“ซีพี ออลล์” จัดกิจกรรม “วาดฝันปันสุข”

0
7571
  1. เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2566 บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) โดย สำนักกิจการเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ส่วนงานส่งเสริมกิจกรรมสังคม ร่วมกับสำนักปฏิบัติการ 2 (BN) จัดกิจกรรมเพ้นท์ถุงผ้า ภายใต้โครงการ “วาดฝันปันสุข” โดยมีเยาวชนจากสถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านปากเกร็ด เข้าร่วมกิจกรรมทั้งสิ้น 50 คน ณ บริเวณหน้าร้านเซเว่นอีเลฟเว่น สาขาภูมิเวท ซอย 15 จังหวัดนนทบุรี  โดยมีคุณธนกร โยธาจิรนนท์ ผู้จัดการทั่วไป สำนักปฏิบัติการ 2 (BN)  คุณนฤมล เขียวแกร รองผู้จัดการทั่วไป  สำนักปฏิบัติการ 2 (BN)  คุณณัฐธยาน์ ให้ศิริกุล ผู้ชำนาญการ ส่วนงานส่งเสริมกิจกรรมสังคม  และสมาชิก ชมรมจิตสาธารณะ ซีพี ออลล์  ให้การต้อนรับเยาวชนที่เข้าร่วมกิจกรรม

โครงการดังกล่าวจัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนที่เข้าร่วมโครงการมีความคิดสร้างสรรค์มีจินตนาการในการเพ้นท์ถุงผ้า  โดยนำถุงผ้าที่เพ้นท์แล้วไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวันเพื่อลดการใช้ถุงพลาสติกและบรรเทาปัญหาภาวะโลกร้อน ตลอดจนเป็นการสร้างสัมพันธภาพอันดีระหว่างร้านเซเว่นอีเลฟเว่นและชุมชนโดยมีศิลปะเป็นสื่อกลาง