สังคีตวาทิต ครั้งที่ 47 หัวข้อเรื่องเล่ารามเกียรติ์ “ตอนศึกพรหมาศ”

4303

สำนักกิจการเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ได้จัดรายการสังคีตวาทิต ครั้งที่ 47  ในหัวข้อ เรื่องเล่ารามเกียรติ์ “ตอนศึกพรหมาศ”  เมื่อวันศุกร์ที่ 20 กรกฎาคม 2561  เวลา13.30น.-16.30 น. ที่ผ่านมาซึ่งได้รับเกียรติจาก ดร. ธีรภัทร์  ทองนิ่ม   ตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์  ภาควิชานาฏศิลป์ไทย วิทยาลัยนาฏศิลป สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ เป็นวิทยากร ณ อาคาร ซี.พี. ทาวเวอร์ ชั้น 11 ห้อง 1102 ถนนสีลม เขตบางรัก กทม.  มีจำนวนผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้มากว่า  80  คน