สังคีตวาทิต ครั้งที่ 48 ในหัวข้อ เพลินเพลงสำเนียงไทย  เพลินใจสำนวนเพลง

3281

สำนักกิจการเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ได้จัดรายการสังคีตวาทิต ครั้งที่ 48  ในหัวข้อเพลินเพลงสำเนียงไทย  เพลินใจสำนวนเพลง เมื่อวันศุกร์ที่ 28 กันยายน 2561  เวลา13.30น.-16.30 น. ที่ผ่านมาซึ่งได้รับเกียรติจาก น.ท. ดิเรก  กล้าหาญ   ผู้เชียวชาญด้านดนตรีไทย เป็นวิทยากร ณ อาคาร ซี.พี. ทาวเวอร์ ชั้น 11 ห้อง 1102 ถนนสีลม เขตบางรัก กทม.  มีจำนวนผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้มากว่า  95  คน