โครงการประกวดวรรณกรรมรางวัล “วรรณศิลป์ อุชเชนี”

7840

สื่อมวลชนคาทอลิกประเทศไทย ร่วมกับสภาการศึกษาคาทอลิกแห่งประเทศไทย คณะภคินี เซนต์ปอล เดอ ชาร์ตร กรมส่งเสริมวัฒนธรรม และสมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทย จึงได้จัดโครงการประกวดวรรณกรรมรางวัล “วรรณศิลป์ อุชเชนี” โดยคัดสรรและพิจารณาผลงานเขียนที่มีเนื้อหาและลักษณะตามเกณฑ์ที่กาหนด จากผลงานเขียนที่ส่งเข้าประกวดทั่วประเทศ เพื่อพิจารณาตัดสินมอบรางวัลแก่นักเขียนที่มีคุณภาพดี โดยแบ่งงานเขียนเป็น 2 ประเภท ดังนี้

1.ประเภทกลอนสุภาพ
– ระดับนักเรียน
– ระดับประชาชน
2.ประเภทความเรียง
– ระดับนักเรียน
– ระดับประชาชน

โดยหัวข้อการประกวดรางวัลวรรณกรรม “วรรณศิลป์อุชเชนี ปี 2560” คือ มิ่งมิตร ซึ่งจะจัดแถลงข่าวอย่างเป็นทางการในวันที่ 25 กรกฎาคม 2560

ท่านสามารถอ่านรายะเอียดเพิ่มเติมและดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่เว็บไซต์

http://www.eugenieawards.com/