“ซีพี ออลล์” จัดกิจกรรมวาดฝันปันสุขครั้งที่ 2/2567

55

เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2567 บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) โดย สำนักกิจการเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ส่วนงานส่งเสริมกิจกรรมสังคม ร่วมกับชมรมจิตสาธารณะซีพี ออลล์, สำนักปฏิบัติการ 3 (BG) จัดกิจกรรมเพ้นท์ถุงผ้า ภายใต้โครงการ “วาดฝันปันสุข” โดยมีเยาวชนจากโรงเรียนวัดมะสงมิตรภาพที่ 55 จ.นนทบุรี เข้าร่วมกิจกรรม 50 คน ณ บริเวณหน้าร้านเซเว่นอีเลฟเว่น สาขาปิยะวรารมย์ 2 จังหวัดนนทบุรี โดยมีคุณณัฐธยาน์ ให้ศิริกุล ผู้ช่วยผู้จัดการทั่วไปส่วนงานส่งเสริมกิจกรรมสังคม และคุณเพ็ญศรี น้อมกล่อม ผู้จัดการฝ่ายสำนักปฏิบัติการ 3 (BG) ให้การต้อนรับเยาวชนที่เข้าร่วมกิจกรรม พร้อมทั้งมี คุณเกรียงไกร รื่นเสือ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดมะสงมิตรภาพที่ 55 เข้าร่วมเป็นเกียรติด้วยโครงการดังกล่าวจัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนที่เข้าร่วมโครงการมีความคิดสร้างสรรค์มีจินตนาการในการเพ้นท์ถุงผ้า โดยนำถุงผ้าที่เพ้นท์แล้วไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวันเพื่อลดการใช้ถุงพลาสติกและบรรเทาปัญหาภาวะโลกร้อน ตลอดจนเป็นการสร้างสัมพันธภาพอันดีระหว่างร้านเซเว่นอีเลฟเว่นและชุมชนโดยมีศิลปะเป็นสื่อกลาง