ซีพี ออลล์จัดกิจกรรม “วาดฝันปันสุข” ซีซัน 2 ส่งเสริมให้เยาวชนพัฒนาความคิด ต่อเติมจินตนาการสร้างสรรค์

40

เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2567 บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) โดย สำนักกิจการเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ส่วนงานส่งเสริมกิจกรรมสังคม ร่วมกับชมรมจิตสาธารณะซีพี ออลล์, สำนักปฏิบัติการ 2 (BN) และชมรมศิลปะกลุ่มธุรกิจการตลาดและการจัดจำหน่าย เครือเจริญโภคภัณฑ์ จัดกิจกรรมเพ้นท์ถุงผ้า ภายใต้โครงการ “วาดฝันปันสุข” โดยมีเยาวชนจากโรงเรียนวัดกลางเกร็ด จ.นนทบุรี เข้าร่วมกิจกรรม 57 คน ณ บริเวณหน้าร้านเซเว่นอีเลฟเว่น สาขาภูมิเวท ซอย 15 จังหวัดนนทบุรี โดยมีคุณณัฐธยาน์ ให้ศิริกุล ผู้ช่วยผู้จัดการทั่วไปส่วนงานส่งเสริมกิจกรรมสังคม และคุณ นพรัตน์ น้ำผุด ผู้จัดการฝ่ายบริหารทั่วไปปฏิบัติการ สำนักปฏิบัติการ 2 (BN) ให้การต้อนรับเยาวชนที่เข้าร่วมกิจกรรม พร้อมทั้งมีคุณสุนทรี บุญพระลักษณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดกลางเกร็ดเข้าร่วมเป็นเกียรติด้วย

โครงการดังกล่าวจัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนที่เข้าร่วมโครงการมีความคิดสร้างสรรค์มีจินตนาการในการเพ้นท์ถุงผ้า โดยนำถุงผ้าที่เพ้นท์แล้วไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวันเพื่อลดการใช้ถุงพลาสติกและบรรเทาปัญหาภาวะโลกร้อน ตลอดจนเป็นการสร้างสัมพันธภาพอันดีระหว่างร้านเซเว่นอีเลฟเว่นและชุมชนโดยมีศิลปะเป็นสื่อกลาง