ซีพี ออลล์ ส่งเสริมผลิตภัณฑ์โรงเรียน CONNEXT ED ต่อยอดสู่การเป็นวิสาหกิจโรงเรียน (School Enterprise)

51

วันที่ 4 มิถุนายน 2567 สำนักกิจการเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม นำโดยคุณประสิทธิ์ ฉกาจธรรม รองกรรมการผู้จัดการ สายงานพัฒนาความยั่งยืน และคุณกมลสิทธิ์ ศักดิ์ติยปราการ รองผู้เชี่ยวชาญ ฝ่ายส่งเสริมวัฒนธรรมและวิสาหกิจชุมชน ร่วมอบรมในหัวข้อ“แนวทางการพัฒนาผลิตภัณฑ์ และทักษะการเป็นผู้ประกอบการเบื้องต้น” ให้แก่ผู้บริหาร คณะครู และนักเรียน โรงเรียนบ้านสันป่าสัก อ.หางดง จ.เชียงใหม่

โรงเรียนบ้านสันป่าสัก เป็น 1 ใน 49 โรงเรียน CPALL CONNEXT ED ระยะที่ 6 มีผลิตภัณฑ์น่าสนใจต่อยอดจากกิจกรรมส่งเสริมทักษะอาชีพสู่การเป็นสร้างแบรนด์ “ยาดมสมุนไพร” ที่มีเอกลักษณ์เฉพาะของโรงเรียน พร้อมทั้งสร้างองค์ความรู้การเป็นผู้ประกอบการ (Entrepreneurship) และสนับสนุนช่องทางการจัดจำหน่าย ผ่านแพลตฟอร์ม ALL SME MARKET PLACE


เพื่อส่งเสริมให้เกิดการสร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างรายได้อย่างยั่งยืน จากโรงเรียนขยายผลสู่ชุมชนต่อไป ตามปณิธานองค์กร “Giving & Sharing”