“ซีพีออลล์” ร่วมกับ “สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาจันทบุรี ตราด” และ “โรงเรียนคลองใหญ่วิทยาคม จังหวัดตราด” จัดกิจกรรมแข่งขันส่งเสริมทักษะภาษาขแมร์สู่ความเป็นเลิศสองแผ่นดิน ครั้งที่ 8

0
2120

เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2567 คุณประสิทธิ์ ฉกาจธรรม รองกรรมการผู้จัดการ สายงานพัฒนาความยั่งยืน บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมแข่งขันส่งเสริมทักษะภาษาขแมร์สู่ความเป็นเลิศสองแผ่นดิน ครั้งที่ 8 ประจำปีการศึกษา 2566 อันเป็นโครงการส่งเสริมศักยภาพพัฒนาทักษะทางด้านภาษาเขมร ณ โรงเรียนคลองใหญ่วิทยาคม จังหวัดตราด โดยแบ่งการแข่งขันออกเป็น 4 ประเภท ได้แก่ การคัดลายมือภาษาขแมร์ การร้องเพลงภาษาขแมร์ การเล่านิทานภาษาขแมร์ และการกล่าวสุนทรพจน์ภาษาขแมร์ ใน 3 ระดับชั้นทั้งในระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น และมัธยมศึกษาตอนปลาย มีโรงเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขันทั้งสิ้นจำนวน 10 โรงเรียน ภายในงานได้รับเกียรติจากคุณอมรรัตน์ จันกฤษ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาจันทบุรี ตราด คุณเชิดศักดิ์ ชุ่มนาเสียว นายอำเภอคลองใหญ่ คุณคมสัน ณ รังษี ผู้อำนวยการโรงเรียนคลองใหญ่วิทยาคม และคณะครูภาคีเครือข่ายภาษาขแมร์ รวมถึงคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจากประเทศกัมพูชา ได้แก่ คณะครู อาจารย์ ศึกษาธิการจังหวัดเกาะกง นำโดย อาจารย์ เมง ลี ครูประจำโรงเรียน ความรู้ทั่วไปและเทคนิค เดโช แซน เกาะกง โดยผลการแข่งขันแต่ละประเภทมีดังนี้

 

การแข่งขันคัดลายมือภาษาขแมร์

– รางวัลชนะเลิศ เหรียญทอง ระดับชั้นประถมศึกษา: ด.ช.ก้องภพ สัตยอานนท์ โรงเรียนโรงเรียนบ้านหาดเล็ก จ.ตราด

– รางวัลชนะเลิศ เหรียญทอง ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น: ด.ช.สุรศักดิ์ โงกสูงเนิน โรงเรียนคลองใหญ่วิทยาคม จ.ตราด

– รางวัลชนะเลิศ เหรียญทอง ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย: น.ส.ธนัญชนก ครุฑอรัญ โรงเรียนโรงเรียนตราษตระการคุณ จ.ตราด

การแข่งขันร้องเพลงภาษาขแมร์

– รางวัลชนะเลิศ เหรียญทอง ระดับชั้นประถมศึกษา: ด.ช.จีรนันท์ สร้อยประเสริฐ โรงเรียนอนุบาลวัดคลองใหญ่ จ.ตราด

– รางวัลชนะเลิศ เหรียญทอง ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น: ด.ญ.วริษฐา เดชาสกุลพงษ์ โรงเรียนตราษตระการคุณ จ.ตราด

– รางวัลชนะเลิศ เหรียญทอง ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย: นายชยังกูล วิชัย โรงเรียนบ่อไร่วิทยาคม จ.ตราด

การแข่งขันเล่านิทานภาษาขแมร์

– รางวัลชนะเลิศ เหรียญทอง ระดับชั้นประถมศึกษา: ด.ช.พัฒนสิน มุกดาสนิท โรงเรียนบ้านหาดเล็ก จ.ตราด

– รางวัลชนะเลิศ เหรียญทอง ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น: นายวรวิช พลพระแทน โรงเรียนประสาทวิทยาคาร จ.สุรินทร์

– รางวัลชนะเลิศ เหรียญทอง ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย: นายธนกร ติราวรัมย์ โรงเรียนประสาทวิทยาคาร จ.สุรินทร์

การแข่งขันกล่าวสุนทรพจน์ภาษาขแมร์

– รางวัลชนะเลิศ เหรียญทอง ระดับชั้นประถมศึกษา: ด.ญ.ภูฟ้า พันธุ์ทุมนันท์ โรงเรียนบ้านหาดเล็ก จ.ตราด

– รางวัลชนะเลิศ เหรียญทอง ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น: น.ส.ภัทราพร อุปถัมภ์ โรงเรียนประสาทวิทยาคาร จ.สุรินทร์

– รางวัลชนะเลิศ เหรียญทอง ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย: น.ส.ณัฐชยา สะเก็มวา โรงเรียนประสาทวิทยาคาร จ.สุรินทร์

กิจกรรมแข่งขันส่งเสริมทักษะภาษาขแมร์สู่ความเป็นเลิศสองแผ่นดินจัดขึ้นเพื่อส่งเสริมให้นักเรียนแลกเปลี่ยนเรียนรู้วัฒนธรรมภาษาเขมรผ่าน 4 ทักษะการเรียนรู้ทั้งฟัง พูด อ่าน และเขียน อันเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมเสริมสร้างสัมพันธภาพอันดีระหว่างสองประเทศ โดยใช้ภาษาเป็นสื่อกลาง ทั้งยังมีส่วนช่วยส่งเสริมให้ประชาชนของทั้งสองประเทศตื่นตัว และตระหนักถึงความสำคัญในการเรียนรู้ภาษาของประเทศเพื่อนบ้าน เพื่อประโยชน์ในการติดต่อสื่อสารสร้างสัมพันธ์อันดีผ่านการเรียนรู้ซึ่งกันและกัน สร้างประโยชน์และทางเลือกด้านการประกอบอาชีพในประชาคมอาเซียน รวมถึงพัฒนาศักยภาพด้านการสื่อสารภาษาเขมรอย่างมีคุณภาพ ตลอดจนขยายผลตามแนวทางของโครงการในกลุ่มโรงเรียน CP ALL CONNEXT ED อันเป็นการสนับสนุนองค์ความรู้การ “บูรณาการหลักสูตรท้องถิ่น” ในอนาคต ตามปณิธานองค์กร “Giving and Sharing”