27.7 C
Bangkok
วันจันทร์, พฤศจิกายน 30, 2020

สังคีตวาทิต ครั้งที่ 47 หัวข้อเรื่องเล่ารามเกียรติ์ “ตอนศึกพรหมาศ”

สำนักกิจการเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ได้จัดรายการสังคีตวาทิต ครั้งที่ 47  ในหัวข้อ เรื่องเล่ารามเกียรติ์ “ตอนศึกพรหมาศ”  เมื่อวันศุกร์ที่ 20 กรกฎาคม 2561  เวลา13.30น.-16.30 น. ที่ผ่านมาซึ่งได้รับเกียรติจาก ดร. ธีรภัทร์  ทองนิ่ม   ตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์  ภาควิชานาฏศิลป์ไทย วิทยาลัยนาฏศิลป...

เสวนาปัญญาภิวัฒน์ ครั้งที่ 15 หัวข้อ 250 ปี พระเจ้าตากสินมหาราชต้นธานจีนสยาม

เมื่อวันศุกร์ที่ 22 ธันวาคม 2560 ที่ผ่านมา บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) และ สมาคมปัญญาภิวัฒน์ ร่วมกับ ศูนย์จีนศึกษา สถาบันเอเชียศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้มีการจัดรายการเสวนาปัญญาภิวัฒน์ ครั้งที่ 15 ในหัวข้อ 250 ปี พระเจ้าตากสินมหาราชต้นธานจีนสยาม ในการนี้ได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ถาวร...

บรรยายรายการเสวนาปัญญาภิวัฒน์ ครั้งที่ 13

เมื่อวันศุกร์ที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2560 ที่ผ่านมา สำนักกิจการเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ได้มีการจัดรายการเสวนาปัญญาภิวัฒน์ ครั้งที่ 13 ในหัวข้อตี้จูเอี๊ยและปุนเถ้าก๋ง เทพผู้คุ้มครองบ้านและชุมชนจีนโพ้นทะเล ในการนี้ได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ถาวร สิกขโกศล ผู้รู้ด้านวัฒนธรรมไทยจีนและคุณสมชัย กวางทองพาณิชย์ ผู้รู้เรื่องวัฒนธรรมจีนมาเป็นวิทยกร ในการบรรยายครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมกว่า 150...

เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับไฉ่ซิ้ง เทพแห่งความมั่งคั่งของจีน

อีกหนึ่งรายการดีๆ ที่มอบให้กับชุมชนและสังคม  โดยผ่านรายการเสวนาปัญญาภิวัฒน์ ครั้งที่ 17  ในหัวข้อ “เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับไฉ่ซิ้ง  เทพแห่งความมั่งคั่งของจีน” เมื่อวันศุกร์ที่ 9 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 13.30 น.-16.30 น. ในการนี้ได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ถาวร  สิกขโกศล ผู้รู้ด้านวัฒนธรรมไทย-จีนและคุณสมชัย  กวางทองพาณิชย์  ผู้รู้ด้านประวัติศาสตร์ชุมชนจีนในไทยมาเป็นวิทยากร  จัดโดยสำนักกิจการเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม  บมจ. ซีพี...

สังคีตวาทิต ครั้งที่ 48 ในหัวข้อ เพลินเพลงสำเนียงไทย  เพลินใจสำนวนเพลง

สำนักกิจการเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ได้จัดรายการสังคีตวาทิต ครั้งที่ 48  ในหัวข้อเพลินเพลงสำเนียงไทย  เพลินใจสำนวนเพลง เมื่อวันศุกร์ที่ 28 กันยายน 2561  เวลา13.30น.-16.30 น. ที่ผ่านมาซึ่งได้รับเกียรติจาก น.ท. ดิเรก  กล้าหาญ   ผู้เชียวชาญด้านดนตรีไทย เป็นวิทยากร ณ...

สังคีตวาทิต ครั้งที่ 45  ในหัวข้อ  “มนต์เสน่ห์เพลงไทยเดิม”

อีกหนึ่งรายการดีๆ ที่มอบให้กับชุมชนและสังคม  โดยผ่านรายการสังคีตวาทิต ครั้งที่ 45  ในหัวข้อ  “มนต์เสน่ห์เพลงไทยเดิม” เมื่อวันศุกร์ที่ 9 มีนาคม 2561 เวลา 13.30 น.-16.30 น. ในการนี้ได้รับเกียรติจากนาวาโทดิเรก  กล้าหาญ  ผู้เชี่ยวชาญด้านดนตรีไทย มาเป็นวิทยากร  จัดโดยสำนักกิจการเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม  บมจ. ซีพี ออลล์  โทร....

เชิญร่วมฟังการบรรยาย เสวนาปัญญาภิวัฒน์สัญจร ครั้งที่ 14

สำนักกิจการเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)  และสมาคมปัญญาภิวัฒน์ ร่วมกับคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เชิญร่วมฟังการบรรยายประกอบเพลง... เรื่องพระราชนิพนธ์เงาะป่าในแง่วรรณคดีและคีตศิลป์ ในรายการเสวนาปัญญาภิวัฒน์สัญจร ครั้งที่ 14  โดยได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ถาวร  สิกขโกศล ผู้รู้ด้านวัฒนธรรมไทยและจีน เป็นวิทยกร ในวันพฤหัสบดีที่ 23 พฤศจิกายน 2560  เวลา13.00น.-16.30น. ณ...

เชิญร่วมฟังการบรรยายหัวข้อ “ช่างร้อย ช่างเรียง สื่อสำเนียง ส่อภาษา”

สำนักกิจการเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)  เชิญร่วมฟังการบรรยายหัวข้อ “ช่างร้อย ช่างเรียง สื่อสำเนียง ส่อภาษา” ในรายการ สังคีตวาทิต ครั้งที่ 44  โดยได้รับเกียรติจากนาวาโทดิเรก  กล้าหาญ ผู้เชี่ยวชาญด้านดนตรีไทย เป็นวิทยกร ในวันศุกร์ที่ 1 ธันวาคม 2560  เวลา13.30น.-16.30น....

ซีพี ออลล์ ร่วมจัดบรรยายพิเศษ “เพลงกล่อมลูก เรื่องเล่าเรากับแม่”

อีกหนึ่งรายการดีๆ ที่บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ร่วมกับสถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย มหาวิทยาลัยมหิดลมอบให้ชุมชนและสังคม โดยผ่านเวทีวัฒนธรรม หัวข้อ “เพลงกล่อมลูก... เรื่องเล่าเรากับแม่” เมื่อวันศุกร์ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 14.00 น.-16.00 น. ในการนี้ได้รับเกียรติจากอาจารย์วีระพงศ์ มีสถาน ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการตัดสินและการประกวดการขับร้องเพลงกล่อมลูก 4 ภาค...

เสวนาปัญญาภิวัฒน์ ครั้งที่ 16 ในหัวข้อ “ความเชื่อเรื่องชงในเชิงสร้างสรรค์”

เมื่อวันศุกร์ที่ 19 มกราคม พ.ศ. 2561 ที่ผ่านมา สำนักกิจการเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ได้มีการจัดรายการเสวนาปัญญาภิวัฒน์ ครั้งที่ 16 ในหัวข้อ “ความเชื่อเรื่องชงในเชิงสร้างสรรค์” ในการนี้ได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ถาวร สิกขโกศล ผู้รู้ด้านวัฒนธรรมไทยจีนและคุณสมชัย กวางทองพาณิชย์ ผู้รู้ด้านประวัติศาสตร์ชุมชนจีนในไทย มาเป็นวิทยกร ในการบรรยายครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมกว่า...

สมาคมปัญญาภิวัฒน์บรรยายหัวข้อ เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับ บทสวดพาหุง และชินบัญชร

เมื่อวันศุกร์ที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2561 ที่ผ่านมา สำนักกิจการเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)  จัดรายการเสวนาปัญญาภิวัฒน์ ครั้งที่ 20  ในหัวข้อ “เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับ บทสวดพาหุงและชินบัญชร” ในการนี้ได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ถาวร  สิกขโกศล ผู้รู้ด้านวัฒนธรรมไทยและจีน  มาเป็นวิทยกร  มีผู้เข้าร่วมกว่า 100...

เชิญร่วมฟังการบรรยายพิเศษ เรื่องเล่าเรากับแม่

สำนักกิจการเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ร่วมกับสถาบันวิจัยและวัฒนธรรมเอเชีย มหาวิทยาลัยมหิดล เชิญร่วมฟังการบรรยายพิเศษ โดยผ่านเวทีวัฒนธรรมหัวข้อเพลงกล่อมลูก “เรื่องเล่าเรากับแม่” โดยได้รับเกียรติจากอาจารย์วีระพงษ์ มีสถาน ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการตัดสินและการประกวดการขับร้องเพลงกล่อมลูก 4 ภาค สถาบันวิจัยและวัฒนธรรมเอเชีย มหาวิทยาลัยมหิดล และคุณพีรฐศักดิ์ ศักดิ์ติยปราการ เจ้าหน้าที่อาวุโส (ผจก.) สำนักกิจการเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม บริษัท...

การศึกษาและบันทึกประวัติศาสตร์ของจีนและไทย เสวนาปัญญาภิวัฒน์

เมื่อวันศุกร์ที่ 14 กันยายน พ.ศ. 2561 ที่ผ่านมา สำนักกิจการเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) จัดรายการเสวนาปัญญาภิวัฒน์ ครั้งที่ 21 ในหัวข้อ การศึกษาและบันทึกประวัติศาสตร์ของจีนและไทย ในการนี้ได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ถาวร สิกขโกศล ผู้รู้ด้านวัฒนธรรมไทยและจีน และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. รุ่งโรจน์ ภิรมย์อนุกูล...

เสวนาปัญญาภิวัฒน์ ครั้งที่ 18 “การสึกพระชำระสังฆมณฑลในประวัติศาสตร์”

เมื่อวันศุกร์ที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2561 ที่ผ่านมา สำนักกิจการเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) จัดรายการเสวนาปัญญาภิวัฒน์ ครั้งที่ 18 ในหัวข้อ “การชำระและทนุบำรุงสังฆมณฑล ในประวัติศาสตร์” ในการนี้ได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ถาวร สิกขโกศล ผู้รู้ด้านวัฒนธรรมไทย-จีน มาเป็นวิทยกร ในการบรรยายครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมกว่า 90...

สังคีตวาทิต ครั้งที่ 46 ในหัวข้อ เชิดชูครูผู้ให้ “สุรินทร์ สงค์ทอง”

สำนักกิจการเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ได้จัดรายการสังคีตวาทิต ครั้งที่ 46 ในหัวข้อ เชิดชูครูผู้ให้ “สุรินทร์ สงค์ทอง” ผ่านบทเพลงสำเนียงภาษา ซึ่งได้รับเกียรติจากอาจารย์เสวก โสวัตร อาจารย์พิเศษ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร อาจารย์ปราศรัย อยู่ดี ครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนทวีธาภิเษก เป็นวิทยกร และอาจารย์อนันต์ชัย แมรา...

ซีพี ออลล์ จัดการแสดงละครชาตรี เรื่องพระอภัยมณี ตอน “ปิดเกาะ”

สำนักกิจการเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ได้จัดโครงการเสริมคุณค่าความเป็นไทยให้สังคม ครั้งที่ 62 เป็นการแสดงละครชาตรี เรื่องพระอภัยมณี ตอน “ปิดเกาะ” เมื่อวันศุกร์ที่ 28 มิถุนายน 2562 เวลา14.00น.-16.00 น. ที่ผ่านมา ซึ่งได้รับเกียรติจากคณะครูทองใบ เรืองนนท์ ณ อาคาร...

ซีพี ออลล์ จัดเสวนาพิเศษ เส้นทาง เพลงหน้าพาทย์ จากวังบ้านหม้อฯ

เมื่อวันศุกร์ที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 ที่ผ่านมา ฝ่ายส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมไทย สำนักกิจการเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) จัดรายการเสวนาพิเศษ ในหัวข้อเส้นทางเพลงหน้าพาทย์จากวังบ้านหม้อ ถึงบ้านวัดกัลยาณมิตรสู่บ้านวัดเศวตฉัตร ในการนี้ได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ถาวร สิกขโกศล ผู้รู้ด้านวัฒนธรรมไทยและจีน และผู้ช่วยศาสตราจารย์เอกพสิษฐ์ พชรกุศลพงศ์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาดนตรีศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม...

พิธีมอบวุฒิบัตรและทุนการศึกษา ดนตรีและนาฏศิลป์ไทย ภาคฤดูร้อนปีที่ 16

สำนักกิจการเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ร่วมกับบริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด ได้จัดพิธีมอบวุฒิบัตรและทุนการศึกษาสำหรับผู้ที่ผ่านการอบรมโครงการ “ดนตรีและนาฏศิลป์ไทย ภาคฤดูร้อน” ปีที่ 16 โครงการ All Art For Kids ครั้งที่ 10 และโครงการค่ายการ์ตูนหรรษา สำหรับบุตรหลานพนักงาน ปีที่...

เชิญฟังการบรรยายหัวข้อเชิดชูครูผู้ให้ “สุรินทร์ สงค์ทอง”

เชิญฟังการบรรยายหัวข้อเชิดชูครูผู้ให้ “สุรินทร์ สงค์ทอง” ผ่านบทเพลงสำเนียงภาษาในรายการสังคีตวาทิต ครั้งที่ 46 จัดโดยสำนักกิจการเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) วันศุกร์ที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 เวลา13.30น.-16.30น. ณ อาคาร ซี.พี. ทาวเวอร์ ชั้น11 ห้อง...

การบรรยายพิเศษ ผ่านเวทีวัฒนธรรม หัวข้อ “เสภาที่เรือนไทย”

เมื่อวันศุกร์ที่ 18 พฤษภาคม 2561 ที่ผ่านมา โดยความร่วมมือทางวัฒนธรรมระหว่างบริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) กับสถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย มหาวิทยาลัยมหิดล ได้จัดการบรรยายพิเศษ ผ่านเวทีวัฒนธรรม หัวข้อ “เสภาที่เรือนไทย” ในงานนี้ได้รับเกียรติจากดร.ธีรพงษ์ บุญรักษา รองผู้อำนวยการ สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดงาน อาจารย์วีระพงศ์ มีสถาน นักปฏิบัติการวิจัย...

ติดตามเราได้ที่นี่

4,520แฟนคลับชอบ
0ผู้ติดตามติดตาม
0ผู้ติดตามติดตาม
1ผู้ติดตามติดตาม

ข่าวที่น่าสนใจ

เล่มเซเว่นบุ๊คอวอร์ดออนไลน์