทองพาณิชย์  ผู้รู้ด้านประวัติศาสตร์ชุมชนจีนในไทยมาเป็นวิทยากร  จัดโดยสำนักกิจการเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม  บมจ. ซีพี...

สังคีตวาทิต ครั้งที่ 45  ในหัวข้อ  “มนต์เสน่ห์เพลงไทยเดิม”

อีกหนึ่งรายการดีๆ ที่มอบให้กับชุมชนและสังคม  โดยผ่านรายการสังคีตวาทิต ครั้งที่ 45  ในหัวข้อ  “มนต์เสน่ห์เพลงไทยเดิม” เมื่อวันศุกร์ที่ 9 มีนาคม 2561 เวลา 13.30 น.-16.30 น. ในการนี้ได้รับเกียรติจากนาวาโทดิเรก  กล้าหาญ  ผู้เชี่ยวชาญด้านดนตรีไทย มาเป็นวิทยากร  จัดโดยสำนักกิจการเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม  บมจ. ซีพี ออลล์  โทร....

ซีพีออลล์จัดสังคีตวาทิตสัญจร “เรียนรู้วัฒนธรรมผ่านกระบวนการทางดนตรีไทย”

สำนักกิจการเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ได้จัดรายการสังคีตวาทิตสัญจร ในหัวข้อ “เรียนรู้วัฒนธรรมผ่านกระบวนการทางดนตรีไทย” โดยได้รับเกียรติจาก น.ท. ดิเรก กล้าหาญ ผู้เชี่ยวชาญด้านดนตรีไทยเป็นวิทยากร และดร. พิสิษฐ์ ศุภวัฒน์ธนบดี ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดอุทัยธาราม (บางกะปิ) เป็นประธานกล่าวต้อนรับและกล่าวเปิดรายการฯ เมื่อวันศุกร์ที่ 26 กรกฎาคม 2562...

เชิญร่วมฟังการบรรยายพิเศษ เรื่องเล่าเรากับแม่

สำนักกิจการเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ร่วมกับสถาบันวิจัยและวัฒนธรรมเอเชีย มหาวิทยาลัยมหิดล เชิญร่วมฟังการบรรยายพิเศษ โดยผ่านเวทีวัฒนธรรมหัวข้อเพลงกล่อมลูก “เรื่องเล่าเรากับแม่” โดยได้รับเกียรติจากอาจารย์วีระพงษ์ มีสถาน ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการตัดสินและการประกวดการขับร้องเพลงกล่อมลูก 4 ภาค สถาบันวิจัยและวัฒนธรรมเอเชีย มหาวิทยาลัยมหิดล และคุณพีรฐศักดิ์ ศักดิ์ติยปราการ เจ้าหน้าที่อาวุโส (ผจก.) สำนักกิจการเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม บริษัท...

เสวนาปัญญาภิวัฒน์ ครั้งที่ 16 ในหัวข้อ “ความเชื่อเรื่องชงในเชิงสร้างสรรค์”

เมื่อวันศุกร์ที่ 19 มกราคม พ.ศ. 2561 ที่ผ่านมา สำนักกิจการเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ได้มีการจัดรายการเสวนาปัญญาภิวัฒน์ ครั้งที่ 16 ในหัวข้อ “ความเชื่อเรื่องชงในเชิงสร้างสรรค์” ในการนี้ได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ถาวร สิกขโกศล ผู้รู้ด้านวัฒนธรรมไทยจีนและคุณสมชัย กวางทองพาณิชย์ ผู้รู้ด้านประวัติศาสตร์ชุมชนจีนในไทย มาเป็นวิทยกร ในการบรรยายครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมกว่า...

เชิญร่วมฟังการบรรยายหัวข้อ “ช่างร้อย ช่างเรียง สื่อสำเนียง ส่อภาษา”

สำนักกิจการเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)  เชิญร่วมฟังการบรรยายหัวข้อ “ช่างร้อย ช่างเรียง สื่อสำเนียง ส่อภาษา” ในรายการ สังคีตวาทิต ครั้งที่ 44  โดยได้รับเกียรติจากนาวาโทดิเรก  กล้าหาญ ผู้เชี่ยวชาญด้านดนตรีไทย เป็นวิทยกร ในวันศุกร์ที่ 1 ธันวาคม 2560  เวลา13.30น.-16.30น....

สังคีตวาทิต ครั้งที่ 46 ในหัวข้อ เชิดชูครูผู้ให้ “สุรินทร์ สงค์ทอง”

สำนักกิจการเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ได้จัดรายการสังคีตวาทิต ครั้งที่ 46 ในหัวข้อ เชิดชูครูผู้ให้ “สุรินทร์ สงค์ทอง” ผ่านบทเพลงสำเนียงภาษา ซึ่งได้รับเกียรติจากอาจารย์เสวก โสวัตร อาจารย์พิเศษ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร อาจารย์ปราศรัย อยู่ดี ครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนทวีธาภิเษก เป็นวิทยกร และอาจารย์อนันต์ชัย แมรา...

สังคีตวาทิต ครั้งที่ 47 หัวข้อเรื่องเล่ารามเกียรติ์ “ตอนศึกพรหมาศ”

สำนักกิจการเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ได้จัดรายการสังคีตวาทิต ครั้งที่ 47  ในหัวข้อ เรื่องเล่ารามเกียรติ์ “ตอนศึกพรหมาศ”  เมื่อวันศุกร์ที่ 20 กรกฎาคม 2561  เวลา13.30น.-16.30 น. ที่ผ่านมาซึ่งได้รับเกียรติจาก ดร. ธีรภัทร์  ทองนิ่ม   ตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์  ภาควิชานาฏศิลป์ไทย วิทยาลัยนาฏศิลป...

ซีพี ออลล์ จัดรายการสังคีตวาทิต ครั้งที่ 49 ในหัวข้อฟังเพลงไทยเดิม ฟังเพลินเพลงไทย

สำนักกิจการเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ได้จัดรายการสังคีตวาทิต ครั้งที่ 49 ในหัวข้อฟังเพลงไทยเดิม... ฟังเพลินเพลงไทย เมื่อวันศุกร์ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา14.00น.-16.30 น. ที่ผ่านมาซึ่งได้รับเกียรติจาก น.ท. ดิเรก กล้าหาญ ผู้เชียวชาญด้านดนตรีไทย เป็นวิทยากร ณ...

สังคีตวาทิต ครั้งที่ 48 ในหัวข้อ เพลินเพลงสำเนียงไทย  เพลินใจสำนวนเพลง

สำนักกิจการเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ได้จัดรายการสังคีตวาทิต ครั้งที่ 48  ในหัวข้อเพลินเพลงสำเนียงไทย  เพลินใจสำนวนเพลง เมื่อวันศุกร์ที่ 28 กันยายน 2561  เวลา13.30น.-16.30 น. ที่ผ่านมาซึ่งได้รับเกียรติจาก น.ท. ดิเรก  กล้าหาญ   ผู้เชียวชาญด้านดนตรีไทย เป็นวิทยากร ณ...

เสวนาปัญญาภิวัฒน์ – พระพุทธเจ้า และพระโพธิสัตว์สำคัญของจีน

เมื่อวันศุกร์ที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 ที่ผ่านมา สำนักกิจการเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)  จัดรายการเสวนาปัญญาภิวัฒน์ ครั้งที่ 19  ในหัวข้อ “พระพุทธเจ้าและพระโพธิสัตว์สำคัญของจีน”  ในการนี้ได้รับเกียรติจากอาจารย์เศรษฐพงศ์  จงสงวน ผู้เชี่ยวชาญพุทธศาสนามหายาน   มาเป็นวิทยกร  มีผู้เข้าร่วมกว่า 110  คน...

ซีพี ออลล์ เชิญร่วมฟังการบรรยายหัวข้อ “กิมย้ง… เจ้ายุทธจักรนิยายกำลังภายใน”

สำนักกิจการเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ร่วมกับ สมาคมปัญญาภิวัฒน์ เชิญร่วมฟังการบรรยายหัวข้อ “กิมย้ง... เจ้ายุทธจักรนิยายกำลังภายใน” โดยได้รับเกียรติจาก น. นพรัตน์ นักแปลนิยายกำลังภายใน คุณอภิวัฒน์ สุนันท์ยืนยง แชมป์แฟนพันธุ์แท้นิยายกิมย้ง ผู้เขียนหนังสือ กิมย้งคิด แจ็ค หม่า ทำ วิชายอดคนและผู้ช่วยศาสตราจารย์ถาวร...

ซีพี ออลล์ จัดรายการสังคีตวาทิต ครั้งที่ 43

ในวันศุกร์ที่ 25 สิงหาคม 2560 เวลา14.00น.-16.30น. ที่ผ่านมา สำนักกิจการเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) จัดรายการสังคีตวาทิต ครั้งที่ 43 ในหัวข้อ เพลงไทยลูกทุ่งที่ใช้ทำนอง“เพลงไทยเดิม” จากวงดนตรีไทย “ครูอาวุโส” โดยได้รับเกียรติจากรศ. วิเชียร อ่อนละมูล ผู้ชำนาญการพิเศษ ภาควิชาดนตรี...

การศึกษาและบันทึกประวัติศาสตร์ของจีนและไทย เสวนาปัญญาภิวัฒน์

เมื่อวันศุกร์ที่ 14 กันยายน พ.ศ. 2561 ที่ผ่านมา สำนักกิจการเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) จัดรายการเสวนาปัญญาภิวัฒน์ ครั้งที่ 21 ในหัวข้อ การศึกษาและบันทึกประวัติศาสตร์ของจีนและไทย ในการนี้ได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ถาวร สิกขโกศล ผู้รู้ด้านวัฒนธรรมไทยและจีน และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. รุ่งโรจน์ ภิรมย์อนุกูล...

รายการสังคีตวาทิต ครั้งที่ 50 ในหัวข้อ “ดนตรีไทยกับการพักผ่อน”

สำนักกิจการเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ได้จัดรายการสังคีตวาทิต ครั้งที่ 50 ในหัวข้อ “ดนตรีไทยกับการพักผ่อน” เมื่อวันศุกร์ที่ 31 พฤษภาคม 2562 เวลา14.00น.-16.30 น. ที่ผ่านมาซึ่งได้รับเกียรติจาก น.ท. ดิเรก กล้าหาญ ผู้เชียวชาญด้านดนตรีไทย เป็นวิทยากร ณ...

ซีพี ออลล์ ร่วมสืบสานเด็กไทยให้เกิดความรักและความภาคภูมิใจในศิลปวัฒนธรรมของชาติ

อีกหนึ่งโครงการดีๆจากบริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ที่ร่วมสืบสานและปลูกฝังเด็กไทยให้เกิดความรักและความภาคภูมิใจในศิลปวัฒนธรรมของชาติ  โดยผ่านโครงการ "เรียนดนตรีและนาฏศิลป์ไทย ภาคฤดูร้อน" ปีที่ 16 ซึ่งเริ่มเรียนตั้งแต่วันที่ 15 มีนาคม ถึง วันที่ 3 พฤษภาคม 2561ดำเนินงานโดยสำนักกิจการเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม หมายเหตุ : งานสรงน้ำพระเครือเจริญโภคภัณฑ์ประจำปี เมื่อวันที่ 10 เมษายน...

เชิญชมการแสดงละครเทพนิยายเรื่อง “กำเนิดพระพิฆเนศ” จากชมรมดนตรีไทยฯ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

เชิญชมการแสดงละครเทพนิยายเรื่อง “กำเนิดพระพิฆเนศ” จากชมรมดนตรีไทยและนาฏศิลป์ไทย มหาวิทยาลัยรามคำแหง ในโครงการเสริมคุณค่าความเป็นไทยให้สังคม ครั้งที่ 61 จัดโดย ฝ่ายส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมไทย สำนักกิจการเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) วันศุกร์ที่ 21 ธันวาคม พ.ศ. 2561 เวลา14.00น.-16.00 น. ณ อาคาร...

ซีพี ออลล์ ร่วมบรรเลงดนตรีไทยแนวผสมผสานเนื่องในงาน วันอนุรักษ์และพัฒนาแม่น้ำ

เมื่อวันพุธที่ 20 กันยายน ที่ผ่านมา วงดนตรีไทย บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ได้รับเกียรติจากทางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เชิญร่วมบรรเลงดนตรีไทยแนวผสมผสานเนื่องในงาน "วันอนุรักษ์และพัฒนาแม่น้ำ คู คลอง แห่งชาติและน้อมรำลึกถึงพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช" ณ อำเภอผักไห่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยในงานนี้ นางสมทรง พันธ์เจริญวรกุล นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด (ประธาน)...

เสวนาปัญญาภิวัฒน์ ครั้งที่ 23  ในหัวข้อไท่ซุ่ย :  เทพแห่งดวงชงของจีน

เมื่อวันศุกร์ที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2562 ที่ผ่านมาฝ่ายส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม สำนักกิจการเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)  จัดรายการเสวนาปัญญาภิวัฒน์ ครั้งที่ 23  ในหัวข้อไท่ซุ่ย :  เทพแห่งดวงชงของจีน  ในการนี้ได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ถาวร  สิกขโกศล ผู้รู้ด้านวัฒนธรรมไทยและจีน มาเป็นวิทยกร  มีผู้เข้าร่วมกว่า 100...

ละครชาตรี กายเพชร กายสุวรรณ ตอน อำพันเลขา เสี่ยงพวงมาลัย

สำนักกิจการเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ได้จัดโครงการเสริมคุณค่าความเป็นไทยให้สังคม ครั้งที่ 60 เป็นการแสดงละครชาตรี เรื่องกายเพชร  กายสุวรรณ ตอน “อำพันเลขา  เสี่ยงพวงมาลัย”  เมื่อวันศุกร์ที่ 31 สิงหาคม 2561  เวลา14.00น.-16.00 น. ที่ผ่านมา  ซึ่งได้รับเกียรติจากคณะครูทองใบ  เรืองนนท์ ...

ติดตามเราได้ที่นี่

4,520แฟนคลับชอบ
0ผู้ติดตามติดตาม
0ผู้ติดตามติดตาม
1ผู้ติดตามติดตาม

ข่าวที่น่าสนใจ

เล่มเซเว่นบุ๊คอวอร์ดออนไลน์