ซีพีออลล์ ส่งเสริมนิสัยรักการอ่านในจังหวัดภูเก็ต

1104

ในวันที่ 2-4 กุมภาพันธ์ 2558 บริษัทซีพี ออลล์ จำกัด มหาชน ได้เข้าสานต่อโครงการรักการอ่าน ในการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านรูปแบบต่างๆ ฯลฯ ของจังหวัดภูเก็ต โดยเริ่มที่โรงเรียนโรงเรียนเทศบาลบ้านสามกอง (ขุนวิเศษนุกูลกิจอุทิศ) และโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ในพระราชูปถัมภ์ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ซึ่งเป็น 2 โรงเรียนนำร่อง

IMG_8173 IMG_8176

IMG_8177 IMG_8178

โดยได้รับเกียรติจากวิทยากรทรงคุณวุฒิ ประกอบด้วย รศ.กุลวรา ชูพงศ์ไพโรจน์ “ป้ากุล” นักเขียน/นักเล่านิทานชื่อดัง อ.พงษ์จันทร์ อยู่เป็นสุข ข้าราชการบำนาญ สำนักการศึกษา กรุงเทพมหานคร อ.กรองกาญจน์ ถนอมพล อดีตบรรณารักษ์ห้องสมุด โรงเรียนสายปัญญาในพระบรมราชินูปถัมภ์ ในการให้ความรู้และเสนอแนะแนวทางส่งเสริมนิสัยรักการอ่านรูปแบบต่างๆ ให้กับโรงเรียนเทศบาลบ้านสามกอง (ขุนวิเศษนุกูลกิจอุทิศ) และโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ในพระราชูปถัมภ์ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี

IMG_8179 IMG_8180

IMG_8183 IMG_8182

IMG_8186 IMG_8192

IMG_8202 IMG_8203

IMG_8206 IMG_8210

IMG_8214 IMG_8216